BADANIA MIKROBIOLOGICZNE KOSMETYKÓW

Produkt kosmetyczny zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych powinien być bezpieczny dla zdrowia konsumenta w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania, w założonym przez osobę odpowiedzialną terminie trwałości.

Producent kosmetyków jest zobowiązany, aby jego produkt końcowy był czysty mikrobiologicznie zgodnie z kryteriami mikrobiologicznymi określonymi w PN-EN ISO 17516:2014-11 Kosmetyki – Mikrobiologia – Limity mikrobiologiczne (norma ta ma zastosowanie do wszystkich kosmetyków, z wyłączeniem produktów niskiego ryzyka mikrobiologicznego, o których mowa w PN-EN ISO 29621:2017-04 Kosmetyki – Mikrobiologia – Wytyczne dotyczące oceny ryzyka i identyfikacji produktów o niskim ryzyku mikrobiologicznym – w przypadku tych produktów badania mikrobiologiczne nie muszą być wykonywane). Ponadto producent w celu zapewnienia jakości produktu kosmetycznego i bezpieczeństwa konsumenta jest zobowiązany potwierdzić, że liczba niespecyficznych mikroorganizmów izolowanych z produktu jest na stałym poziomie lub ulegała redukcji w trakcie okresu jego trwałości. Jednym z najważniejszych elementów analizy mikrobiologicznej, dopuszczającym badany produkt do obrotu, jest wykluczenie obecności drobnoustrojów chorobotwórczych. Według PN-EN ISO 17516:2014-11 produkty kosmetyczne dzielimy na dwie kategorie. Do kategorii I należą kosmetyki przeznaczone dla dzieci poniżej 3. roku życia i produkty kosmetyczne stosowane na błony śluzowe lub w okolicach oczu. Z kolei kategorię II stanowią wszystkie pozostałe kosmetyki (tabela 1).

Do oceny mikrobiologicznej czystości produktu kosmetycznego należy stosować standaryzowane i odtwarzalne metody badawcze:

 • PN-EN ISO 16212:2017-08 Kosmetyki – Mikrobiologia – Oznaczanie liczby drożdży i pleśni, 
 • PN-EN ISO 21149:2017-07 Kosmetyki – Mikrobiologia – Zliczanie i wykrywanie mezofilnych bakterii tlenowych,
 • PN-EN ISO 18416:2016-01 Kosmetyki – Mikrobiologia – Wykrywanie obecności Candida albicans,
 • PN-EN ISO 21150:2016-01 Kosmetyki – Mikrobiologia – Wykrywanie obecności Escherichia coli,
 • PN-EN ISO 22717:2016-01 Kosmetyki – Mikrobiologia – Wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa,
 • PN-EN ISO 22718:2016-01 Kosmetyki – Mikrobiologia – Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus,
 • PN-EN ISO 18415:2017-07 Kosmetyki – Mikrobiologia – Wykrywanie mikroorganizmów specyficznych i niespecyficznych.

Kolejny ważny dokument:

 • PN-EN ISO 21148:2017-07 Kosmetyki – Mikrobiologia – Ogólne wytyczne badań mikrobiologicznych.

Laboratorium badawcze powinno stosować aktualne metody znormalizowane, łącznie ze sprawdzeniem neutralizacji właściwości przeciwdrobnoustrojowych produktu kosmetycznego.

Stabilność mikrobiologiczna

Czystość mikrobiologiczna kosmetyków jest jednym z ważniejszych problemów przemysłu kosmetycznego, ponieważ większość produktów kosmetycznych, szczególnie formulacje na bazie wody, stanowią doskonałą pożywkę dla drobnoustrojów. Poniżej kilka przykładów zmian mikrobiologicznych produktu kosmetycznego:

 • zmiana zapachu: mikroorganizmy lipolityczne (jełczenie), proteolityczne (aminy), redukujące siarczany (siarkowodór), fermentacyjne (alkohol, kwasy organiczne),
 • zmiana barwy: drobnoustroje redukujące siarczany (wytrącone siarczki), Pseudomonas spp. i Serratia marcescens i in. (tworzenie pigmentów),
 • zmiana lepkości i rozdział faz: mikroorganizmy tworzące śluz (wzrost lepkości), degradujące polimery (obniżenie lepkości), fermentujące alkohol (rozkład emulsji),
 • zmiana pH: mikroorganizmy fermentacyjne – kwasy organiczne (obniżenie pH); proteolityczne – zapach amoniaku (podwyższenie pH),
 • tworzenie się gazów: laseczki beztlenowe, bakterie kwasu mlekowego, bakterie denitryfikujące i in. (zniekształcenie opakowania – bombaż),
 • zużycie tlenu: aeroby (zniekształcenie opakowania – zassanie),
 • widoczne zepsucie: zmętnienie, kłaczki,
 • zmiana smaku.

Wyżej wymienione zmiany mikrobiologiczne to przykłady potencjalnego zepsucia się wyrobu gotowego. Niekorzystnych zmian mikrobiologicznych można uniknąć poprzez odpowiednie recepturowanie produktu kosmetycznego, m.in. stosując dodatek odpowiednich konserwantów. Produkt kosmetyczny prawidłowo zakonserwowany to produkt bezpieczny dla zdrowia konsumenta, zawierający odpowiednio dobraną substancję, układ konserwujący lub inny związek przeciwdrobnoustrojowy w stężeniach możliwie najmniejszych, ale skutecznych, przy jednoczesnym neutralnym stosunku do mikrobioty konsumenta.

Określenie skuteczności działania konserwantów w produktach kosmetycznych

Skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego można ocenić, przeprowadzając test konserwacji.

Test skuteczności zakonserwowania produktu kosmetycznego jest symulacją wtórnego zakażenia, jakie może nastąpić podczas użytkowania gotowego wyrobu przez konsumenta. Przeprowadzenie testu konserwacji jest niezwykle ważne dla potwierdzenia bezpieczeństwa stosowania produktu kosmetycznego, tym samym zdrowia konsumenta.

Testy konserwacji przeprowadza się na różnych etapach produkcji i przechowywania:

 • na etapie laboratoryjnego opracowania produktu kosmetycznego (zamknięta receptura), w celu potwierdzenia skuteczności działania wytypowanego układu konserwującego,
 • w seriach produkcyjnych dla potwierdzenia braku niekorzystnego wpływu procesu technologicznego na stabilność konserwantów i skuteczność ich działania,
 • dla potwierdzenia stabilności użytych konserwantów podczas całego zadeklarowanego przez producenta okresu przydatności do użycia,
 • dla zabezpieczenia produktu kosmetycznego przed wtórnym zanieczyszczeniem drobnoustrojami,
 • dla oceny działania wobec szczepów środowiskowych, stwarzających w miejscu produkcji problemy mikrobiologiczne.

Celem testu konserwacji jest:

 • właściwy dobór i sprawdzenie skuteczności działania substancji, układu konserwującego lub innego związku przeciwdrobnoustrojowego zastosowanego w produkcie kosmetycznym na etapie końcowym,
 • sprawdzenie skuteczności działania substancji przeciwdrobnoustrojowych wobec szczepów patogennych, opcjonalnie środowiskowych,
 • potwierdzenie stabilności użytego układu konserwującego w czasie,
 • ponadto test konserwacji stanowi jeden z wyznaczników niezbędnych przy określaniu tzw. PAO (Period After Opening), czyli okresu przydatności produktu kosmetycznego po jego otwarciu.

Wybór testu konserwacji uzależniony jest od rodzaju produktu kosmetycznego, jego składu i procesu technologicznego, jednakże powinien zostać określony na etapie projektowania produktu, w porozumieniu z laboratorium badań mikrobiologicznych.

W obecnym ustawodawstwie polskim brak szczegółowych wytycznych dotyczących wyboru określonej metody oceny skuteczności środka, układu konserwującego w produktach kosmetycznych. Metody testów konserwacji opisane są w Farmakopeach (Europejska, Polska), a także w normie europejskiej PN-EN ISO 11930:2019-03 (Kosmetyki – Mikrobiologia – Ocena skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego). Dostępne są metody badawcze opracowane przez producentów środków konserwujących. Najbardziej znaną jest metoda Koko Test (metoda własna producenta Schülke & Mayr).

Warunkiem wiarygodnego przeprowadzenia testu konserwacji jest czystość mikrobiologiczna produktu kosmetycznego. W związku z tym przed wykonaniem oceny skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego należy przebadać wyrób gotowy pod kątem obecności mikroorganizmów chorobotwórczych: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, a także ogólnej liczby drobnoustrojów mezofilnych (bakterii, drożdży i pleśni). Do wykonania testu konserwacji można przystąpić wówczas, gdy produkt kosmetyczny jest czysty mikrobiologicznie. Zasada wykonania testu konserwacji polega na kontrolowanej kontaminacji produktu kosmetycznego szczepami testowymi bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych pochodzącymi z uznanych kolekcji (tabela 2). Celem takiego działania jest symulacja wtórnego zakażenia, które może być wynikiem użytkowania wyrobu gotowego przez konsumenta, jego przyzwyczajeń i praktyk. Mimo że zasada wykonania jest jednakowa dla wszystkich testów, to występuje wiele różnic metodycznych, także w interpretacji wyników (tabela 2 i tabela 3).

Test konserwacji według metody farmakopealnej, ISO 11930:

 • każdy szczep testowy bada się oddzielnie, próbki gotowej formulacji kontaminowane są jednokrotnie i pozostawia się je na określony czas działania – tą drogą sprawdzamy szybkość działania układu konserwującego,
 • kryterium akceptacji A lub B:

Produkt kosmetyczny spełnia wymagania profilu A, wobec tego zastosowany układ konserwujący skutecznie zabezpiecza formulację przed namnażaniem się drobnoustrojów, które mogą stanowić potencjalne ryzyko dla użytkownika i nie są wymagane żadne dodatkowe czynniki ochronne.

Produkt kosmetyczny spełnia wymagania profilu B, w tej sytuacji poziom ochrony formulacji jest akceptowalny, jeżeli analiza ryzyka wykaże istnienie czynników kontrolnych/ochronnych niezwiązanych z masą kosmetyczną, które zapewnią możliwe do zaakceptowania ryzyko mikrobiologiczne produktu kosmetycznego, np. w postaci odpowiedniego opakowania z dozownikiem ograniczającym kontakt formulacji z powietrzem, mikrobiotą skóry (bariera ochronna).

Test konserwacji według metody Koko Test (metoda własna producenta Schulke & Mayr):

 • inokulum: mieszanina kilkunastu szczepów testowych (opcjonalnie szczepy środowiskowe),
 • w badaniu kilkakrotnie kontaminuje się wyrób gotowy wyżej wymienionego inokulum szczepów testowych (6 cykli = 6 tygodni),
 • punktem odniesienia jest niezakonserwowana próbka badanego produktu kosmetycznego, tzw. próbka kontrolna,
 • po przeprowadzeniu badania posiadamy wiedzę na temat odporność układu konserwującego,
 • próbkę określa się jako „dobrze zakonserwowaną”, jeśli po sześciokrotnej kontaminacji (6 cykli = 6 tygodni) pozostaje czysta mikrobiologicznie. Spełnienie powyższego warunku odpowiada 30-miesięcznej trwałości produktu kosmetycznego.

Konserwant uznawany jest za skuteczny tylko wtedy, gdy spełni kryteria skuteczności wobec wszystkich testowanych szczepów bakterii, drożdży i pleśni. Wykonanie testów konserwacji zapobiega konsekwencjom wynikającym z zakażenia produktu kosmetycznego podczas jego użytkowania, a zatem pozwala na dalsze bezpieczne stosowanie danego produktu przez konsumenta.

Wśród szerokiej gamy produktów kosmetycznych są również produkty o tzw. niskim ryzyku zakażenia mikrobiologicznego, dla których nie ma obowiązku wykonywania testów konserwacji. Właściwości produktu kosmetycznego, który mimo otwarcia opakowania bezpośredniego pozostaje bezpieczny i funkcjonalny opisuje dość szczegółowo norma ISO 2961. Poniżej kilka przykładów produktów niskiego ryzyka mikrobiologicznego.

Formulacja produktu, typ opakowania (szczególnie sposób dozowania) i przeznaczenie produktu kosmetycznego w połączeniu z rzetelną oceną ryzyka zakażenia mikrobiologicznego stanowią podstawę podjęcia decyzji o konieczności wykonania, ewentualnie zwolnienia produktu kosmetycznego z obowiązku przeprowadzania badań mikrobiologicznych.

 

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 4/2022

 

Udostępnij materiał w

Zobacz aktualne wydanie

Nowości kosmetyczne

 • 4353

  AXE w nowej globalnej kampanii reklamowej, w której postprodukcję obrazu zrealizowało polskie studio Platige Image

  <strong>Znana marka męskich kosmetyków AXE rusza z nową globalną kampanią reklamową. Za przygotowanie animacji 2D i 3D, VFX oraz korekcję kolorów odpowiadało polskie studio Platige Image. Projekt został pozyskany dzięki działającemu od ponad roku na amerykańskim rynku zespołowi Platige USA.</strong> Czytaj dalej

 • 4352

  Więcej nowych i mocnych włosów dzięki serum pobudzającemu od Bionigree

  <strong>Produkty polskiej marki to wynik połączenia fachowej wiedzy trychologicznej i technologii wytwarzania kosmetyków, opartych na naturalnych składnikach. Serum pobudzające włosy do wzrostu to jeden z bestsellerów Bionigree.</strong> Czytaj dalej

 • 4347

  Na górze róże… i czarnuszka. Jak odżywić końcówki włosów?

  Pierwsze promienie wiosennego słońca motywują nas do regeneracji włosów. Eksperci podpowiadają, że prawdziwego odżywienia nasze kosmyki wymagają od nasady aż do samych końcówek. Tradycja pokazuje, że do pielęgnacji dolnych partii włosów idealnie sprawdzają się olejki. Nasze babcie stawiały na olejek różany i czarnuszkę. I miały rację, ponieważ taki duet nawilża, chroni i odżywia pasma. Czytaj dalej

 • 4340

  Przygotuj skórę dojrzałą do wiosny. Duet: odbudowa mikrobiomu i składniki odmładzające

  Pierwsze promienie słońca zwiastują upragnioną wiosnę. Przedwiośnie to w świecie beauty czas odbudowy, regeneracji i nawilżenia skóry. Kosmetolodzy wskazują, że w przypadku cery dojrzałej do tych kluczowych haseł należy dodać dwa kolejne: odbudowa mikrobiomu i działania anti-aging. Co korzystnie wpłynie na kondycję skóry wczesną wiosną i przyśpieszy przygotowanie do słonecznych dni? Specjaliści stawiają na pre- i probiotyki oraz kompleksy peptydowe. Czytaj dalej

 • 4339

  Wieczór – czas rytuałów pielęgnacyjnych dzieci i rodziców

  Niezależnie od tego, w jakim wieku są Wasze dzieci, kluczem do ich oraz Waszego dobrego snu są wieczorne rytuały. Szczególnie ważne są one w okresie niemowlęcym, ponieważ regularna pielęgnacja daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, pomaga się wyciszyć oraz ułatwia zasypianie. Dla rodziców to też może być czas na wspólny odpoczynek po dniu pełnym wyzwań. Warto więc zatrzymać się na moment w codziennym pędzie i wpleść do swojej wieczornej rutyny odrobinę przyjemności dla całej rodziny. Czytaj dalej

 • 4335

  Hagi MEN - nowości w męskiej pielęgnacji!

  Z okazji Dnia Mężczyzny firma Hagi wprowadziła na rynek 3 nowe produkty do pielęgnacji twarzy i ciała z męskiej linii Ahoj Kapitanie. Kosmetyki stanowią idealną propozycję dla kosmetycznych minimalistów, kochających multifunkcjonalność i prawdziwych koneserów oryginalnych zapachów. Produkty pachną bryzą morską, wiatrem i kapitańskim rumem. Wśród nowości znajdziemy: żel do mycia twarzy, multikrem do twarzy, ciała i rąk oraz krem przeciwzmarszczkowy. Czytaj dalej

 • 4334

  Pod rękę z pielęgnacją! Oczyszczenie i nawilżenie – duet dla dłoni wiosną

  Za moment rozpocznie się wiosna – czas manicure’owego szaleństwa. W nadchodzących miesiącach będą królowały intensywne kolory, zdecydowane formy i biżuteria na paznokciach. Jak sprawić, by dłonie prezentowały się w nich perfekcyjnie? Kosmetolodzy podpowiadają – zacznij od pielęgnacji! A, ściślej mówiąc, od nawilżenia, ponieważ właśnie po zimie nasze ręce wymagają najbardziej troskliwej opieki. Czytaj dalej

 • 4333

  Polski startup chce poprawić satysfakcję z życia intymnego kobiet

  W pojedynkę, w nowym związku czy w wieloletnim małżeństwie – intymność jest szalenie ważna dla budowania relacji, dobrego samopoczucia, a często też zdrowia fizycznego i psychicznego. Jednak aż 55% kobiet cierpi z powodu zaburzeń pożądania, a wiele z nich nie odczuwa przyjemności z seksu. Czytaj dalej

 • 4332

  Nowość od Your KAYA – pierwszy dezodorant pod pachy i piersi na rynku

  Your KAYA, polska marka produktów menstruacyjnych i kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, rozszerza swoją ofertę o kolejną już rewolucyjną formułę. Delikatny dezodorant ze składem przyjaznym wrażliwej skórze zapełnia tym samym realną lukę w rynku – zadba o komfort kobiet, które zmagają się z problemem zapachu potu pod biustem. Czytaj dalej

 • 4325

  Pielęgnacja dłoni i stóp - jak dbać o te dwie „wizytówki”?

  <strong>Dłonie są bez wątpienia jednym z najbardziej widocznych atrybutów urody, a jednocześnie najbardziej „prawdomównym”, bowiem wiele o stylu życiu osoby można wyczytać z ich stanu. Stopy zaś nawet przez połowę roku pozostają „w ukryciu” jesienno-zimowego obuwia i o zadbaniu o nie przypominamy sobie wyciągając z szafy sandały. Jak więc dbać o te dwie wizytówki na co dzień tak, aby pielęgnacja była przyjemna, szybka i skuteczna? Odpowiedź to The Rich Hand Cream i The Rich Foot Cream od Herbus Cosmetics – dwa kremy stanowiące idealny upominek nie tylko na Dzień Kobiet.</strong> Czytaj dalej

 • 4322

  Męska skóra… czyli jaka? Oblicza spersonalizowanej pielęgnacji

  Jeden z bardziej znanych mitów kosmetycznych to: „męska skóra zniesie wszystko”. Na drugim miejscu podium znajduje się: „mężczyźnie wystarczy jakieś mydło”. Badania pokazują, że panowie – podobnie jak my – potrzebują spersonalizowanej pielęgnacji. A jeśli mają cerę suchą lub bardzo wrażliwą, odpowiednia pielęgnacja to warunek konieczny zdrowego, zadbanego looku. Jak dbać o potrzeby męskiej skóry? Kosmetolodzy stawiają na arnikę, szałwię, prebiotyki i kwas hialuronowy. Czytaj dalej

 • 4321

  Phlov by Anna Lewandowska & Intimissimi. Współpraca, dzięki której jeszcze mocniej będziesz chciała celebrować kobiecość

  W zabieganym świecie pełnym wrażeń łatwo zapominamy, że powinniśmy poświęcić sobie nieco więcej uwagi. By skupić się na własnych potrzebach i celebrować kobiecość oraz wyjątkowe chwile, dwie marki postanowiły połączyć siły. Phlov by Anna Lewandowska oraz Intimissimi znalazły dobry sposób, aby skutecznie zadbać o każdą z nas. Czytaj dalej

 • 4320

  Piękne włosy po leczeniu?! Marka Nachemii ma receptę

  Wiele chorób, szczególnie onkologicznych wiąże się z nadmierną, a nawet całkowitą utratą włosów. Z tego powodu niemal każda osoba po zakończeniu procesu leczenia dąży do odzyskania dawnego obrazu samego siebie. Wypadanie włosów to często najtrudniejszy moment podczas walki z chorobą, zwłaszcza dla kobiet. Nie dość, że uderza w ich poczucie pewności siebie i jest sporym obciążeniem psychicznym, to również stanowi źródło stresu. Jednak ten proces jest z reguły odwracalny. Rozwiązaniem jest stosowanie kosmetyków, które odżywią włosy oraz wspomogą proces reaktywacji cebulek, dzięki czemu staną się one gęstsze i mocniejsze. Czytaj dalej

 • 4319

  Błyskawiczna regeneracja skóry głowy z nową gamą Scalp Advanced od L’Oréal Professionnel Paris

  Piękne i lśniące włosy to z pewnością marzenie wielu z nas. By osiągnąć ten cel poddajemy się luksusowym zabiegom koloryzacji i same, niekiedy nawet codziennie, stylizujemy pasma. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, że wygląd i kondycja włosów zależą w głównej mierze od stanu skóry głowy? Wie o tym marka L’Oréal Professionnel Paris, która wspólnie z profesjonalistami w dziedzinie włosów oraz dermatologami, opracowała gamę Scalp Advanced. To profesjonalne produkty o właściwościach silnie oczyszczających i łagodzących. Z nimi każda skóra głowy zyska to, czego potrzebuje, a efektem będą zdrowo wyglądające, silne i pełne blasku włosy. Czytaj dalej

 • 4317

  NATURALNIE CZYSTY DOM Z SERIĄ FAMILOVE OD YOPE

  Linia FAMILOVE jest o rodzinie, cieple i bezpieczeństwie, dlatego od teraz oprócz naturalnych kosmetyków znajdują się w niej również produkty do pielęgnacji domu. Uniwersalne i przyjemne zapachy oraz rodzinny format butelek pozwolą delikatnie, a zarazem skutecznie wyczyścić wszystkie powierzchnie. To produkty, które pokocha cała rodzina! Czytaj dalej

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • https://wsiiz.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/