Mikroplastiki w kosmetykach – update legislacyjny

Mikroplastiki mają różnorodne, szerokie zastosowania w przemyśle i medycynie. Stosowane są w farmacji, rolnictwie, ogrodnictwie, przemyśle oponiarskim, produktach kosmetycznych, farbach, powłokach, detergentach i produktach do konserwacji. Niestety nieodpowiedzialne zarządzanie odpadami z tworzyw sztucznych doprowadziło do zanieczyszczenia mórz i oceanów plastikiem, w tym jego mniejszymi fragmentami, które niszczą środowisko naturalne.

Mikroplastiki mają różnorodne, szerokie zastosowania w przemyśle i medycynie. Stosowane są w farmacji, rolnictwie, ogrodnictwie, przemyśle oponiarskim, produktach kosmetycznych, farbach, powłokach, detergentach i produktach do konserwacji. Niestety nieodpowiedzialne zarządzanie odpadami z tworzyw sztucznych doprowadziło do zanieczyszczenia mórz i oceanów plastikiem, w tym jego mniejszymi fragmentami, które niszczą środowisko naturalne. Aby zatrzymać emisję mikroplastików do ekosystemów wodnych, w 2018 r. Komisja Europejska przyjęła Strategię Plastikową. Zwróciła się także do Europejskiej Agencji Chemikaliów ECHA o ocenę dowodów naukowych zgodnie z procedurami REACH dotyczącymi ograniczeń w odniesieniu do substancji, które stanowią zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi. Efektem pracy ECHA mają być działania regulacyjne na szczeblu Unii Europejskiej w zakresie celowego dodawania mikrodrobin plastiku do różnych rodzajów produktów, między innymi produktów kosmetycznych. Jak obecnie wyglądają ograniczenia dotyczące ich zastosowania w przemyśle kosmetycznym?

Definicja mikroplastiku

Komisja Europejska nie podała oficjalnej definicji mikroplastiku. W styczniu 2019 r., po rocznych badaniach, ECHA opublikowała długo oczekiwaną propozycję ograniczeń stosowania mikroplastików celowo dodawanych do produktów kosmetycznych. W zaproponowanym aneksie do załącznika XV rozporządzenia REACH znalazła się m.in. zaproponowana definicja mikroplastiku. Zgodnie z tą definicją mikroplastik oznacza materiał składający się z cząstek stałych zawierających polimer, do których mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje, i gdzie ≥ 1% wag./wag. cząstek ma wszystkie wymiary 1 nm ≤ x ≤ 5 mm lub, dla włókien, długość 3 nm ≤ x ≤ 15 mm i stosunek długości do średnicy 3. Natomiast mikrogranulki plastikowe dodawane do kosmetyków są to syntetyczne, nierozpuszczalne w wodzie, twarde cząstki polimerów o dowolnym kształcie (kulki, włókna, drobiny) o średnicy mniejszej niż 5 mm.

W dokumencie ECHA znalazła się również lista 19 polimerów zaliczanych do mikroplastików i stosowanych w kosmetykach (Tab.1).

Mikroplastiki z powyższej listy używane są w kosmetykach zmywalnych i niezmywalnych, głównie w pastach do zębów, peelingach pod prysznic, szamponach, cieniach do powiek, eyelinerach, a także emulsjach. Spełniają różnorodne funkcje, m.in. złuszczające, zagęszczające, teksturotwórcze, nadają opalescencję, zabielają masę kosmetyczną, nadają gładkie i jedwabiste odczucia aplikacyjne lub rozświetlający efekt na skórze. Mogą również wchodzić w skład otoczek nośników substancji aktywnych lub być stosowane jako brokat w kosmetykach do makijażu. W przypadku kosmetyków niektóre polimery podlegają wyłączeniu (wyłączenia 4a i 4b), co oznacza, że nie będą ograniczone w stosowaniu, ale ich ilości wprowadzane na rynek będą musiały być zgłaszane do ECHA. Wyłączenie 4a dotyczy substancji lub mieszanin zawierających mikroplastyczne tworzywa sztuczne wykorzystywane do zastosowań przemysłowych, np. produkcji opakowań. Natomiast wyłączenie 5b odnosi się do substancji, które w postaci surowca spełniają definicję mikroplastiku, ale ze względu na trwałą modyfikację ich właściwości fizycznych w gotowym produkcie tracą te cechy, co kwalifikuje je do wyłączenia z zakresu defi nicji.

Pomimo wykluczeń zakres zaproponowanej przez ECHA definicji jest szeroki i poza tworzywami sztucznymi obejmuje również polimery. Nie wszystkie polimery są klasyfikowane jako tworzywa sztuczne, ponieważ w produkcie gotowym nie występują w formie stałej, np. woski i składniki półstałe, a także materiały elastomerowe. Objęcie ich defi nicją mikroplastiku doprowadzi do ograniczeń w stosowaniu, również w kosmetykach niespłukiwalnych, a tym samym do utraty kluczowych funkcji wielu produktów. Dla większości polimerów powszechnie stosowanych w kosmetykach trudno jest znaleźć substancje alternatywne czy zamienniki. Raport ECHA zakłada jednak, że dla wszystkich mikroplastików istnieją substancje alternatywne. W takiej sytuacji należałoby przeprowadzić badania w celu określenia potencjału substancji alternatywnych do polimerów oraz zapewnić czas niezbędny na zmiany w recepturach, testowanie produktu oraz wejście kosmetyku na rynek. Proces ten jest złożony i kosztowny ze względu na wysokie ceny substancji alternatywnych.

Zagrożenia związane z mikroplastikami

Na początek warto zaznaczyć, że mikroplastiki są niebezpieczne dla środowiska, a nie dla skóry. Głównym źródłem zanieczyszczenia wód jest przemysł tworzyw sztucznych, ale mikrogranulki plastikowe dostają się do oceanów również z gospodarstw domowych, gdzie ich źródłem są produkty chemii gospodarczej i kosmetyki. Najbardziej powszechne w kosmetykach były mikrogranulki polietylenu, używane jako drobinki peelingujące w produktach spłukiwalnych. Substancje te niezatrzymane przez filtry podczas procesu uzdatniania wody trafiały do rzek, a następnie do mórz i oceanów, gdzie rozpoczynał się cały łańcuch niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Po pierwsze, były one połykane przez morskie zwierzęta i kumulowały się w mięsie ryb, skorupiaków i mięczaków, które z kolei zjadał człowiek. Cząsteczki mikroplastików mogły kumulować się w organizmie ludzkim nie tylko poprzez konsumpcję ryb, ale również picie skażonej wody. Ponadto mikrogranulki adsorbują na swej powierzchni inne toksyczne substancje, takie jak ftalany, bisfenol A, metylortęć, DDT, a także bakterie i wirusy groźne dla organizmów wodnych. Przemysł kosmetyczny dobrowolnie zgodził się na wycofanie z użytku polietylenu do 2020 r. Został on zastąpiony głównie metylocelulozą pochodzenia naturalnego. Szacuje się, że na obszarze Unii Europejskiej zużywa się około 50 tys. ton mikrodrobin plastiku w ciągu roku. W tym samym czasie do środowiska uwalnianych jest około 36 tys. ton (z wyłączeniem uwalniania z materiału wypełniającego sztuczne murawy). Problem środowiskowy, z którego wynika przedstawiona przez ECHA propozycja regulacji, to zanieczyszczenie mórz i oceanów plastikiem (tworzywami sztucznymi), w tym jego rozdrobnionymi kawałkami (mikroplastikami).

Jaki jest udział przemysłu kosmetycznego w emisji mikroplastików do środowiska?

Według Raportu Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody wydanego w 2017 r. udział europejskiego sektora produktów kosmetycznych i produktów higieny osobistej w całkowitej emisji mikroplastików do środowiska wynosi od 0,1% do 2%. Natomiast raport UNEP z 2015 r. podaje, że w 2012 r. łączna ilość mikroplastików wykorzystana w krajach Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii do produkcji kosmetyków wyniosła 4360 ton, z czego 93% stanowiły cząstki z polietylenu. Było to powodem dobrowolnego wycofywania z receptur kosmetyków spłukiwalnych, przeznaczonych do złuszczania i mycia skóry mikrogranulek polietylenu przez firmy z europejskiego sektora kosmetycznego. W latach 2012- 2017 ok. 97,6% stałych cząstek z tworzyw sztucznych stosowanych w spłukiwanych produktach zostało wyeliminowanych i zastąpionych zamiennikami pochodzenia naturalnego. Największy udział w zanieczyszczeniu środowiska plastikiem ma przemysł oponiarski, odzieżowy oraz rozpad dużych elementów z tworzyw sztucznych, jednak ECHA szczególnie skupiła się na przemyśle kosmetycznym.

Konsultacje społeczne

W odpowiedzi na zaproponowane ograniczenia dotyczące stosowania mikroplastików celowo dodawanych do produktów przeprowadzono konsultacje społeczne, które w sektorze kosmetycznym dotyczyły producentów i dostawców surowców oraz producentów kosmetyków. Konsultacje trwały od 20 marca do 20 września 2020 r. i dotyczyły analizy zaproponowanego zakresu ograniczeń w stosowaniu mikroplastików w kosmetykach oraz związanych z nim zagrożeń i ryzyka, a także podsumowania kosztów i oceny rzeczywistych korzyści. Analiza ryzyka była przeprowadzana przez producentów surowców w oparciu o drzewko decyzyjne i przygotowany przez ECHA przewodnik. Natomiast producenci kosmetyków odpowiadali w ankiecie na szczegółowe pytania dotyczące:

• minimalnego stężenia mikroplastików w produktach końcowych niezbędnego do spełnienia zamierzonej funkcji danego polimeru, np. zagęstnika czy emulgatora,
• liczby produktów spłukiwanych i niespłukiwanych, w których występują mikroplastiki oraz w jakich stężeniach występują w produkcie,
• dostępności metod analitycznych, dzięki którym można wykryć i ocenić ilościowo zawartość mikroplastików w produktach,
• występowania mikroplastików z zaproponowanej przez ECHA listy jako zanieczyszczeń surowców kosmetycznych oraz określenia ich wyżej wymienionych stężeń,
• tonażu stosowanych mikroplastików, ich funkcji, uwalniania do środowiska oraz ścieżek tych uwolnień,
• kosztów związanych z wprowadzeniem zamienników dla mikroplastików, liczby produktów do przeformułowania oraz czasu potrzebnego na zastąpienie mikroplastików
w recepturach kosmetycznych,
• zagrożenia i ryzyka związanego z zastosowaniem zamienników.

W ramach konsultacji zgłoszono 477 indywidualnych uwag. Szczegóły dotyczące tych konsultacji, w tym udzielone odpowiedzi, które nie są poufne, opublikowano na stronie internetowej ECHA:
https://echa.europa.eu/pl/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18244cd73/.

Kiedy możemy się spodziewać decyzji Komisji Europejskiej?

Dotychczas Komisja Europejska nie przedstawiła oficjalnej, wiążącej definicji mikroplastiku oraz listy surowców do wycofania lub ograniczenia ich zużycia. Komitety ECHA ds. Oceny Ryzyka (RAC) i ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) w ciągu 15 miesięcy od zakończenia konsultacji społecznych mają wydać końcowe opinie na temat proponowanego ograniczenia. Standardowo okres na wydanie opinii trwa 12 miesięcy, jednak w tym przypadku został wydłużony o 3 miesiące ze względu na otrzymanie znacznej liczby uwag w ramach konsultacji społecznych i złożoność ocenianych kwestii. 10 grudnia 2020 r. komitet RAC/SEAC wydał
opinię na temat ograniczenia stosowania mikroplastików. Obecnie odbywają się publiczne konsultacje, żeby w efekcie przedłożyć końcową opinię Komisji Europejskiej. Komisja rozważy treść opinii i sprawdzi, czy są spełnione warunki wprowadzenia ograniczenia. Następnie przygotuje propozycję zmiany załącznika XVII do rozporządzenia REACH. Państwa członkowskie będą mogły głosować nad propozycją zmiany w Komitecie REACH. Przyjęcie ograniczeń ma nastąpić w 2022 r. W przypadku czasu wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu mikroplastików w przemyśle kosmetycznym przewidziane będą okresy przejściowe, jednak na chwilę obecną brak jest danych na ten temat.

Monika Krzyżostan
Kierownik Laboratorium R&D
Dr Koziej Instytut Badań Kosmetyków

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 1/2021

Udostępnij materiał w

Zobacz aktualne wydanie

Nowości kosmetyczne

 • 4742

  Twoja jesienna kuracja kwasami

  Jesień to idealna pora na przeprowadzenie kuracji kwasami. Wybierz profesjonalną pielęgnację, którą możesz wykonać sama w domowym zaciszu. Czytaj dalej

 • 4740

  Bogate składy w domowym SPA. Co potrafią masła do ciała?

  Skóra potrzebuje skutecznej, troskliwej i regularnej pielęgnacji o każdej porze roku. W chłodne dni w domowym SPA prym wiodą masła do ciała – ze względu na bogaty skład i… super moce. Świat beauty pozytywnie oszalał na punkcie maseł. I słusznie, ponieważ to wielofunkcyjne kosmetyki, które odżywiają, nawilżają skórę i… to jeszcze nie wszystko. Co wiesz o masłach do ciała? Czytaj dalej

 • 4739

  Odmłodzenie i odświeżenie. Dwa wyzwania dla skóry wokół oczu

  Delikatna skóra wokół oczu – szczególnie ta dojrzała – wymaga spersonalizowanej pielęgnacji nastawionej jednocześnie na kilka obszarów. Najważniejsze z nich to: anti-aging, niwelowanie cieni i likwidacja pojawiających się opuchnięć. Kosmetolodzy podkreślają, że kluczem do efektywności w tym zakresie jest połączenie dobrych nawyków pielęgnacyjnych z kombinacją odpowiednich składników aktywnych. Czytaj dalej

 • 4738

  Gorączka zakupów z Phlov by Anna Lewandowska. Te perełki upolujesz w świetnych cenach!

  Każda miłośniczka zakupów przez cały rok czeka na listopad, kiedy z okazji Black Friday w sklepach pojawiają się specjalne promocje i rabaty. To idealny moment, żeby ulubione kosmetyki upolować w najlepszych cenach i uzupełnić kosmetyczkę albo skompletować prezenty dla bliskich na Święta. Zobacz, jakie oferty na Black Week przygotowała marka Phlov by Anna Lewandowska! Czytaj dalej

 • 4733

  CUDOWNIE SREBRZYSTA REWOLUCJA DO WŁOSÓW BLOND

  YOPE rozszerza linię produktów do pielęgnacji włosów. Tym razem całą uwagę skupia wokół włosów w kolorze blond. BLONDE my HAIR to seria, która została stworzona z myślą o wszystkich osobach, pragnących połączyć zdrowie i piękny wygląd włosów z wyrafinowanym blaskiem blondu. To produkty, które staną się uzależnieniem! Czytaj dalej

 • 4732

  Hasło: objętość! Jak osiągnąć efekt burzy włosów?

  Puszyste, świetnie układające się włosy… Marzenie większości z nas i cel działania fryzjerów oraz trychologów! Piękne pasma to zdecydowanie te uniesione u nasady, lekkie, a zarazem pełne objętości. Jak osiągnąć upragniony efekt? Specjaliści stawiają na równowagę PEH, a także na połączenie odpowiedniej pielęgnacji i stylizacji. Czytaj dalej

 • 4731

  Odkryj idealne pomysły na prezenty świąteczne z marką Awesome Cosmetics

  W nadchodzącym sezonie świątecznym Awesome Cosmetics ma przyjemność zaprezentować swoje wyjątkowe kosmetyki pielęgnacyjne, stworzone z myślą o dostarczeniu najwyższej jakości doznań pielęgnacyjnych. Niezależnie od tego, czy szukasz prezentu dla bliskiej osoby, czy chcesz zaskoczyć siebie samego, Awesome Cosmetics przygotowało wyjątkowe propozycje, które doskonale wpisują się w magię świąt. Czytaj dalej

 • 4730

  Naturalna sól do kąpieli Korzenna Pomarańcza od Hagi - pielęgnacja zmysłów i ciała w jednym!

  Naturalna sól do kąpieli Korzenna Pomarańcza to rozgrzewająca mieszanka na jesienno- zimowe wieczory. Kąpiel w roztworze soli himalajskiej to prawdziwy rytuał pielęgnacyjno-kuracyjny, który pozytywnie wpływa na kondycję skóry oraz układ oddechowy. Szczególnie polecamy dla osób aktywnych fizycznie, przeciążonych pracą i tych kochających błogostan. Kąpiel łagodzi stany stresowe oraz relaksuje. Zapach linii Korzenna Pomarańcza to połączenie olejków eterycznych – z pomarańczy oraz przypraw korzennych. Czytaj dalej

 • 4729

  Świąteczna ZIAJA :) Sezonowe produkty już w sklepach!

  Czuć już oddech Świąt na plecach? Dlatego w sklepach Ziaja dla Ciebie i na stronie ziaja.com są już zestawy prezentowe oraz limitowana seria świąteczne aromaty. Czytaj dalej

 • 4728

  3 fakty na temat miceli. Poznaj cząsteczki o unikalnych właściwościach

  Efektywny demakijaż to klucz do pięknej i zdrowej cery. W przypadku skóry wrażliwej oczyszczenie powinno być perfekcyjne… i ekstremalnie delikatne. Czy to możliwe? Kosmetolodzy wskazują, że zdecydowanie tak – z pomocą miceli. Świat beauty pokochał te maleńkie „cząsteczki do zadań specjalnych”. Czego jeszcze o nich nie wiesz? Poznaj 3 fakty na temat miceli. Czytaj dalej

 • 4727

  Pełnia przyjemności z nowym czekoladowym żelem intymnym #Hello Love

  Długie jesienne i zimowe wieczory zachęcają do spowolnienia, odpoczynku, słuchania ulubionej muzyki, czytania książek, a także spędzania czasu we dwoje, rozpalenia w kominku, rozpieszczania zmysłów gorącą czekoladą. Warto doceniać ten szczególny czas, czerpać radość z naszej seksualności, wzbogacać życie intymne i podkręcać atmosferę w sypialni. Pomogą nam w tym naturalne i ultradelikatne żele intymne #Hello Love. Do wybory mamy wariant klasyczny a także nowy czekoladowy. Czytaj dalej

 • 4726

  Ochrona skóry jesienią

  Ochrona skóry jesienią to konieczność. Niskie temperatury i silne wiatry sprzyjają jej odwodnieniu i podrażnieniu. Wszechobecny smog wywołuje stres oksydacyjny, który przyspiesza procesy starzenia. Czytaj dalej

 • 4722

  Czarny listopad, bielsze zęby z Curaprox

  Wiele z nas marzy o pięknym, lśniącym uśmiechu, jednak nie każdy może go mieć. W tym celu próbujemy różnych metod, które pomogą rozjaśnić nasze zęby. Niestety stosowanie zwykłych produktów wybielających, może przynieść więcej szkód niż korzyści. Marka Curaprox pokazuje, że piękny uśmiech możesz uzyskać w bezpieczny, a zarazem delikatny i skuteczny sposób. Czytaj dalej

 • 4718

  Naturalne inspiracje w SPA dla włosów. Czego jeszcze nie wiesz o witaminach?

  Witaminy to substancje kluczowe z punktu widzenia równowagi naszego organizmu i synonim balansu niemal każdego z układów ciała. To jasne. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że witaminy mają także znaczący wpływ na kondycję włosów. Eksperci podpowiadają, które z witamin warto włączyć do swojej codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Czytaj dalej

 • 4717

  Jesienna pielęgnacja BIO natural(na)!

  Chłodne, jesienne wieczory zachęcają do spędzania czasu w zaciszu własnego domu. Warto wykorzystać te chwile i po dniu wypełnionym obowiązkami, zrobić coś dla siebie. Koc i serial, a może wanna i książka albo domowe SPA? Każda forma relaksu to dobry wybór, ale jeśli wolny wieczór zamierzamy przeznaczyć na pielęgnację, to wiemy po jakie kosmetyki na pewno warto sięgnąć – te w 100% wegańskie z linii BIO natural od Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm. Czytaj dalej

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • https://wsiiz.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/