Kontrola jakości materiałów opakowaniowych i drukowanych u wytwórcy kosmetycznego

W obliczu stale rosnącej świadomości i wymagań konsumentów, nasilającej się konkurencji i niestabilnego otoczenia rynkowego, przedsiębiorstwa produkcyjne muszą wytwarzać produkty, których jakość jest niepodważalnym atutem. Rosnąca świadomość konsumencka i podążające za nią rosnące wymagania i oczekiwania względem produktów decydują o tym, czy produkt zostanie zauważony i, co najważniejsze, czy zadowolony klient po niego wróci. To na tej podstawie obecnie buduje się kryteria, według których oceniana jest jakość wyrobów.

Decydując się na zakup kosmetyku zwracamy uwagę na coraz więcej szczegółów, analizujemy składy, porównujemy skuteczność – ale zawsze na początku zwracamy uwagę na to, jak zapakowany jest produkt. W dobie galopujących zmian klimatycznych i wzrastającego zanieczyszczenia naszej planety postrzeganie opakowania przez konsumenta staje się także bardziej krytyczne. Zaczynamy zastanawiać się, jakie będą dalsze losy opakowania: czy ma szansę na recykling, czy będzie można go jeszcze raz użyć? Branża kosmetyczna wykorzystuje różnego rodzaju materiały do pakowania produktów. Należą do nich:

• papier i tektura,
• tworzywa sztuczne,
• drewno,
• szkło,
• aluminium,
• stal.

Według danych analizy Rekopol, najczęściej wykorzystywanymi materiałami są papier i tektura (stanowią 39% na rynku kosmetycznym), a tuż za nimi znajdują się tworzywa sztuczne (26%).[1]

Funkcja

Opakowania w przemyśle kosmetycznym spełniają wiele funkcji, z których główną jest oczywiście ta ochronna i zabezpieczająca masę produktu. Istotna jest także funkcja informacyjna, mająca na celu prezentację składu, właściwości, sposobu użycia oraz uprzedzenie o ewentualnych środkach ostrożności a także wskazanie danych producenta, itp. Ponadto, opakowania pełnią także funkcje wtórne, takie jak użytkowe, ekologiczne i oczywiście marketingowe.[2]

Kosmetyki w znakomitej większości nie mogą być wprowadzone do obrotu towarowego bez opakowania, dlatego to właśnie opakowania jednostkowe są integralną częścią rynku produktów kosmetycznych.[3]

Kontrola

Szeroko pojęta kontrola oznacza zmierzenie, zbadanie, oszacowanie bądź sprawdzenie właściwości wyrobu/procesu oraz porównanie wyników z określonymi wymaganiami/standardami, aby określić, czy w odniesieniu do każdej z tych właściwości osiągnięto zgodność z założoną specyfikacją.[4]

Według normy ISO 9000:2015 jakość wyrobów (dotyczy to również opakowań) jest definiowana jako stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania.

Jakość opakowań zależna jest od trzech głównych czynników:

• jakości surowców wykorzystywanych do produkcji opakowań,
• właściwego przeprowadzenia procesu produkcji,
• zachowania odpowiednich warunków podczas przechowywania, transportu i dystrybucji.[5]

Kontrola jakości może być zdefiniowana jako systematyczna kontrola wszystkich zmiennych, które mają istotne znaczenie przy wykonywaniu konkretnego produktu. W przypadku opakowań mówimy o kontroli:

• wstępnej (przyjęcie opakowań do zakładu),
• operacyjnej (zwolnienie opakowań do procesu wytwarzania),
• końcowej (wraz z kontrolą gotowego produktu).

Oczywiście każde opakowanie, które ma stać się opakowaniem docelowym, musi wykazać swoją kompatybilność z masą, barierowość, bezpieczeństwo, brak migracji z/do materiału, z którego wykonano opakowanie. Po przeprowadzeniu badań kompatybilności, na podstawie takich elementów, jak skład materiału, z którego wykonano opakowanie, jesteśmy w stanie oszacować potencjalne ryzyko zanieczyszczenia, którego nie można uniknąć ze względów technicznych, a także możliwą migrację z opakowania. Ocena ryzyka należy do osoby przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa.[6]

Kontrola wstępna

Kontrola wstępna opakowania to początek i zarazem najważniejszy element zapewnienia jakości opakowań. Ocena wstępna polega na badaniu podstawowych parametrów, takich jak:

• wymiary opakowania / materiału drukowanego,
• zgodność materiału, z którego wykonano opakowanie, ze specyfikacją,
• stan opakowań (brak uszkodzeń, tzw. wad grubych),
• obecność zanieczyszczeń.

Kontrola operacyjna

Kontrola operacyjna ma zapewnić, że opakowanie lub materiał drukowany w trakcie procesu produkcyjnego nie będzie stanowił źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych, nie będzie destabilizował procesu produkcyjnego (np. poprzez nieodpowiedni układ włókien papieru w kartonikach, skutkujący obniżoną sztywnością), będzie zapewniał zgodność z wyznaczonym nominałem dozowania (poprzez zgodną ze specyfikacją pojemnością roboczą) i oczywiście będzie zapewniał bezpieczeństwo masie kosmetycznej (np. poprzez szczelność opakowania) i odbiorcy.

Kontrola operacyjna to proces, który opiera się o zdecydowanie bardziej rozbudowane badania:

• badanie szczelności opakowań (np. w komorach obniżonego ciśnienia),
• badanie szczelności i trwałości zgrzewu (w przypadku tub i/lub tzw. platynek),
• badanie pojemności nominalnej i roboczej,
• badanie sztywności (szczególnie ważne przy butelkach o dużych pojemnościach, pakowanych na liniach rozlewniczych i zamykanych automatycznie),
• badanie sprawności działania systemów dozujących (np. wielkość dozy),
• badanie czystości mikrobiologicznej ,
• badanie układu włókien w kartonikach,
• badanie wytrzymałości klejenia kartoników,
• badanie wytrzymałości klejenia etykiet,
• kontrola poprawności i trwałości nadruków (w tym także czytelności nadruków).

Kontrola końcowa

Kontrola końcowa to badanie opakowania w trakcie końcowej oceny produktu gotowego. Badanie to zapewnia, że produkt, który został zapakowany do zwolnionego uprzednio opakowania, spełnia wszystkie wymagania specyfikacji produktu gotowego. W ramach kontroli końcowej wykonuje się badania:

• czystości mikrobiologicznej gotowego produktu spakowanego w opakowanie docelowe,
• szczelności opakowania wraz z masą produktu,
• kompletności wszystkich komponentów opakowania,
• poprawności i czytelności oznakowania opakowania numerem partii oraz terminem przydatności,
• poprawności i skuteczności działania systemów dozujących.

Kontrola znakowania

To jeden z najistotniejszych punktów kontroli opakowania, w szczególności materiałów drukowanych (etykiet, kartoników, nadruków bezpośrednich, ulotek). Ważnym elementem kontroli jakości opakowań jest sprawdzanie czytelności nadruków umieszczanych na różnych składowych opakowania produktów kosmetycznych. To na nich znajdują się informacje dotyczące składu, działania, sposobu użycia czy szczególnych środków ostrożności. Zadaniem kontrolera jakości jest sprawdzenie, czy wszystkie elementy są czytelne i wyraźne, m.in. czy posiadają odpowiednią wielkość czcionki (w prawie kosmetycznym nie jest określona najmniejsza minimalna czcionka, lecz coraz częściej producenci kosmetyków stosują wytyczne innych branż, np. rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w którym został określony minimalny rozmiar czcionki wynoszący 1,2 mm[7]). Istotnym elementem kontroli znakowania jest także kontrola powtarzalności wydruku, szczególnie, gdy korzysta się z wielu drukarni. Podczas tej kontroli sprawdzane są takie parametry, jak:

• stałość barwy,
• rozmieszczenie znaków,
• szata graficzna.[8]

Producenci kosmetyczni coraz częściej umieszczają na swoich etykietach oznaczenia świadczące o tym, że ich produkt jest ekologiczny, wegański czy biodegradowalny. Symbole te nie są obowiązkowe, ale wielu klientów widząc je na wybranym przez siebie kosmetyku chętniej po niego sięga. Oznakowanie to musi być jednak zgodne z ustalonymi wzorami.

Coraz częściej można spotkać także na opakowaniach znakowanie w alfabecie Braille’a. Zastosowanie tego zapisu, aby spełniał on swoją rolę, musi być bardzo dokładne, zgodne z wymaganiami dotyczącymi znakowania i czytelne dla osób niewidomych lub słabowidzących. Kontrola jakości zapisu Braille`a polega na sprawdzeniu:

• poprawności przetłoczenia tekstu,
• wysokości przetłoczenia,
• wypukłości i trwałości punktów,
• czytelności dla osoby niewidomej.

Metodyka badania

Kontrola jakości produktów opakowaniowych i drukowanych przeprowadzana jest zgodnie z procedurą kontroli na podstawie wadliwości dopuszczalnej, opisanej parametrem AQL. Parametr ten określa procent niezgodnych wyrobów przypadających na 100 jednostek. Plany badania w oparciu o AQL umożliwiają określenie liczby akceptowalnych błędów w próbie oraz wielkość próby. Można przyjąć, że plany te dzielą ryzyko błędnego zakwalifikowania całej partii na podstawie pobranej próbki po połowie pomiędzy producenta a odbiorcę. Dla każdego rodzaju wyrobu oraz wielkości partii należy określić poziom dokładności kontroli oraz liczbę akceptowalnych błędów. Określa się rodzaj i liczbę dopuszczalnych błędów oraz ustala się, które skutkują odrzuceniem całego nakładu. Na tej podstawie podejmuje się decyzję, czy zaakceptować, czy odrzucić partię bez konieczności sprawdzania każdej sztuki z tej partii.[9] Wszystkie wady wykryte powinny być ewidencjonowane w postaci danych statystycznych. Na podstawie tych danych dokonuje się analizy – np. przy wykorzystaniu diagramu Pareto – w celu określenia, które opakowania czy materiały drukowane, oraz od których dostawców, są bardziej obciążone ryzykiem błędu, a także jaki jest odsetek partii odrzucanych bądź reklamowanych w ciągu określonego czasu. Analiza ta może być elementem kwalifikacji dostawców.

Kontrola jakości jest elementem niezbędnym w celu monitorowania zgodności produkowanych wyrobów z przyjętymi standardami w oparciu o określone procedury. Umożliwia ona wykrywanie wad i zapobieganie wypuszczenia na rynek produktu niezgodnego z założoną specyfikacją. W przypadku opakowań kosmetycznych restrykcyjna kontrola jakości jest szczególnie istotna z uwagi na ryzyko niesione przez niektóre wady, takie jak błędy w wydrukowanej grafice, nieszczelność opakowań, brak barierowości, a także zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Mogą one mieć niebezpieczne konsekwencje dla zdrowia konsumenta. Rzetelna kontrola zapewnia, że z kosmetykiem umieszczonym w docelowym opakowaniu nie stanie się nic nieoczekiwanego: nie zajdą w nim niepożądane reakcje, nie dostaną się do niego żadne zanieczyszczenia, a sam kosmetyk przez cały swój cykl będzie spełniał swoje właściwe funkcje, z kolei odbiorca otrzyma jakość, której wymaga.

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 4/2021

Udostępnij materiał w

Zobacz aktualne wydanie

Nowości kosmetyczne

 • 4353

  AXE w nowej globalnej kampanii reklamowej, w której postprodukcję obrazu zrealizowało polskie studio Platige Image

  <strong>Znana marka męskich kosmetyków AXE rusza z nową globalną kampanią reklamową. Za przygotowanie animacji 2D i 3D, VFX oraz korekcję kolorów odpowiadało polskie studio Platige Image. Projekt został pozyskany dzięki działającemu od ponad roku na amerykańskim rynku zespołowi Platige USA.</strong> Czytaj dalej

 • 4352

  Więcej nowych i mocnych włosów dzięki serum pobudzającemu od Bionigree

  <strong>Produkty polskiej marki to wynik połączenia fachowej wiedzy trychologicznej i technologii wytwarzania kosmetyków, opartych na naturalnych składnikach. Serum pobudzające włosy do wzrostu to jeden z bestsellerów Bionigree.</strong> Czytaj dalej

 • 4347

  Na górze róże… i czarnuszka. Jak odżywić końcówki włosów?

  Pierwsze promienie wiosennego słońca motywują nas do regeneracji włosów. Eksperci podpowiadają, że prawdziwego odżywienia nasze kosmyki wymagają od nasady aż do samych końcówek. Tradycja pokazuje, że do pielęgnacji dolnych partii włosów idealnie sprawdzają się olejki. Nasze babcie stawiały na olejek różany i czarnuszkę. I miały rację, ponieważ taki duet nawilża, chroni i odżywia pasma. Czytaj dalej

 • 4340

  Przygotuj skórę dojrzałą do wiosny. Duet: odbudowa mikrobiomu i składniki odmładzające

  Pierwsze promienie słońca zwiastują upragnioną wiosnę. Przedwiośnie to w świecie beauty czas odbudowy, regeneracji i nawilżenia skóry. Kosmetolodzy wskazują, że w przypadku cery dojrzałej do tych kluczowych haseł należy dodać dwa kolejne: odbudowa mikrobiomu i działania anti-aging. Co korzystnie wpłynie na kondycję skóry wczesną wiosną i przyśpieszy przygotowanie do słonecznych dni? Specjaliści stawiają na pre- i probiotyki oraz kompleksy peptydowe. Czytaj dalej

 • 4339

  Wieczór – czas rytuałów pielęgnacyjnych dzieci i rodziców

  Niezależnie od tego, w jakim wieku są Wasze dzieci, kluczem do ich oraz Waszego dobrego snu są wieczorne rytuały. Szczególnie ważne są one w okresie niemowlęcym, ponieważ regularna pielęgnacja daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, pomaga się wyciszyć oraz ułatwia zasypianie. Dla rodziców to też może być czas na wspólny odpoczynek po dniu pełnym wyzwań. Warto więc zatrzymać się na moment w codziennym pędzie i wpleść do swojej wieczornej rutyny odrobinę przyjemności dla całej rodziny. Czytaj dalej

 • 4335

  Hagi MEN - nowości w męskiej pielęgnacji!

  Z okazji Dnia Mężczyzny firma Hagi wprowadziła na rynek 3 nowe produkty do pielęgnacji twarzy i ciała z męskiej linii Ahoj Kapitanie. Kosmetyki stanowią idealną propozycję dla kosmetycznych minimalistów, kochających multifunkcjonalność i prawdziwych koneserów oryginalnych zapachów. Produkty pachną bryzą morską, wiatrem i kapitańskim rumem. Wśród nowości znajdziemy: żel do mycia twarzy, multikrem do twarzy, ciała i rąk oraz krem przeciwzmarszczkowy. Czytaj dalej

 • 4334

  Pod rękę z pielęgnacją! Oczyszczenie i nawilżenie – duet dla dłoni wiosną

  Za moment rozpocznie się wiosna – czas manicure’owego szaleństwa. W nadchodzących miesiącach będą królowały intensywne kolory, zdecydowane formy i biżuteria na paznokciach. Jak sprawić, by dłonie prezentowały się w nich perfekcyjnie? Kosmetolodzy podpowiadają – zacznij od pielęgnacji! A, ściślej mówiąc, od nawilżenia, ponieważ właśnie po zimie nasze ręce wymagają najbardziej troskliwej opieki. Czytaj dalej

 • 4333

  Polski startup chce poprawić satysfakcję z życia intymnego kobiet

  W pojedynkę, w nowym związku czy w wieloletnim małżeństwie – intymność jest szalenie ważna dla budowania relacji, dobrego samopoczucia, a często też zdrowia fizycznego i psychicznego. Jednak aż 55% kobiet cierpi z powodu zaburzeń pożądania, a wiele z nich nie odczuwa przyjemności z seksu. Czytaj dalej

 • 4332

  Nowość od Your KAYA – pierwszy dezodorant pod pachy i piersi na rynku

  Your KAYA, polska marka produktów menstruacyjnych i kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, rozszerza swoją ofertę o kolejną już rewolucyjną formułę. Delikatny dezodorant ze składem przyjaznym wrażliwej skórze zapełnia tym samym realną lukę w rynku – zadba o komfort kobiet, które zmagają się z problemem zapachu potu pod biustem. Czytaj dalej

 • 4325

  Pielęgnacja dłoni i stóp - jak dbać o te dwie „wizytówki”?

  <strong>Dłonie są bez wątpienia jednym z najbardziej widocznych atrybutów urody, a jednocześnie najbardziej „prawdomównym”, bowiem wiele o stylu życiu osoby można wyczytać z ich stanu. Stopy zaś nawet przez połowę roku pozostają „w ukryciu” jesienno-zimowego obuwia i o zadbaniu o nie przypominamy sobie wyciągając z szafy sandały. Jak więc dbać o te dwie wizytówki na co dzień tak, aby pielęgnacja była przyjemna, szybka i skuteczna? Odpowiedź to The Rich Hand Cream i The Rich Foot Cream od Herbus Cosmetics – dwa kremy stanowiące idealny upominek nie tylko na Dzień Kobiet.</strong> Czytaj dalej

 • 4322

  Męska skóra… czyli jaka? Oblicza spersonalizowanej pielęgnacji

  Jeden z bardziej znanych mitów kosmetycznych to: „męska skóra zniesie wszystko”. Na drugim miejscu podium znajduje się: „mężczyźnie wystarczy jakieś mydło”. Badania pokazują, że panowie – podobnie jak my – potrzebują spersonalizowanej pielęgnacji. A jeśli mają cerę suchą lub bardzo wrażliwą, odpowiednia pielęgnacja to warunek konieczny zdrowego, zadbanego looku. Jak dbać o potrzeby męskiej skóry? Kosmetolodzy stawiają na arnikę, szałwię, prebiotyki i kwas hialuronowy. Czytaj dalej

 • 4321

  Phlov by Anna Lewandowska & Intimissimi. Współpraca, dzięki której jeszcze mocniej będziesz chciała celebrować kobiecość

  W zabieganym świecie pełnym wrażeń łatwo zapominamy, że powinniśmy poświęcić sobie nieco więcej uwagi. By skupić się na własnych potrzebach i celebrować kobiecość oraz wyjątkowe chwile, dwie marki postanowiły połączyć siły. Phlov by Anna Lewandowska oraz Intimissimi znalazły dobry sposób, aby skutecznie zadbać o każdą z nas. Czytaj dalej

 • 4320

  Piękne włosy po leczeniu?! Marka Nachemii ma receptę

  Wiele chorób, szczególnie onkologicznych wiąże się z nadmierną, a nawet całkowitą utratą włosów. Z tego powodu niemal każda osoba po zakończeniu procesu leczenia dąży do odzyskania dawnego obrazu samego siebie. Wypadanie włosów to często najtrudniejszy moment podczas walki z chorobą, zwłaszcza dla kobiet. Nie dość, że uderza w ich poczucie pewności siebie i jest sporym obciążeniem psychicznym, to również stanowi źródło stresu. Jednak ten proces jest z reguły odwracalny. Rozwiązaniem jest stosowanie kosmetyków, które odżywią włosy oraz wspomogą proces reaktywacji cebulek, dzięki czemu staną się one gęstsze i mocniejsze. Czytaj dalej

 • 4319

  Błyskawiczna regeneracja skóry głowy z nową gamą Scalp Advanced od L’Oréal Professionnel Paris

  Piękne i lśniące włosy to z pewnością marzenie wielu z nas. By osiągnąć ten cel poddajemy się luksusowym zabiegom koloryzacji i same, niekiedy nawet codziennie, stylizujemy pasma. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, że wygląd i kondycja włosów zależą w głównej mierze od stanu skóry głowy? Wie o tym marka L’Oréal Professionnel Paris, która wspólnie z profesjonalistami w dziedzinie włosów oraz dermatologami, opracowała gamę Scalp Advanced. To profesjonalne produkty o właściwościach silnie oczyszczających i łagodzących. Z nimi każda skóra głowy zyska to, czego potrzebuje, a efektem będą zdrowo wyglądające, silne i pełne blasku włosy. Czytaj dalej

 • 4317

  NATURALNIE CZYSTY DOM Z SERIĄ FAMILOVE OD YOPE

  Linia FAMILOVE jest o rodzinie, cieple i bezpieczeństwie, dlatego od teraz oprócz naturalnych kosmetyków znajdują się w niej również produkty do pielęgnacji domu. Uniwersalne i przyjemne zapachy oraz rodzinny format butelek pozwolą delikatnie, a zarazem skutecznie wyczyścić wszystkie powierzchnie. To produkty, które pokocha cała rodzina! Czytaj dalej

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • https://wsiiz.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/