Oczyszczanie wody – szansa na walkę z niedoborem. Nowoczesna stacji recyklingu wody w podwarszawskiej fabryce L’Oréal Warsaw Plant

Kategoria: Aktualności
5 min. czytania

"W tych bezprecedensowych trudnych czasach, w jakich wszyscy się znaleźliśmy, chciałabym podzielić się dobrą informacją o istotnym znaczeniu dla najcenniejszego płynu na świecie, jakim jest woda. W tym miesiącu uruchomiliśmy naszą inwestycję z zakresu zrównoważonego rozwoju – stację recyklingu wody, która pozwoli oczyszczać i ponownie wykorzystywać wodę zanieczyszczoną w procesie produkcyjnym w naszej fabryce LOreal Warsaw Plant
Zmiany klimatu to główne hasło tegorocznego Światowego Dnia Wody 2020 World Water Day, bo drastycznie wpływają na zmniejszanie się zasobów wodnych. Polska jest krajem o najniższych zasobach wody w Unii Europejskiej. Dlatego w obliczu poważnych niedoborów wody, recykling ścieków staje się ważnym elementem walki z negatywnymi skutkami zmian klimatu. Do tej pory od 2005 roku zmniejszyliśmy zużycie wody w naszym zakładzie o 40%, przy jednoczesnym wzroście produkcji o 220%. Dzięki stacji recyklingu już teraz odzyskujemy do 5500 m3 czystej wody miesięcznie – taka ilość zmieściłaby się w 11 milionach półlitrowych butelek. Wszystko to wpisuje się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego i zbliża nas do przekształcenia L’Oréal Warsaw Plant w fabrykę o zamkniętym obiegu wody." – pisze Ewa Urbaniak, Plant General Manager, na LinkedIn

 

Obieg wody występuje w przyrodzie od miliardów lat, jednak w skutek działalności człowieka, zmian klimatycznych, jej naturalny ruch jest zaburzony. Właściwa retencja, odpowiednia ilość opadów i poziom wód gruntowych – wszystko to staje się coraz odleglejszym wspomnieniem. 

Skutkuje to niedoborami wody. Co dziewiąty mieszkaniec Ziemi nie ma dostępu do czystej wody. Świat może doświadczyć aż 40-procentowego spadku jej dostępności do roku 2030, jeżeli obecne Aktualności w zakresie zużycia i zarządzania jej zasobami utrzymają się, a 50% populacji pozostanie bez dostępu do wody pitnej do 2050 roku. Bank Światowy ostrzega, że do 2050 część regionów będzie zmagała się ze spadkiem wzrostu gospodarczego nawet o 6% PKB z powodu niedoborów wody. W ramach globalnej inicjatywy wodnej (UN Water) System ONZ informuje, że ponad 2 miliardy ludzi żyje w krajach, które doświadczają poważnego kryzysu wodnego. Do 2030 roku nawet do 700 milionów ludzi będzie musiało migrować z obszarów pustynnych i półpustynnych. Do 2080 roku jedynie w Afryce Subsaharyjskiej powierzchnia terenów nienadających się pod uprawy większy się z 30 do 60 milionów hektarów. Średnio 25,3 miliona ludzi musi migrować każdego roku z powodu kryzysu wodnego. Od 1900 roku pond 11 milionów ludzi zmarło z powodu suszy a kolejne 2 miliardy doświadczyły poważnych niedoborów wody. Roczne straty ekonomiczne z powodu kryzysu wodnego to nie mniej niż 250 miliardów dolarów. Od 1900 znacznie zwiększyło się zanieczyszczenie w większości rzek Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Przez ostatnie 100 lat na Ziemi zmniejszyła się o 70% powierzchnia terenów naturalnie bagiennych. Do 2050 roku 70% populacji będzie żyć w miastach. Większość miast na świecie nie ma systemów oszczędzania i zarządzania wodą. Dziś ponad 4 miliardy ludzi doświadcza poważnych braków wody przynajmniej przez miesiąc. Z każdym kolejnym rokiem sytuacja się pogarsza    

Jako ludzkość wciąż w niewystarczający sposób wykorzystujemy potencjał, jaki drzemie w oszczędzaniu wody poprzez jej oczyszczanie i ponowne wykorzystanie. Jak podaje UNICEF w swoim raporcie „Ścieki jako nieograniczone źródło wody”, aż 80% ścieków na całym świecie pozostaje nieoczyszczana i uwalniana do środowiska. Wobec kurczących się zasobów, UNICEF w swoim raporcie zaleca recykling zanieczyszczonej wody, co wpisuje się w realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju ONZ do 2030 roku oraz w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego. Odzyskiwanie zanieczyszczonej wody jest istotny nie tylko dla realizacji celu nr 6 strategii ONZ, zatytułowanego „Czysta woda i warunki sanitarne”, ale również osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, zgodnie z całą Agendą ONZ.

Problem malejących zasobów wodnych w coraz większym stopniu dotyka również Polski. Popyt wciąż rośnie, podczas gdy w całym kraju odnotowywane są rekordowo niskie opady. Według danych IMiGW, suma opadów w styczniu tego roku wyniosła jedynie 50% normy. Dodatkowo, pierwszy miesiąc 2020 roku był piątym, najcieplejszym styczniem na przestrzeni ostatnich 50 lat. Skutkuje to rosnącym problemem suszy w Polsce. Jak informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie już teraz wilgotność gleby w niektórych regionach kraju spadła nawet do 35%. Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów w Europie. Jak podaje NIK, na mieszkańca przypada rocznie około 1600 m3 wody – nawet trzy razy mniej niż w innych, europejskich krajach. Kryzys wodny w Polsce pogłębia się w związku ze wzrostem temperatur. Według danych IMiGW w latach 1950-1999 nie występowały na terenie Polski upały powyżej 30 stopni Celsjusza. W XXI wieku stały się normą a ilość dni z temperaturą przekraczającą 30 stopni zwiększa się rok do roku. Polska nie ma rozwiniętego systemu gromadzenia wody deszczowej. Magazynuje się w Polsce zaledwie 6,5% wody opadowej. Dla porównania Hiszpania magazynuje 45% poprzez rozbudowany system zbiorników retencyjnych. Polskie rzeki są wciąż zanieczyszczone. Zaledwie 0,5% osiągnęło stan bardzo dobry a 16% stan dobry. W przypadku jezior stan co najmniej dobry stwierdzono zaledwie w przypadku 33,5%. Niedobory wody są silnie odczuwalne w Polsce od lat. W 2018 roku w 83% gmin wystąpiła susza rolnicza. Wystąpiła ona we wszystkich 16 województwach a w 10 spośród nich we wszystkich gminach.

Według danych GUS, największy udział w zużyciu wody ma przemysł – około 72%, znacznie wyprzedzając sektor komunalny (18%) oraz rolnictwo i leśnictwo (10%).

Problem braku dostępności wody podejmują władze. Zarówno na szczeblu polskiego rządu – Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej zapowiedziało szeroko zakrojony program irygacji, jak i unijnym – w Brukseli trwają prace nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody – dotyczy przede wszystkim zastosowania wody pochodzącej z przemysłu do nawadniania w rolnictwie. Kwestie gospodarowania wodą w przemyśle zostały też uwzględnione w konkluzjach BAT do unijnej Dyrektywy IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

Kluczowe liczby:

  • 1800 cm3 – średnia ilość wody przypadająca rocznie na mieszkańca Polski. Nawet trzykrotnie mniej niż w innych krajach UE.
  • 4500 m3 – średnia ilość wody przypadająca na mieszkańca Europy
  • 40% – taki będzie procentowy spadek dostępności wody do 2030 roku
  • 50% populacji ziemi pozostanie bez dostępu do wody pitnej, jeśli nie zostaną zahamowane obecne Aktualności.
  • 72% zużycia wody przypada na przemysł.

 

„Międzynarodowa Dekada wody 2018 – 2028”, unic.un.org.pl.

„Global modeling of nature’s contributions to people”, science.sciencemag.org.

www.unwater.org

„The United Nations World Water Development Report. Wastewater – The Untapped Resource”, unesdoc.unesco.org

„IMGW: styczeń 2020 – piątym najcieplejszym styczniem w ostatnim półwieczu”, naukawpolsce.pap.pl.

„Czy już mamy suszę? Trzymamy rękę na pulsie”, stopsuszy.pl.

„Zarządzanie Zasobami Wodnymi w Polsce 2018”, Global Compact Network Poland, www.ungc.org.pl

„Zarządzanie Zasobami Wodnymi w Polsce 2018”, Global Compact Network Poland, www.ungc.org.pl