Recykling produktów kosmetycznych

Rynek opakowań produktów kosmetycznych to dla recyklingu bardzo wymagająca branża. Temat wykorzystania recyklatów do produkcji opakowań kosmetyków w zasadzie do niedawna nie istniał. Względy estetyczne, użytkowe czy preferencje i przyzwyczajenia konsumentów sprawiają, że niełatwo jest sprostać wszystkim wymaganiom. W wyniku stale powiększającego się problemu z ilością odpadów z tworzyw sztucznych oraz wchodzących w życie dyrektyw Unii Europejskiej konieczne będzie wypracowanie wspólnego stanowiska uwzględniającego wymagania i potrzeby konsumentów, producentów kosmetyków, firm recyklingowych oraz środowiska.

Odpady z tworzyw sztucznych to obecnie poważny problem ekologiczny. Stanowią one znaczną część wszystkich produkowanych na świecie śmieci. Coraz częściej poruszany jest temat zagrożeń płynących z braku ich zagospodarowania i stale rosnącej ilości zalegającej na wysypiskach śmieci. W 2018 roku w Polsce 62% opakowań z tworzyw nie zostało poddanych recyklingowi – są to odpady pozyskiwane z gospodarstw domowych, przemysłu i handlu. Cieszy natomiast stała tendencja wzrostowa, ponieważ z roku na rok coraz więcej odpadów poddawanych jest recyklingowi, choć wciąż bardzo duża ich ilość trafia na wysypiska śmieci. Ma to związek z wieloma czynnikami, m.in. z brakiem świadomości społecznej konieczności segregowania śmieci czy brakiem infrastruktury pozwalającej na odzysk jak największej ilości odpadów.

Odpady opakowaniowe niemalże w całości poddawane są recyklingowi mechanicznemu. Proces ten składa się z kilku etapów: oczyszczania, sortowania, mielenia, mycia, suszenia i regranulacji. Podczas recyklingu mechanicznego dochodzi do rozdrobnienia surowca, ale co ważne – jego struktura chemiczna pozostaje nienaruszona.

Znajomość przebiegu całego procesu może być pomocna w wypracowaniu wspólnego stanowiska z korzyścią dla konsumentów, firm kosmetycznych i recyklingowych.

Proces przetwarzania (na przykładzie firmy recyklingowej AKPOL Adam Kuś)

Odpady, które zostały dostarczone do firmy recyklingowej, najpierw poddawane są wstępnej kontroli jakości, a następnie trafiają na taśmę produkcyjną. Tam poddawane są następującym po sobie etapom:

1. Otwieranie belek – „zbelowane” odpady są mocno sprasowane i spięte drutami. Najpierw więc należy usunąć druty, a następnie otworzyć belki i rozdzielić odpady na pojedyncze elementy.
2. Wstępne oczyszczanie – następuje m.in. usunięcie gruzu, piasku i kamieni.
3. Sortowanie optyczne na poszczególne rodzaje tworzyw – tak przygotowane odpady są sortowane za pomocą widma podczerwieni na różnego rodzaju tworzywa. Dla potrzeb
firmy AKPOL Adam Kuś odbierane są opakowania wykonane z HDPE, PP, LDPE. Pozostałe tworzywa zostają zutylizowane. Co ważne, pomimo zastosowania tej technologii, nad całym procesem sortowania czuwają jeszcze pracownicy.
4. Wstępne mielenie – posortowane odpady są rozdrabniane.
5. Proces mycia – podczas tego etapu opakowania zostają oczyszczone m.in. z pozostałości organicznych i błota. Ma tutaj również miejsce proces flotacji – dzięki niemu odseparowywane są tworzywa, które toną w wodzie, np. PS, PET, czy PCV. Zapewnia to bardzo dokładne rozseparowanie poszczególnych tworzyw i eliminuje błędy powstałe na etapie sortowania optycznego i ręcznego.
6. System wanien, wirówek i suszarek – jest to ciąg procesów prowadzących do wytworzenia czystego i suchego przemiału.
7. Sortownik kolorów – uprzednio przygotowany przemiał jest sortowany w zależności od zapotrzebowania na odpowiednie kolory.
8. Homogenizacja – następuje mieszanie przemiału dla ujednolicenia danej partii materiału.
9. Regranulacja – czysty, suchy przemiał poddawany jest procesowi regranulacji. Służą do tego odpowiednie wytłaczarki, wykorzystujące kaskady odgazowań i odpowiednią filtrację.
10. Magazynowanie – gotowy regranulat jest mieszany, co pozwala ujednolicić daną parti ę materiału. Następnie pakowany jest do big bagów, w których jest magazynowany.

Problemy związane z przetwarzaniem opakowań kosmetycnych z HDPE, PP, LDPE

Firmy recyklingowe napotykają na szereg trudności związanych z przetwarzaniem odpadów kosmetycznych. Niestety nie wszystkie opakowania kosmetyczne są zaprojektowane w ten sposób, aby można było je w 100% poddać recyklingowi. To powoduje dodatkowe nakłady, konieczność częstych remontów i rozbudowywania parku maszynowego. Poniżej znajduje się kilka przykładowych problemów, z jakimi na co dzień spotykają się firmy, do których trafi ają odpady z opakowań kosmetycznych:

Niejednolity materiał – żeby wyprodukować dobrej jakości recyklat, należy użyć jednorodnego wsadu, dlatego tak istotne jest aby zarówno butelka, nakrętka, jak i etykieta były wykonane z tego samego tworzywa. Jest to ogromne wyzwanie już na etapie projektowania, by użyć tych samych materiałów do produkcji opakowań. Każde opakowanie, które nie jest wykonane w 100% z jednolitego materiału, stanowi utrudnienie lub nawet uniemożliwia recykling danego opakowania.

Dla przykładu, szklane opakowanie z plastikowym korkiem trafi do firmy zajmującej się przetwórstwem szkła. Plastik albo będzie zutylizowany, albo taka firma musi zainwestować w kolejny park maszynowy, aby ten plasti k poddać recyklingowi. I analogicznie: gdy opakowanie z plastiku posiada np. szklany dozownik, trafia do firmy przetwarzającej plastik, a szkło – do utylizacji lub będzie wymagało kolejnych nakładów finansowych, aby to szkło odzyskać i np. odsprzedać. Niestety to rozwiązanie nie jest stosowane, ponieważ jest zupełnie nieopłacalne.

Sprężynki – kolejny problem dotyczy metalowych sprężynek, które pojawiają się w plasti kowych opakowaniach kosmetycznych z dozownikami. Metal nie tylko nie zostanie poddany recyklingowi, ale również powoduje zapychanie się różnych części maszyn podczas całego procesu.

Etykiety – firmy do sortowania opakowań kosmetycznych wykorzystują sortowniki optyczne działające na zasadzie widma podczerwieni, dlatego opakowanie musi być jednorodne. Jeżeli etykiety są wykonane z innych tworzyw niż butelka, sortownik może źle zakwalifi kować dane opakowanie. Daje to duże ryzyko błędu. Przykładem jest butelka wykonana z HDPE, gdzie 70% powierzchni stanowi etykieta wykonana z PP – jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że taka butelka zostanie zakwalifikowana jako PP.

Etykiety tekturowe – czasami można spotkać opakowania kosmetyczne wykonane z plasti ku, ale oklejone etykietą tekturową. Jeżeli trafi ono do fi rmy przetwarzającej plastik, to podczas procesu mycia (oprócz problemu z rozpoznawaniem) tektura namoknie i zablokuje linie do sortowania.

Silny klej – uniemożliwia oderwanie folijek aluminiowych przyklejanych do wieczek i etykiet przyklejanych do butelek, a także spala się i „gazuje” podczas procesu regranulacji. To oczywiście generuje dodatkowe koszty i zmniejsza jakość recyklatu.

Złe oznaczenie – zdarza się, że producent opakowania zmienił materiał, z jakiego produkuje swoje wyroby, ale nie zmienił formy i oznaczenia w niej zastosowanego. Powoduje to sytuację, gdzie mamy butelkę wykonaną z HDPE, ale oznaczoną jako PP.

Zastosowanie silikonów – część producentów opakowań stosuje silikony w korkach i nakrętkach. Są one bardzo trudne do usunięcia w procesie recyklingu i trafi ają do końcowego recyklatu, powodując jego zabrudzenie, a tym samym uniemożliwiają jego wykorzystanie.

Propozycje rozwiązań

Większość z wyżej wymienionych problemów może zostać całkowicie wyeliminowana, jeżeli na etapie projektowania opakowań kosmetycznych będą brane pod uwagę problemy z ich przetwarzaniem.

Bardzo prostym rozwiązaniem wydaje się całkowite zastąpienie silikonów przez tworzywo TPE, które łączy się z poliolefinami i nie utrudnia procesu recyklingu.

Dobrym przykładem jest pokazana na zdjęciu butelka, gdzie zarówno korpus, korek, jak i etykieta są wykonane z polipropylenu.

To gwarantuje że w 100% zostanie ona poddana recyklingowi. Nie ma ryzyka błędu przy sortowaniu. Ważne jest również, że opakowanie to nie zawiera żadnych innych materiałów, takich jak metal, szkło czy drewno. Jest jednolite i to jest jego ogromną zaletą! Jedynie nie da się go odwrócić, aby opróżnić je z całej zawartości.

Kolejną propozycję rozwiązań narzuca Unia Europejska w swojej dyrektywie: „Od 2024 roku nakrętki i wieczka plastikowe będzie można wprowadzić do obrotu tylko pod warunkiem, że będą one przymocowane na stałe do butelek i pojemników. Od tego samego roku wszystkie butelki PET będą musiały być wykonane co najmniej w 25% z surowca wtórnego, a od 2030 roku wszystkie butelki plastikowe (niezależnie od rodzaju tworzywa) − w 30%”.

Duże, międzynarodowe korporacje same obecnie wychodzą z inicjatywą i produkują swoje opakowania, wykorzystując recyklaty od 20% (zewnętrzne warstwy nie mają kontaktu z produktem) do nawet 100%, jeżeli opakowanie nie wymaga certyfikatów dostępu do żywności. Inwestują też w zmianę zachowań konsumentów, czyli nas wszystkich.

My, konsumenci, jeżeli chcemy przyczynić się do ochrony środowiska, musimy zgodzić się na to, by opakowania na produkty kosmetyczne nie były lśniąco białe. Jeżeli zastosujemy recyklaty do ich produkcji, to będą one raczej kremowe, matowe, szare lub nawet czarne, a na ich powierzchni mogą występować drobinki wtrąceń. Nie znaczy to, że produkt w nich zawarty będzie gorszy. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko musi błyszczeć i być pięknie opakowane. A jakie znaczenie ma to, czy np. tubka pasty do zębów jest opakowana dodatkowo w karton, który od razu wyrzucamy? Albo jakie znaczenie ma to, czy pojemnik na mydło w płynie jest przezroczysty i widać poziom jego zawartości, podczas gdy np. większość szamponów jest opakowana w nieprzeźroczyste butelki? Podobnie jest z kostkami do toalet. Czy czarne opakowanie przeszkadzałoby nam, czy musi być koniecznie transparentne? To tylko kilka z tysięcy pytań, na które musimy sami sobie odpowiedzieć, jeżeli chcemy być odpowiedzialnymi konsumentami.

Nie należy łudzić się, że z dnia na dzień będziemy w stanie zaprzestać używania plastikowych opakowań, natomiast powinniśmy skupić się na recyklingu jak największej ilości odpadów, które już w tej chwili posiadamy, oraz na ograniczeniu produkcji polimerów oryginalnych. Odpady powinniśmy zacząć traktować jako zasób, który możemy wykorzystać. Aby to osiągnąć, konieczny jest dialog i współpraca pomiędzy firmami wykorzystującymi opakowania z tworzyw sztucznych, producentami tychże opakowań oraz firmami recyklingowymi. Odpowiednie zmiany wprowadzone na etapie projektowania opakowań pozwolą na ich wielokrotne przetwarzanie i ponowne wykorzystywanie bez konieczności wyrzucania. Bardzo ważna jest współpraca w tym zakresie, ponieważ szczegóły związane np. z budową opakowań mogą stanowić przeszkody niemalże na każdym etapie procesu przetwarzania. Niezbędna jest także zmiana przyzwyczajeń i wyborów konsumenckich.

Bibliografia

 • STRATEGIA PLASTIKOWA I KOSMETYKI. Raport Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego: https://www.kosmetyczni.pl/uploads/strategia%20plastikowa/Rapo%20Strategia%20Plastikowa%20i%20Kosmetyki.pdf
 • https://www.plasticseurope.org/pl/focus-areas/circular-economy/zero-plastics-landfill/recycling-and-energy-recovery
 • https://www.plasticseurope.org/pl/resources/publications/1999-tworzywafakty-2019

Rafał Topolski
Regranulaty, AKPOL

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 2/2020

Udostępnij materiał w

Zobacz aktualne wydanie

Nowości kosmetyczne

 • 4740

  Bogate składy w domowym SPA. Co potrafią masła do ciała?

  Skóra potrzebuje skutecznej, troskliwej i regularnej pielęgnacji o każdej porze roku. W chłodne dni w domowym SPA prym wiodą masła do ciała – ze względu na bogaty skład i… super moce. Świat beauty pozytywnie oszalał na punkcie maseł. I słusznie, ponieważ to wielofunkcyjne kosmetyki, które odżywiają, nawilżają skórę i… to jeszcze nie wszystko. Co wiesz o masłach do ciała? Czytaj dalej

 • 4739

  Odmłodzenie i odświeżenie. Dwa wyzwania dla skóry wokół oczu

  Delikatna skóra wokół oczu – szczególnie ta dojrzała – wymaga spersonalizowanej pielęgnacji nastawionej jednocześnie na kilka obszarów. Najważniejsze z nich to: anti-aging, niwelowanie cieni i likwidacja pojawiających się opuchnięć. Kosmetolodzy podkreślają, że kluczem do efektywności w tym zakresie jest połączenie dobrych nawyków pielęgnacyjnych z kombinacją odpowiednich składników aktywnych. Czytaj dalej

 • 4738

  Gorączka zakupów z Phlov by Anna Lewandowska. Te perełki upolujesz w świetnych cenach!

  Każda miłośniczka zakupów przez cały rok czeka na listopad, kiedy z okazji Black Friday w sklepach pojawiają się specjalne promocje i rabaty. To idealny moment, żeby ulubione kosmetyki upolować w najlepszych cenach i uzupełnić kosmetyczkę albo skompletować prezenty dla bliskich na Święta. Zobacz, jakie oferty na Black Week przygotowała marka Phlov by Anna Lewandowska! Czytaj dalej

 • 4733

  CUDOWNIE SREBRZYSTA REWOLUCJA DO WŁOSÓW BLOND

  YOPE rozszerza linię produktów do pielęgnacji włosów. Tym razem całą uwagę skupia wokół włosów w kolorze blond. BLONDE my HAIR to seria, która została stworzona z myślą o wszystkich osobach, pragnących połączyć zdrowie i piękny wygląd włosów z wyrafinowanym blaskiem blondu. To produkty, które staną się uzależnieniem! Czytaj dalej

 • 4732

  Hasło: objętość! Jak osiągnąć efekt burzy włosów?

  Puszyste, świetnie układające się włosy… Marzenie większości z nas i cel działania fryzjerów oraz trychologów! Piękne pasma to zdecydowanie te uniesione u nasady, lekkie, a zarazem pełne objętości. Jak osiągnąć upragniony efekt? Specjaliści stawiają na równowagę PEH, a także na połączenie odpowiedniej pielęgnacji i stylizacji. Czytaj dalej

 • 4731

  Odkryj idealne pomysły na prezenty świąteczne z marką Awesome Cosmetics

  W nadchodzącym sezonie świątecznym Awesome Cosmetics ma przyjemność zaprezentować swoje wyjątkowe kosmetyki pielęgnacyjne, stworzone z myślą o dostarczeniu najwyższej jakości doznań pielęgnacyjnych. Niezależnie od tego, czy szukasz prezentu dla bliskiej osoby, czy chcesz zaskoczyć siebie samego, Awesome Cosmetics przygotowało wyjątkowe propozycje, które doskonale wpisują się w magię świąt. Czytaj dalej

 • 4730

  Naturalna sól do kąpieli Korzenna Pomarańcza od Hagi - pielęgnacja zmysłów i ciała w jednym!

  Naturalna sól do kąpieli Korzenna Pomarańcza to rozgrzewająca mieszanka na jesienno- zimowe wieczory. Kąpiel w roztworze soli himalajskiej to prawdziwy rytuał pielęgnacyjno-kuracyjny, który pozytywnie wpływa na kondycję skóry oraz układ oddechowy. Szczególnie polecamy dla osób aktywnych fizycznie, przeciążonych pracą i tych kochających błogostan. Kąpiel łagodzi stany stresowe oraz relaksuje. Zapach linii Korzenna Pomarańcza to połączenie olejków eterycznych – z pomarańczy oraz przypraw korzennych. Czytaj dalej

 • 4729

  Świąteczna ZIAJA :) Sezonowe produkty już w sklepach!

  Czuć już oddech Świąt na plecach? Dlatego w sklepach Ziaja dla Ciebie i na stronie ziaja.com są już zestawy prezentowe oraz limitowana seria świąteczne aromaty. Czytaj dalej

 • 4728

  3 fakty na temat miceli. Poznaj cząsteczki o unikalnych właściwościach

  Efektywny demakijaż to klucz do pięknej i zdrowej cery. W przypadku skóry wrażliwej oczyszczenie powinno być perfekcyjne… i ekstremalnie delikatne. Czy to możliwe? Kosmetolodzy wskazują, że zdecydowanie tak – z pomocą miceli. Świat beauty pokochał te maleńkie „cząsteczki do zadań specjalnych”. Czego jeszcze o nich nie wiesz? Poznaj 3 fakty na temat miceli. Czytaj dalej

 • 4727

  Pełnia przyjemności z nowym czekoladowym żelem intymnym #Hello Love

  Długie jesienne i zimowe wieczory zachęcają do spowolnienia, odpoczynku, słuchania ulubionej muzyki, czytania książek, a także spędzania czasu we dwoje, rozpalenia w kominku, rozpieszczania zmysłów gorącą czekoladą. Warto doceniać ten szczególny czas, czerpać radość z naszej seksualności, wzbogacać życie intymne i podkręcać atmosferę w sypialni. Pomogą nam w tym naturalne i ultradelikatne żele intymne #Hello Love. Do wybory mamy wariant klasyczny a także nowy czekoladowy. Czytaj dalej

 • 4726

  Ochrona skóry jesienią

  Ochrona skóry jesienią to konieczność. Niskie temperatury i silne wiatry sprzyjają jej odwodnieniu i podrażnieniu. Wszechobecny smog wywołuje stres oksydacyjny, który przyspiesza procesy starzenia. Czytaj dalej

 • 4722

  Czarny listopad, bielsze zęby z Curaprox

  Wiele z nas marzy o pięknym, lśniącym uśmiechu, jednak nie każdy może go mieć. W tym celu próbujemy różnych metod, które pomogą rozjaśnić nasze zęby. Niestety stosowanie zwykłych produktów wybielających, może przynieść więcej szkód niż korzyści. Marka Curaprox pokazuje, że piękny uśmiech możesz uzyskać w bezpieczny, a zarazem delikatny i skuteczny sposób. Czytaj dalej

 • 4718

  Naturalne inspiracje w SPA dla włosów. Czego jeszcze nie wiesz o witaminach?

  Witaminy to substancje kluczowe z punktu widzenia równowagi naszego organizmu i synonim balansu niemal każdego z układów ciała. To jasne. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że witaminy mają także znaczący wpływ na kondycję włosów. Eksperci podpowiadają, które z witamin warto włączyć do swojej codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Czytaj dalej

 • 4717

  Jesienna pielęgnacja BIO natural(na)!

  Chłodne, jesienne wieczory zachęcają do spędzania czasu w zaciszu własnego domu. Warto wykorzystać te chwile i po dniu wypełnionym obowiązkami, zrobić coś dla siebie. Koc i serial, a może wanna i książka albo domowe SPA? Każda forma relaksu to dobry wybór, ale jeśli wolny wieczór zamierzamy przeznaczyć na pielęgnację, to wiemy po jakie kosmetyki na pewno warto sięgnąć – te w 100% wegańskie z linii BIO natural od Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm. Czytaj dalej

 • 4709

  Ekspresowa pielęgnacja z FLOSLEK

  Nie masz czasu na zabiegi w gabinecie kosmetycznym, ani na wieczór w domu zarezerwowany tylko dla siebie? Wybierz ekspresowe peelingi i maseczki, które w kilka minut potrafią zdziałać cuda! Czytaj dalej

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • https://wsiiz.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/