LEMAG

Adres firmy:

ul. Batalionu Ak. Włochy 20B / 9B, Warszawa, 02-482, 7, PL

Telefon/Fax:

tel. 22-8731093
tel. 601-202-850
fax 22-8731093

Strona www:

www.lemag.pl

Adres e-mail:

biuro@lemag.pl

Opis działalności:

Firma Lemag reprezentuje Wł‚oskich oraz Niemieckich producentów maszyn pakują…cych, maszyn do konfekcjonowania oraz maszyn do produkcji opakowań„. Jesteś›my obecni na polskim rynku od począ…tku lat dziewięćdziesiątych.

Dostarczamy maszyny, podzespoł‚y oraz cz궛ci zamienne, prowadzimy doradztwo techniczne i inżynierskie. Zapewniamy naszym klientom obsł‚ugę™ posprzedażną… zakupionych urzą…dzeń„ a także pomoc techniczną… w rozwią…zywaniu wszelkich problemów technicznych przez cał‚y okres eksploatacji urzą…dzeń„. Dysponujemy serwisem producentów maszyn i wł‚asnym serwisem awaryjnym w Polsce. 

Maszyny znajdują…ce się™ w naszej ofercie znajdują… szerokie zastosowanie w przemyś›le spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym, przemyś›le chemii gospodarczej oraz przetwórstwie tworzyw sztucznych i produkcji opakowań„.

Oferujemy maszyny i urzą…dzenia spełniają…ce europejskie normy bezpieczeń„stwa, odpowiadające wysokim wymaganiom jakościowym.

Oferujemy kompletne linie, urzą…dzenia oraz maszyny specjalistyczne dla dużych firm, jak również mniejsze maszyny przeznaczone do produkcji przemysłowej, mają…ce kluczowe znaczenie dla mał‚ych i ś›rednich przedsię™biorstw. Dysponując szeroką… ofertą…, jesteś›my w stanie zaproponować‡ naszym Klientom rozwią…zania optymalne dla nich, biorą…c pod uwagę™ oczekiwane parametry produkcyjne, eksploatacyjne jak i cenowe.

Zapraszamy Pań„stwa do współ‚pracy, Zespół‚ Lemag.