Wspólny raport przemysłu i środowisk naukowych podkreśla kluczową rolę Ukierunkowanej Higieny (Targeted Hygiene) dla zdrowia obywateli UE oraz promuje właściwe użycie produktów

Kategoria: Aktualności
6 min. czytania

7 kwietnia 2021 r. – w ogłoszonym przez WHO Światowym Dniu Zdrowia – Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Mydła, Detergentów i Środków do Utrzymania Czystości (A.I.S.E.) oraz Międzynarodowe Forum Naukowe Higieny Domowej (IFH) wydały wspólny raport "Rozwój higieny domowej w celu zaspokojenia potrzeb XXI wieku – wspólny raport przemysłu i środowisk akademickich na temat czyszczenia i dezynfekcji w domach oraz analiza przekonań i zachowań higienicznych europejskich konsumentów w 2020 roku", w którym podkreślają kluczową rolę higieny w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oraz promują Ukierunkowaną Higienę (Targeted Hygiene), czyli odpowiednie stosowanie produktów czyszczących i dezynfekujących.

Celem badania przeprowadzonego przez AISE i IFH było promowanie dobrej higieny, tj. praktyk, dzięki którym ludzie utrzymują lub promują dobre zdrowie i pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Raport promuje w szczególności zasady ukierunkowanej higieny, czyli podejścia, które zakłada, że aby praktyki higieniczne były skuteczne, muszą być stosowane w odpowiednim czasie i miejscach, aby przerwać łańcuch zakażeń i zmniejszyć ryzyko narażenia na szkodliwe drobnoustroje, skupiając się na 9 kluczowych momentach.  (infografika poniżej)

W raporcie przedstawione zostały wnioski na temat obecnego rozumienia higieny przez konsumentów, oparte na ogólnoeuropejskich danych zebranych w lutym i ponownie w czerwcu 2020 r. W badaniu wzięło udział około 4500 konsumentów.

Omówili je podczas webinarium Rozwój higieny domowej w celu zaspokojenia potrzeb XXI wieku: Współpraca między przemysłem a środowiskiem naukowym w zakresie czyszczenia i dezynfekcji w domach oraz wnioski z badania z udziałem mieszkańców UE w czasie pandemii COVID-19.:

  • Prof. Sally Bloomfield (IFH)
  • Prof. Didier Pittet, MD, MS, CBE (The University of Geneva Hospitals and Faculty of Medicine Geneva)
  • Dr. Susanne Zänker (A.I.S.E.)
  • Valérie Séjourné (A.I.S.E.)

Dla przeprowadzenia badań do raportu kluczowe było precyzyjne zdefiniowanie podstawowych pojęć związanych z domowymi praktykami higienicznymi:

  • Czyszczenie (cleaning) – mechaniczne lub chemiczne usuwanie brudu z ciała ludzkiego, przedmiotu lub obszaru. Zazwyczaj czyszczenie mydłem lub detergentem, a następnie spłukanie wodą jest wystarczające do usunięcia widocznych zabrudzeń i alergenów. Czyszczenie, a zwłaszcza czyszczenie z następującym po nim spłukaniem, zmniejsza również liczbę mikrobów na rękach, powierzchniach i tkaninach.
  • Dezynfekcja (disinfection) to celowe użycie środka dezynfekującego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji w sytuacjach, gdzie istnieje wysokie ryzyko przeniesienia szkodliwych mikrobów (np. gdy ktoś jest zakażony lub podatny na infekcję). Produkty do dezynfekcji zapobiegają rozprzestrzenianiu się infekcji poprzez dezaktywację lub zabijanie szkodliwych organizmów.
  • Higiena (Hygiene) praktyka, dzięki której ludzie utrzymują lub promują dobry stan zdrowia poprzez przerwanie łańcucha infekcji. Do higieny przyczyniają się praktyki mające na celu utrzymanie siebie i swojego otoczenia (np. rąk, powierzchni, otoczenia i przedmiotów osobistego użytku) w czystości poprzez czyszczenie i – w razie potrzeby – dezynfekcję.
  • Ukierunkowana Higiena (Targeted Hygiene) oznacza koncentrowanie się na praktykach higienicznych w czasie i miejscach, które mają znaczenie dla przerwania łańcucha infekcji i zmniejszenia ryzyka narażenia na szkodliwe mikroby.

Wprawdzie 87% konsumentów w UE uważa, że sprzątanie i higiena w ich domach są ważne, ponieważ zapobiegają pogorszeniu stanu zdrowia lub zarażeniu chorobą zakaźną ich samych lub osób, z którymi mieszkają, jednakże wspólne badanie A.I.S.E. i IFH ujawniło, że zrozumienie tego, które sytuacje zagrożenia są kluczowe oraz kiedy (i gdzie) higiena jest potrzebna, było ograniczone.

78% konsumentów twierdziło, że używało środków dezynfekujących przed pandemią COVID-19, a odsetek ten wzrósł do 82% w czerwcu – w trakcie trwania pandemii.

W opinii ekspertów działania konsumentów są w pewnym stopniu podyktowane postrzeganiem przez nich ryzyka. Tu jednak okazuje się, że konsumenci zgłaszali używanie środków dezynfekcyjnych w wielu sytuacjach, w których są one rzeczywiście potrzebne, podczas gdy w innych sytuacjach – o podobnym ryzyku – używali ich rzadko. Raport pokazuje również, że środki te były używane w sytuacjach normalnie uznawanych za "niskie ryzyko".

Już sam brak jasności co oznacza termin "higiena", sugeruje, że konsumenci mogą różnie interpretować oświadczenia o produktach i instrukcje użytkowania w oparciu o to, co według nich oznaczają te terminy.

Dane pokazują również, iż choć pandemia COVID-19 stanowiła bezprecedensową okazję do promowania higieny, niewiele wskazuje na to, że zmieniło to postrzeganie ryzyka i zachowania higieniczne konsumentów. Nawet w czerwcu 2020 r. tylko 44% obywateli UE uważało, że niemycie rąk mydłem po kichnięciu na nie stwarza wysokie ryzyko wywołania infekcji, a 36% twierdziło, że zawsze je myje (w przeciwieństwie do 32% w lutym 2020 r.).

Dr Susanne Zänker, Dyrektor Generalny A.I.S.E. powiedziała: Wierzymy, że skłonienie konsumentów do przyjęcia naukowo sprawdzonego, ukierunkowanego podejścia do higieny w domu i życiu codziennym może mieć znaczący wpływ na ograniczenie rozprzestrzeniania się infekcji i zapewnienie lepszego zdrowia mieszkańcom Europy. Nasza branża jest zaangażowana w promowanie odpowiedniego stosowania środków dezynfekcyjnych tylko wtedy i tam, gdzie jest to konieczne, zgodnie z tymi zasadami.

Wyniki te stanowią ogromny wkład w osiągnięcie lepszego zrozumienia postrzegania i zachowań konsumentów w Europie. Potwierdzają one również, że jeśli działania mające na celu zmianę zachowań konsumentów mają być skuteczne, musi im towarzyszyć edukacja konsumentów w zakresie podstawowych pojęć Higieny Ukierunkowanej, we współpracy ze wszystkimi interesariuszami higieny. – mówi Prof. Sally Bloomfield – Przewodnicząca IFH

Podsumowując, raport określa szereg działań, które należy podjąć, aby zmaksymalizować skuteczność higieny przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii zrównoważonego rozwoju.

Chociaż Ukierunkowana Higiena została pierwotnie opracowana jako sposób na maksymalizację jej skuteczności w domach i życiu codziennym, stanowi ona również ramy dla rozwiązywania problemów zrównoważonego rozwoju, poprzez zapewnienie, że użycie produktów higienicznych (i innych zasobów potrzebnych do zapewnienia higieny, takich jak woda i energia) jest skoncentrowane w sytuacjach, w których są one potrzebne i w ilościach wystarczających do przerwania łańcucha infekcji.

Koncepcja „9 kluczowych momentów, w których higiena naprawdę ma znaczenie” to doskonały pomysł na optymalną dbałość o higienę w naszych domach. – mówi dr Anna Oborska – dyrektor generalny, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego – Celem jest przerwanie łańcucha zakażeń i zmniejszenie ryzyka infekcji – dbałość o zdrowie i życie nasze oraz naszych bliskich, a sprzymierzeńcem – preparaty, które w ogromnym wyborze proponują nam firmy.

O A.I.S.E.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydła, Detergentów i Środków do Utrzymania Czystości (A.I.S.E.) od ponad 65 lat reprezentuje europejską branżę detergentów i środków do utrzymania czystości wobec organów regulacyjnych UE. Poprzez 29 stowarzyszeń krajowych – jednym z nich jest Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego), 18 członków korporacyjnych i 13 partnerów łańcucha wartości, A.I.S.E. reprezentuje ponad 900 firm dostarczających środki czystości i profesjonalne środki czystości oraz świadczących usługi w całej Europie.

A.I.S.E. ma długą historię w prowadzeniu dobrowolnych inicjatyw branżowych, które koncentrują się na zrównoważonym projektowaniu, produkcji i konsumpcji, bezpieczeństwie produktów oraz bezpiecznym użytkowaniu produktów przez konsumentów i klientów profesjonalnych.

A.I.S.E., z siedzibą w Brukseli, jest kluczowym organem branżowym służącym UE wiedzą fachową w sprawach regulacyjnych; jego rolą jest również wspieranie członków w odpowiednim wdrażaniu przepisów.

www.aise.eu i jego portal konsumencki www.cleanright.eu

Kontakt: valerie.sejourne@aise.eu (PSPKD)

Dostęp do ekspertyzy A.I.S.E. firmy działające w Polsce uzyskują poprzez członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego .

O IFH

Międzynarodowe Forum Naukowe Higieny Domowej jest wiodącym autorytetem naukowym w dziedzinie higieny domowej. higieny domowej. Jest to organizacja non-profit, niekomercyjna, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, która została założona w 1997 roku z misją promowania zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez poprawę higieny (zapobieganie i kontrola zakażeń) w warunkach domowych i życiu codziennym. IFH jest wyjątkowa, ponieważ zajmuje się higieną z punktu widzenia domu i, co ważniejsze, rodziny lub gospodarstwa domowego. www.ifh-homehygiene.org 

Kontakt: sallyfbloomfield@aol.com

Pełen raport "Rozwój higieny domowej w celu zaspokojenia potrzeb XXI wieku – wspólny raport przemysłu i środowisk akademickich na temat czyszczenia i dezynfekcji w domach oraz analiza przekonań i zachowań higienicznych europejskich konsumentów w 2020 roku"  (“Developing household hygiene to meet 21st century needs – A collaborative industry/academia report on cleaning and disinfection in homes & Analysis of European consumers’ hygiene beliefs and behaviour in 2020”

=> Odwiedź stronę: www.aise.eu/targetedhygiene

Materiały video: Visit this page