Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „IMPULS” Władysław Fediuk

Adres firmy:

Jelenia 2, Gdańsk, 80-336, 11, PL

Telefon/Fax:

tel. 586922962
fax 586835020

Strona www:

www.impuls.pl

Adres e-mail:

impuls@impuls.pl

Opis działalności:

Działalność produkcyjna firmy obejmuje:

– produkcję preparatów chemicznych (środków myjących, dezynfekujących oraz kosmetyków) – produkcja pod marką własną i pod marką klienta,

– wykonanie nadruku na opakowaniach i materiałach reklamowych,

– produkcję systemów automatycznego mycia i dezynfekcji,

– produkcję maszyn oraz urządzeń do mycia i dezynfekcji.

Dział Technologiczny Laboratorium opracowuje na potrzeby własne oraz na zlecenie klienta receptury i technologie, a także wdraża do produkcji nowoczesne (w tym m. in. ekologiczne) preparaty myjące, dezynfekcyjne oraz kosmetyki. Na życzenie klienta wykonuje także próby technologiczne wykonanych receptur (na skalę >180 kg) oraz proponuje współpracę w zakresie prób użytkowych wskazanych wyrobów. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych, detergentów i produktów biobójczych.

Laboratorium Fizykochemiczne dysponuje spektrofotometrem Shimadzu UV-3600 pracującym w zakresie UV-Vis-NIR, pozwalającym na wykonywanie analizy ilościowej i jakościowej wielu substancji. Wykonuje także klasyczną analizę ilościową metodami miareczkowania (alkacymetrycznego, redox, kompleksometrycznego lub strąceniowego) – w tym m.in.: 

– sumaryczna zawartość wapnia i magnezu w wodzie (twardość wody), 

– suma kwasów,

– liczba kwasowa,

– liczba nadtlenkowa,

– liczba zmydlenia,

– liczby jodowa,

– suma zasad,

– zawartość aktywnego chloru,

– zawartość nadtlenku wodoru, zaw. substancji nadtlenkowych (liczba nadtlenkowa, zaw. aktywnego tlenu),

– zawartość czwartorzędowych soli amonowych,

– zawartość surfaktantów anionowych,

– zawartość surfaktantów kationowych,

– gęstość,

– odczyn (pH),

– sucha masy/wilgotność,

– współczynnik załamania światła (refrakcji),

– stabilność emulsji,

– przewodność (w tym m.in. wykresy zależności przewodność-stężenie dla określonego preparatu).

Laboratorium Mikrobiologiczne wykonuje (zgodnie z metodami opartymi na aktualnych Normach Międzynarodowych ISO) badania nowych receptur preparatów w następującym zakresie:

– określanie czystości mikrobiologicznej preparatów chemii gospodarczej i kosmetyków;

– badanie stabilności układów konserwujących w kosmetykach i chemii gospodarczej;

– badania aktywności biobójczej substancji.

Dział Konstrukcyjno-Produkcyjny Urządzeń Elektromechanicznych zajmuje się projektowaniem i konstruowaniem nowoczesnych maszyn i urządzeń do prowadzenia procesów mycia, dezynfekcji i dekontaminacji.

Przedsiębiorstwo pracuje w ramach systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.