Henkel ze znacznym wzrostem przychodów ze sprzedaży w 2022 roku i z perspektywą dalszego wzrostu w kolejnym roku obrotowym

Wyniki za rok 2022: - Przychody ze sprzedaży Grupy: 22,4 mld euro, wzrost organiczny* o 8,8% - Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)**: 2,3 mld euro, -13,7% - marża EBIT**: 10,4 %, -3,0 p.p. - Zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS)**: 3,90 euro, -17,8% przy założeniu stałych kursów walut

 • Proponowana dywidenda na poziomie z ubiegłego roku: 1,85 euro na akcję uprzywilejowaną
 • Istotne postępy w realizacji Programu Ukierunkowanego Wzrostu
 • Utworzenie nowego sektora biznesowego Consumer Brands
 • Dalszy zrównoważony rozwój w kluczowych obszarach
 • Prognoza wyników na 2023 rok: spodziewany dalszy wzrost
  • wzrost organiczny sprzedaży: 1,0% – 3,0%
  • marża EBIT**: 10,0% – 12,0%
  • zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS)**: pomiędzy -10,0% a +10,0% (przy założeniu stałych kursów walut)

* Z wyłączeniem dynamiki sprzedaży w ujęciu organicznym w Rosji od początku drugiego kwartału 2022 roku w związku z ogłoszonym zakończeniem działalności w tym kraju oraz z wyłączeniem skutków zastosowania MSR 29 przez oddział w Turcji.

** Po uwzględnieniu kosztów i przychodów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.

Düsseldorf – W 2022 roku osiągnęliśmy znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży i, pomimo niezwykle trudnych warunków, solidny wynik finansowy, wdrożyliśmy także ważne działania strategiczne. Częściowo zrównoważyliśmy drastyczny wzrost kosztów surowców i usług logistycznych wprowadzając wyższe ceny naszych produktów i kontynuując działania ukierunkowane na poprawę efektywności. Znajduje to odzwierciedlenie w naszych rekordowo wysokich wynikach sprzedaży na poziomie około 22,4 mld euro, oraz w zysku operacyjnym, który wyniósł 2,3 mld euro. Na podstawie tych wyników proponujemy akcjonariuszom stabilną dywidendę na ubiegłorocznym poziomie. Dzięki połączeniu działalności w obszarze dóbr konsumenckich i utworzeniu jednego sektora biznesowego Henkel Consumer Brands (marki konsumenckie), z powodzeniem rozpoczęliśmy jedną z największych transformacji naszej firmy w ostatnich kilkudziesięciu latach – powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszego globalnego zespołu, silnej kulturze korporacyjnej i jasnej długoterminowej strategii wzrostu, ogólnie bardzo dobrze poradziliśmy sobie z wyzwaniami minionego roku obrotowego. W mojej ocenie jesteśmy dobrze przygotowani nie tylko do przeprowadzenia firmy Henkel przez te trudne czasy, ale także do zrealizowania ambitnych celów, jakie sobie stawiamy. W bieżącym roku obrotowym możemy osiągnąć dalszy wzrost dzięki wynikom naszych dwóch sektorów biznesowych – Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) i Consumer Brands (marki konsumenckie).

Wyniki sprzedaży i zyski Grupy w roku obrotowym 2022

Przychody ze sprzedaży Grupy Henkel w roku obrotowym 2022 wyniosły 22,397 mld euro. Oznacza to wzrost o 11,6% w ujęciu nominalnym i znaczny wzrost w ujęciu organicznym – o 8,8%, w efekcie podwyżek cen we wszystkich sektorach biznesowych. Wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów na przychody ze sprzedaży był ujemny i wyniósł -1,1%. Na skutek korzystnych zmian kursów walut przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 3.9%.

Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 13,2%, do czego przyczyniły się wyniki we wszystkich obszarach działalności. W sektorze Beauty Care (kosmetyki) sprzedaż w ujęciu organicznym nieznacznie spadła o 0,5%. Trwające ożywienie w segmencie profesjonalnych produktów do włosów miało pozytywny wpływ na wynik całego sektora, natomiast na segment konsumencki Beauty Care negatywnie wpłynęła wcześniej zapowiedziana optymalizacja portfolio. Sektor biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotował bardzo duży wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym (na poziomie 6,3%), do którego szczególnie przyczyniły się istotnie wyższe wyniki segmentu produktów do prania.

Na rynkach wschodzących odnotowano dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym w wysokości 13,3%, a na rynkach rozwiniętych wynik ten osiągnął zadowalający poziom  5,2%.

Skorygowany zysk operacyjny (skorygowany EBIT) wyniósł 2,319 mld euro, podczas gdy w 2021 roku osiągnął on wysokość 2,686 mld euro (spadek o 13,7%). Niekorzystny wpływ na rentowność Grupy miał istotny wzrost cen surowców i usług logistycznych. Nie udało się ich w pełni zrekompensować ani podwyżkami cen, ani innymi działaniami zmierzającymi do redukcji  kosztów i zwiększenia efektywności produkcji i łańcucha dostaw.

Skorygowana rentowność sprzedaży (skorygowana marża EBIT) na poziomie 10,4% w 2022 roku była wynikiem niższym, niż w roku poprzednim (2021 rok: 13,4%).

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną spadł o 14,5%, do 3,90 euro (w poprzednim roku: 4,56 euro). Przy stałych kursach walut oznacza to spadek o 17,8%.

Wskaźnik kapitału obrotowego netto w relacji do przychodów ze sprzedaży zwiększył się do 4,5%, czyli o 2,3 punktu procentowego, w porównaniu z poziomem odnotowanym w roku poprzednim. Wzrost tej pozycji wynikał głównie ze znacznie wyższych cen materiałów bezpośrednich.

Wolne przepływy pieniężne, wynoszące 653 mln euro, istotnie obniżyły się w porównaniu z poprzednim rokiem (2021 rok: 1,478 mld euro). Przyczyną ich spadku był wyższy poziom kapitału obrotowego netto przy spadku wartości przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, który był wynikiem mniejszego zysku operacyjnego.

Pozycja finansowa netto wyniosła -1,267 mld euro (31 grudnia 2021 roku: -292 mln euro). Kwota ta odzwierciedla między innymi koszty poniesione w ramach programu skupu akcji rozpoczętego w lutym 2022 roku, a także wypłaty dywidendy w drugim kwartale roku.

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Komitet Akcjonariuszy przedstawią Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanemu na 24 kwietnia 2023 roku, propozycję utrzymania stabilnej dywidendy na ubiegłorocznym poziomie wynoszącej 1,85 euro na akcję uprzywilejowaną i 1,83 na akcję zwykłą. Daje to wskaźnik wypłaty dywidendy równy 46,6%, czyli powyżej docelowego przedziału 30%–40%. Odzwierciedla to szczególny charakter obciążeń, jakim podlega wynik finansowy głównie za sprawą znacznego wzrostu cen surowców i kosztów logistyki. Wypłata dywidendy na tym poziomie jest możliwa dzięki wysokim zasobom finansowym i niskiemu zadłużeniu netto Grupy Henkel. Te atuty pozwalają firmie zachować ciągłość wypłaty dywidendy dla swoich akcjonariuszy.

Wyniki sektorów biznesowych w roku obrotowym 2022

W roku obrotowym 2022 przychody ze sprzedaży sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wzrosły w ujęciu nominalnym o +16,6%, do 11,242 mld euro. W ujęciu organicznym sprzedaż wzrosła o 13,2%. Wyższe przychody ze sprzedaży sektora były rezultatem dwucyfrowego wzrostu cen. Skorygowany zysk operacyjny, na poziomie 1,530 mld euro, obniżył się nieznacznie w stosunku do ubiegłego roku (2021 rok: 1,561 mld euro). Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 13,6%, w porównaniu do poziomu 16,2% odnotowanego w roku poprzednim. Przyczyną słabszej rentowności sprzedaży był przede wszystkim spadek marży brutto, na którą niekorzystnie wpłynął znaczny wzrost cen surowców bezpośrednich.

W sektorze biznesowym Beauty Care (kosmetyki) przychody ze sprzedaży spadły nominalnie w roku obrotowym 2022 o 2,6%, do poziomu 3,775 mld euro. W ujęciu organicznym spadek był nieznaczny i wyniósł 0,5%. Na wynik ten złożyło się szereg czynników o zróżnicowanym charakterze. Podczas gdy przychody ze sprzedaży profesjonalnych produktów przeznaczonych dla branży fryzjerskiej (Hair Professional) mocno wzrosły, dynamika sprzedaży w segmencie dóbr konsumenckich ukształtowała się w ujęciu organicznym poniżej poziomu z poprzedniego roku, przede wszystkim w wyniku realizacji zapowiedzianych działań optymalizujących portfolio. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 269 mln euro, wobec poziomu 351 mln euro osiągniętego w roku ubiegłym. Skorygowana rentowność sprzedaży obniżyła się do poziomu 7,8% (w poprzednim roku wyniosła 9,5%). Poza spadkiem marży brutto do słabszej rentowności sprzedaży przyczynił się także niewielki wzrost nakładów na marketing i reklamę.

Przychody ze sprzedaży sektora Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) wzrosły w roku obrotowym 2022 o 8,3% w ujęciu nominalnym, zamykając się kwotą 7,152 mld euro. Ich wzrost w ujęciu organicznym wyniósł 6,3%. Tak kształtujący się wzrost przychodów był rezultatem wyższego poziomu cen, przy spadku wolumenów sprzedaży. Skorygowany zysk operacyjny zamknął się kwotą 614 mln euro, a zatem był niższy niż w roku ubiegłym (904 mln euro). Skorygowana rentowność sprzedaży spadła do poziomu 8,6% głównie za sprawą niższej marży brutto, której spadek był konsekwencją znacznego wzrostu cen surowców i usług logistycznych oraz wyższych kosztów marketingu i reklamy.

Prognozy na 2023 rok

W 2023 roku spodziewane jest dalsze osłabienie dynamiki wzrostu gospodarczego na świecie. Według aktualnych szacunków w roku obrotowym 2023 w globalnym otoczeniu gospodarczym nadal panować będą warunki inflacyjne, do czego przyczyni się przewidywany wzrost kosztów pracy oraz utrzymujące się na wysokim poziomie koszty energii i surowców. W tym kontekście spodziewany jest niski lub średni jednocyfrowy procentowy wzrost cen surowców bezpośrednich w stosunku do średniej rocznej z 2022 r. Ponadto stopy procentowe pozostaną prawdopodobnie znacznie powyżej poziomów z poprzednich lat. Zakłada się, że w efekcie tych czynników popyt ze strony branży przemysłowej osłabi się względem ubiegłego roku, a tempo wzrostu popytu ze strony klientów indywidualnych w ramach kluczowych segmentów konsumenckich Henkla ulegnie spowolnieniu. Ponadto do końca pierwszego kwartału 2023 roku planowane jest zbycie działalności prowadzonej wcześniej przez firmę w Rosji.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, Henkel prognozuje, że w roku obrotowym 2023 wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym wyniesie od 1,0% do 3,0%, kształtując się w tym przedziale w obu sektorach biznesowych. Zakładany przedział skorygowanej rentowności sprzedaży (skorygowanej marży EBIT) wyniesie od 10,0% do 12,0%, przy skorygowanej rentowności sprzedaży między 13,0% a 15,0% w sektorze Adhesive Technologies, oraz od 7,5% do 9,5% w sektorze Consumer Brands. Przewidywana zmiana na poziomie skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną, przy założeniu niezmienionych kursów walut, ma wynieść między -10,0% a +10,0%.

Skuteczna realizacja Programu Ukierunkowanego Wzrostu

Pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej w 2022 roku Henkel konsekwentnie realizował założenia swojej strategii. Firma nadal rozwijała swój biznes i portfolio marek, wzmacniała przewagę konkurencyjną w obszarze innowacji, zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, optymalizowała modele operacyjne i rozwijała kulturę korporacyjną. Kluczowym punktem realizowanej strategii było w 2022 roku połączenie sektorów biznesowych Laundry & Home Care oraz Beauty Care w jeden sektor Consumer Brands.

Udane utworzenie nowego sektora biznesowego Consumer Brands

Pod koniec stycznia 2022 roku Henkel ogłosił jedną z największych transformacji firmy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci: połączenie dwóch segmentów konsumenckich w jeden zintegrowany sektor biznesowy pod nazwą Consumer Brands. Nowy sektor biznesowy, który z powodzeniem funkcjonuje od początku 2023 roku, łączy pod jednym dachem wszystkie marki konsumenckie w ramach wszystkich kategorii, w tym marki o statusie kultowym, takie jak Persil czy, w segmencie profesjonalnych produktów do włosów, Schwarzkopf. W ten sposób Henkel tworzy platformę wieloproduktową, generującą przychody rzędu 11 mld euro (według danych za 2022 rok).

Dzięki temu połączeniu Henkel zamierza zwiększyć rentowność swojej działalności w segmentach konsumenckich, a tym samym rentowność całej Grupy, oraz przyspieszyć tempo wzrostu. W tym celu portfolio budowane wokół grup produktowych Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) oraz Hair (kosmetyki do włosów) na całym świecie będzie się koncentrować na strategicznych segmentach i markach o atrakcyjnym potencjale wzrostu i generowania marży. Oczekujemy, że integracja przyniesie efekt synergii, który wesprze inwestycje ukierunkowane na realizację priorytetów strategicznych firmy. Należą do nich tworzenie innowacyjnych rozwiązań, zrównoważony rozwój i cyfryzacja, jak również zwiększenie potencjału wzrostu i generowania marży nowego sektora biznesowego.

W perspektywie średnioterminowej Henkel zamierza uzyskać oszczędności brutto (przed reinwestycją) rzędu 500 mln euro. Potencjał do osiągania efektów synergii wynika z dostosowania struktur sprzedaży i zarządzania, bardziej ukierunkowanych działań reklamowych i marketingowych oraz optymalizacji łańcucha dostaw. Realizacja tych działań będzie rozłożona na dwa etapy. Zgodnie z oczekiwaniami działania, które mają zostać wdrożone w ramach pierwszego etapu do końca 2023 roku, przyniosą oszczędności netto rzędu 250 mln euro w skali roku, przy czym pełny wpływ na wynik finansowy będą miały od 2024 roku. Pierwsze oszczędności netto na poziomie ok. 60 mln euro udało się uzyskać już w 2022 roku.

Firma poczyniła również znaczne postępy w przekształcaniu swojego portfolio produktów konsumenckich: Henkel ogłosił przegląd portfolio obejmujący produkty generujące sprzedaż o wartości do 1 mld euro. Już w 2022 roku udało się przeprowadzić działania o wartości około 400 mln euro, część z nich dotyczyła optymalizacji portfela (200 mln euro), natomiast pozostałe miały związek ze zbyciem aktywów (200 mln euro). Wynikiem tych działań będzie całkowite przekształcenie portfolio obejmujące wyjście z kategorii produktów do higieny jamy ustnej (Oral Care) i pielęgnacji skóry (Skin Care) na całym świecie, a także z wybranych segmentów rynku produktów do pielęgnacji ciała (Body Care). W przyszłości Henkel zamierza kontynuować przegląd swojego portfolio i nadal upraszczać jego strukturę.

W ramach drugiej fazy transformacji  firma skoncentruje się na doskonaleniu łańcucha dostaw. W tym celu Henkel chce zwiększyć efektywność własnej sieci produkcji oraz zoptymalizować sieć zewnętrznych producentów, wytwarzających produkty na zlecenie, i towarzyszące temu koszty zakupów. Zgodnie z zasadą „jedna osoba kontaktowa dla klienta”, firma planuje przeprowadzenie integracji działań komercyjnych i logistycznych. Druga faza właśnie się rozpoczyna, a większość działań powinna zostać wdrożona do końca 2025 roku. Henkel spodziewa się, że działania te przyniosą dodatkowo roczne oszczędności netto rzędu 150 mln euro, co będzie można w pełni osiągnąć począwszy od 2026 roku. Realizacja drugiej fazy wiąże się z poniesieniem jednorazowych kosztów w wysokości około 250 mln euro oraz innych nakładów inwestycyjnych. Kwoty przypadające z tego tytułu na rok 2023 zostały uwzględnione w prognozie na ten rok obrotowy.

Konsekwentne postępy w ramach wszystkich strategicznych filarów Programu Ukierunkowanego Wzrostu

W ramach aktywnego zarządzania portfolio, oprócz likwidowania lub zbywania poszczególnych obszarów biznesu, Henkel kontynuuje rozwój portfela w drodze przejęć. W wyniku przejęcia sektora profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji, koloryzacji i stylizacji włosów Shiseido, firma wzmocniła swoją pozycję na atrakcyjnym rynku Azji i Pacyfiku. W sektorze biznesowym Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu), Henkel poszerzył swoje kompetencje w zakresie innowacyjnych technologii powierzchniowych i rozwiązań zarządzania termicznego poprzez przejęcie dwóch producentów tych technologii.

W 2022 roku Henkel ponownie wprowadził na rynek liczne innowacje, odpowiadając na istotne trendy i tworząc wartość dla klientów i konsumentów. W sektorze Adhesive Technologies wprowadzono nowe rozwiązanie w zakresie powłok przewodzących dla dynamicznie rozwijającego się rynku akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Technologia ta zwiększa wydajność akumulatora poprzez poprawę przewodzenia wewnątrz ogniwa nawet o 30%, a także umożliwia zmniejszenie całkowitego zużycia energii w procesie produkcyjnym o przeszło 20%. Z kolei w sektorze biznesowym Beauty Care (kosmetyki) Henkel, bazując na swojej specjalistycznej wiedzy, wprowadził na rynek Colour Alchemy – innowacyjny produkt do koloryzacji włosów, zapewniający wyjątkowe efekty kolorystyczne. Natomiast w sektorze Laundry & Home Care na rynku pojawiły się innowacyjne żele czyszczące do zmywarek pod marką Somat.

Równolegle w swojej działalności Henkel położył jeszcze większy nacisk na kwestie zrównoważonego rozwoju. W ubiegłym roku firma przyjęła dokument strategiczny 2030+ Sustainability Ambition Framework, włączając do niego nowe założenia i cele. W 2022 roku udział energii elektrycznej pozyskanej ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu w zakładach produkcyjnych Henkla zwiększył się do 70%, co przybliża firmę do realizacji celu stania się do 2030 roku firmą pozytywną klimatycznie. Henkel poprawił również zrównoważony charakter swojego portfolio produktowego, między innymi poprzez stosowanie większej ilości surowców odnawialnych i pochodzących z recyklingu. Dzięki współpracy z firmą BASF, Henkel zamierza zastąpić do 110 000 ton surowców chemicznych używanych do produkcji dóbr konsumenckich w Europie surowcami odnawialnymi w ramach procesu bilansowania biomasy. Ponadto Henkel przeprowadził kolejną emisję obligacji o wartości 650 mln euro, które są powiązane z osiągnięciem określonych celów zrównoważonego rozwoju.

Henkel dokonał również postępu w dziedzinie cyfryzacji i zwiększył udział sprzedaży w kanałach cyfrowych w łącznej sprzedaży Grupy do ponad 20%. Ponadto zoptymalizowano struktury jednostki odpowiedzialnej za wdrożenie cyfrowego modelu biznesu Henkel dx oraz stworzono nowe możliwości biznesowe, do czego w dużej mierze przyczyniła się cyfrowa platforma biznesowa RAQN.

W zakresie nowoczesnych modeli operacyjnych, w 2022 roku skoncentrowano się na połączeniu sektorów biznesowych Laundry & Home Care i Beauty Care.

Ponadto wzmocniono kulturę korporacyjną bazując na korporacyjnej misji „Pioneers at heart for the good of generations” i korporacyjnym standardzie „Leadership Commitments". Henkel kontynuował wdrażanie nowych programów szkoleniowych i rozwojowych, jak również kompleksowej koncepcji Smart Work (Inteligentna Praca), wprowadzającej globalne standardy pracy mobilnej i warunków pracy oraz inicjatywy na rzecz zdrowia pracowników.

Jesteśmy głęboko przekonani, że powstanie sektora biznesowego Consumer Brands położyło podwaliny dla dalszego rentownego wzrostu naszej działalności konsumenckiej i całej firmy. Sektor biznesowy Adhesive Technologies konsekwentnie koncentruje się na megatrendach w zakresie zrównoważonego rozwoju, mobilności i łączności. Chcemy wykorzystać czołową pozycję rynkową tego sektora na świecie jako punkt wyjścia do dalszego wzrostu i poprawy rentowności. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani, mamy odpowiednią strategię i silny zespół. Dlatego jestem pewien, że osiągniemy nasze ambitne zamierzenia i z powodzeniem wdrożymy program ukierunkowanego wzrostu – powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel.

Udostępnij materiał w

Zobacz aktualne wydanie

Nowości kosmetyczne

 • 4353

  AXE w nowej globalnej kampanii reklamowej, w której postprodukcję obrazu zrealizowało polskie studio Platige Image

  <strong>Znana marka męskich kosmetyków AXE rusza z nową globalną kampanią reklamową. Za przygotowanie animacji 2D i 3D, VFX oraz korekcję kolorów odpowiadało polskie studio Platige Image. Projekt został pozyskany dzięki działającemu od ponad roku na amerykańskim rynku zespołowi Platige USA.</strong> Czytaj dalej

 • 4352

  Więcej nowych i mocnych włosów dzięki serum pobudzającemu od Bionigree

  <strong>Produkty polskiej marki to wynik połączenia fachowej wiedzy trychologicznej i technologii wytwarzania kosmetyków, opartych na naturalnych składnikach. Serum pobudzające włosy do wzrostu to jeden z bestsellerów Bionigree.</strong> Czytaj dalej

 • 4347

  Na górze róże… i czarnuszka. Jak odżywić końcówki włosów?

  Pierwsze promienie wiosennego słońca motywują nas do regeneracji włosów. Eksperci podpowiadają, że prawdziwego odżywienia nasze kosmyki wymagają od nasady aż do samych końcówek. Tradycja pokazuje, że do pielęgnacji dolnych partii włosów idealnie sprawdzają się olejki. Nasze babcie stawiały na olejek różany i czarnuszkę. I miały rację, ponieważ taki duet nawilża, chroni i odżywia pasma. Czytaj dalej

 • 4340

  Przygotuj skórę dojrzałą do wiosny. Duet: odbudowa mikrobiomu i składniki odmładzające

  Pierwsze promienie słońca zwiastują upragnioną wiosnę. Przedwiośnie to w świecie beauty czas odbudowy, regeneracji i nawilżenia skóry. Kosmetolodzy wskazują, że w przypadku cery dojrzałej do tych kluczowych haseł należy dodać dwa kolejne: odbudowa mikrobiomu i działania anti-aging. Co korzystnie wpłynie na kondycję skóry wczesną wiosną i przyśpieszy przygotowanie do słonecznych dni? Specjaliści stawiają na pre- i probiotyki oraz kompleksy peptydowe. Czytaj dalej

 • 4339

  Wieczór – czas rytuałów pielęgnacyjnych dzieci i rodziców

  Niezależnie od tego, w jakim wieku są Wasze dzieci, kluczem do ich oraz Waszego dobrego snu są wieczorne rytuały. Szczególnie ważne są one w okresie niemowlęcym, ponieważ regularna pielęgnacja daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, pomaga się wyciszyć oraz ułatwia zasypianie. Dla rodziców to też może być czas na wspólny odpoczynek po dniu pełnym wyzwań. Warto więc zatrzymać się na moment w codziennym pędzie i wpleść do swojej wieczornej rutyny odrobinę przyjemności dla całej rodziny. Czytaj dalej

 • 4335

  Hagi MEN - nowości w męskiej pielęgnacji!

  Z okazji Dnia Mężczyzny firma Hagi wprowadziła na rynek 3 nowe produkty do pielęgnacji twarzy i ciała z męskiej linii Ahoj Kapitanie. Kosmetyki stanowią idealną propozycję dla kosmetycznych minimalistów, kochających multifunkcjonalność i prawdziwych koneserów oryginalnych zapachów. Produkty pachną bryzą morską, wiatrem i kapitańskim rumem. Wśród nowości znajdziemy: żel do mycia twarzy, multikrem do twarzy, ciała i rąk oraz krem przeciwzmarszczkowy. Czytaj dalej

 • 4334

  Pod rękę z pielęgnacją! Oczyszczenie i nawilżenie – duet dla dłoni wiosną

  Za moment rozpocznie się wiosna – czas manicure’owego szaleństwa. W nadchodzących miesiącach będą królowały intensywne kolory, zdecydowane formy i biżuteria na paznokciach. Jak sprawić, by dłonie prezentowały się w nich perfekcyjnie? Kosmetolodzy podpowiadają – zacznij od pielęgnacji! A, ściślej mówiąc, od nawilżenia, ponieważ właśnie po zimie nasze ręce wymagają najbardziej troskliwej opieki. Czytaj dalej

 • 4333

  Polski startup chce poprawić satysfakcję z życia intymnego kobiet

  W pojedynkę, w nowym związku czy w wieloletnim małżeństwie – intymność jest szalenie ważna dla budowania relacji, dobrego samopoczucia, a często też zdrowia fizycznego i psychicznego. Jednak aż 55% kobiet cierpi z powodu zaburzeń pożądania, a wiele z nich nie odczuwa przyjemności z seksu. Czytaj dalej

 • 4332

  Nowość od Your KAYA – pierwszy dezodorant pod pachy i piersi na rynku

  Your KAYA, polska marka produktów menstruacyjnych i kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, rozszerza swoją ofertę o kolejną już rewolucyjną formułę. Delikatny dezodorant ze składem przyjaznym wrażliwej skórze zapełnia tym samym realną lukę w rynku – zadba o komfort kobiet, które zmagają się z problemem zapachu potu pod biustem. Czytaj dalej

 • 4325

  Pielęgnacja dłoni i stóp - jak dbać o te dwie „wizytówki”?

  <strong>Dłonie są bez wątpienia jednym z najbardziej widocznych atrybutów urody, a jednocześnie najbardziej „prawdomównym”, bowiem wiele o stylu życiu osoby można wyczytać z ich stanu. Stopy zaś nawet przez połowę roku pozostają „w ukryciu” jesienno-zimowego obuwia i o zadbaniu o nie przypominamy sobie wyciągając z szafy sandały. Jak więc dbać o te dwie wizytówki na co dzień tak, aby pielęgnacja była przyjemna, szybka i skuteczna? Odpowiedź to The Rich Hand Cream i The Rich Foot Cream od Herbus Cosmetics – dwa kremy stanowiące idealny upominek nie tylko na Dzień Kobiet.</strong> Czytaj dalej

 • 4322

  Męska skóra… czyli jaka? Oblicza spersonalizowanej pielęgnacji

  Jeden z bardziej znanych mitów kosmetycznych to: „męska skóra zniesie wszystko”. Na drugim miejscu podium znajduje się: „mężczyźnie wystarczy jakieś mydło”. Badania pokazują, że panowie – podobnie jak my – potrzebują spersonalizowanej pielęgnacji. A jeśli mają cerę suchą lub bardzo wrażliwą, odpowiednia pielęgnacja to warunek konieczny zdrowego, zadbanego looku. Jak dbać o potrzeby męskiej skóry? Kosmetolodzy stawiają na arnikę, szałwię, prebiotyki i kwas hialuronowy. Czytaj dalej

 • 4321

  Phlov by Anna Lewandowska & Intimissimi. Współpraca, dzięki której jeszcze mocniej będziesz chciała celebrować kobiecość

  W zabieganym świecie pełnym wrażeń łatwo zapominamy, że powinniśmy poświęcić sobie nieco więcej uwagi. By skupić się na własnych potrzebach i celebrować kobiecość oraz wyjątkowe chwile, dwie marki postanowiły połączyć siły. Phlov by Anna Lewandowska oraz Intimissimi znalazły dobry sposób, aby skutecznie zadbać o każdą z nas. Czytaj dalej

 • 4320

  Piękne włosy po leczeniu?! Marka Nachemii ma receptę

  Wiele chorób, szczególnie onkologicznych wiąże się z nadmierną, a nawet całkowitą utratą włosów. Z tego powodu niemal każda osoba po zakończeniu procesu leczenia dąży do odzyskania dawnego obrazu samego siebie. Wypadanie włosów to często najtrudniejszy moment podczas walki z chorobą, zwłaszcza dla kobiet. Nie dość, że uderza w ich poczucie pewności siebie i jest sporym obciążeniem psychicznym, to również stanowi źródło stresu. Jednak ten proces jest z reguły odwracalny. Rozwiązaniem jest stosowanie kosmetyków, które odżywią włosy oraz wspomogą proces reaktywacji cebulek, dzięki czemu staną się one gęstsze i mocniejsze. Czytaj dalej

 • 4319

  Błyskawiczna regeneracja skóry głowy z nową gamą Scalp Advanced od L’Oréal Professionnel Paris

  Piękne i lśniące włosy to z pewnością marzenie wielu z nas. By osiągnąć ten cel poddajemy się luksusowym zabiegom koloryzacji i same, niekiedy nawet codziennie, stylizujemy pasma. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, że wygląd i kondycja włosów zależą w głównej mierze od stanu skóry głowy? Wie o tym marka L’Oréal Professionnel Paris, która wspólnie z profesjonalistami w dziedzinie włosów oraz dermatologami, opracowała gamę Scalp Advanced. To profesjonalne produkty o właściwościach silnie oczyszczających i łagodzących. Z nimi każda skóra głowy zyska to, czego potrzebuje, a efektem będą zdrowo wyglądające, silne i pełne blasku włosy. Czytaj dalej

 • 4317

  NATURALNIE CZYSTY DOM Z SERIĄ FAMILOVE OD YOPE

  Linia FAMILOVE jest o rodzinie, cieple i bezpieczeństwie, dlatego od teraz oprócz naturalnych kosmetyków znajdują się w niej również produkty do pielęgnacji domu. Uniwersalne i przyjemne zapachy oraz rodzinny format butelek pozwolą delikatnie, a zarazem skutecznie wyczyścić wszystkie powierzchnie. To produkty, które pokocha cała rodzina! Czytaj dalej

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • https://wsiiz.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/