Opakowania przyszłości – co nam przyniosą zielone regulacje?

Żyjemy w czasach zielonej transformacji, w dużej mierze wywołanej ogłoszeniem przez Komisję Europejską Zielonego Ładu . Zielony Ład z założenia zmieni większość obszarów naszego życia i funkcjonowania naszych firm. Jednym z dwóch kluczowych filarów Zielonego Ładu, o największym wpływie na branżę kosmetyczną jest Strategia Chemiczna na Rzecz Zrównoważoności, drugim – Gospodarka o Obiegu Zamkniętym. W tym drugim mieści się wiele różnych polityk, strategii i jeszcze więcej konkretnych inicjatyw regulacyjnych, w tym zielone deklaracje, zrównoważone produkty oraz zrównoważone opakowania.

Oczywiście nie wszystkie europejskie regulacje dotyczące opakowań wynikają z Zielonego Ładu. Mianowicie zarządzanie odpadami i opakowaniami w UE regulują dwie podstawowe dyrektywy: dyrektywa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (PPWD[1] z lat 90. oraz dyrektywa ramowa o odpadach (WFD[2]) z 2008 roku. Przed ogłoszeniem Zielonego Ładu istniał również szereg innych polityk obejmujących opakowania, w tym plan gospodarki o obiegu zamkniętym (CEAP[3]) oraz Strategia Plastikowa z 2018 roku[4]. Komisja przygotowując Zielony Ład włączyła do niego jednak wszystkie wcześniejsze regulacje środowiskowe, w tym dotyczące odpadów i opakowań. Chodziło o stworzenie w ramach Zielonego Ładu kompleksowych ram prawnych, które mają doprowadzić Europę do gospodarki o obiegu zamkniętym i zeroemisyjnej. W każdym z wymienionych elementów kryją się nowe wymagania dotyczące opakowań. Na przykład, Strategia Plastikowa zakłada wprowadzenie wymogu recyklowalności opakowań z tworzyw sztucznych do 2030 roku. Niewdrożone dotychczas w kluczowych aspektach w Polsce rewizje dyrektyw PPWD oraz WFD z 2018 roku przyniosą zmiany w postaci opłat ROP za wprowadzanie do obrotu opakowań oraz szereg zapisów dotyczących postępowania z odpadami.

Pakiet dyrektyw WFD i PPWD z 2018 roku i ich wdrożenie – projekt ustawy ROP

W 2018 roku UE przyjęła tzw. pakiet odpadowy, czyli nowelizację dyrektyw UE, kluczowych dla zarządzania odpadami. Dwie najważniejsze dyrektywy tego pakietu to rewizje dyrektyw ws. odpadów (851/2018/WE) oraz ws. opakowań i odpadów opakowaniowych (852/2018/WE). Celem obydwu dyrektyw było ograniczenie wytwarzania odpadów oraz zwiększenie odzysku, w tym recyklingu odpadów komunalnych, np. odpadów opakowaniowych. Piszemy o nich dlatego, że wciąż czekamy na ich wdrożenie w Polsce.

Dyrektywa 851/2018, nazywana często dyrektywą ROP, wprowadza pojęcie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (art. 8a). Jest to system, który zobowiązuje producentów produktów w opakowaniach do ponoszenia finansowej i organizacyjnej odpowiedzialności za gospodarowanie odpadem opakowaniowym na każdym etapie cyklu życia. Łącznie z selektywną zbiórką, sortowaniem i przetwarzaniem. W skrócie chodzi o to, aby wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach ponosili koszty gospodarowania tymi odpadami. W Polsce opłata produktowa za opakowania z tworzyw sztucznych wynosi 2,70 zł/kg. Jest to kwota, która nie wystarcza na pokrycie kosztów gospodarki odpadami. W innych krajach UE opłaty te są kilkadziesiąt lub nawet kilkaset razy wyższe.

Oprócz podstawowych kryteriów dla systemu ROP, dyrektywa 851/2018 zawiera m.in.: wskazania, że państwa członkowskie mają ustanowić kryteria utraty statusu odpadu (w przetworzeniu odpadu i odzysku surowców wtórnych), system zachęt dla producentów dla wytwarzania bardziej zrównoważonych produktów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, kryteria dotyczące ekoprojektowania produktów oraz minimalne poziomy odzysku, jakie musi osiągnąć dane państwo członkowskie. Termin wdrożenia dyrektywy 851/2018 minął w lipcu 2020 roku.

Dyrektywa 852/2018 wprowadza narzędzia zapobiegające powstawaniu odpadów opakowaniowych. Jej celem jest minimalizacja wpływu opakowań na środowisko, między innymi poprzez zachęcanie do wykorzystywania opakowań wielokrotnego użytku.

Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych dla poszczególnych frakcji zgodnie z dyrektywą 852/2018/WE:

Formalnie obie dyrektywy zostały częściowo wdrożone w postaci ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2151). Jednak zostały one częściowo wdrożone wprost, w formie adresowanej w większości do organów administracji (np. „właściwy minister ustali…”), a za niedotrzymanie obowiązków przez przedsiębiorców nie określono kar ani odpowiedzialności organów. Pozostają więc martwymi zapisami, niestosowanymi przez przedsiębiorców i nieegzekwowanymi przez instytucje nadzoru.

Ustawa, która je faktycznie wdroży, to tzw. ustawa ROP. Ma ona wdrożyć nowe zasady finansowania gospodarki odpadami opakowaniowymi, w tym ustalić role i odpowiedzialności, w tym finansowe wprowadzających. Czyli mówiąc wprost – ma ustalić stawki opłat za wprowadzanie do obrotu produktów w opakowaniach. To projekt, na który najbardziej czekają od co najmniej 2 lat wszyscy uczestnicy rynku opakowań w Polsce, w tym producenci kosmetyków.

Pierwszy projekt ustawy ROP został przedstawiony w sierpniu 2021 roku i spotkał się z miażdżącą krytyką wszystkich uczestników łańcucha wartości odpadów (również branży kosmetycznej – wprowadzających). Od tamtej pory Ministerstwo Klimatu i Środowiska praktycznie zerwało dialog z uczestnikami rynku w tej sprawie. Nie ma żadnych informacji, kiedy przepisy zostaną wdrożone. Mimo wciąż niskich opłat za wprowadzanie do obrotu opakowań – tracimy na tym wszyscy – środowisko, obywatele i firmy. Ponieważ wspomniany projekt oparty był na wielu błędnych założeniach, a od jego publikacji minął już rok, nie poświęcamy mu więcej przestrzeni w niniejszym artykule. Związek szeroko konsultował projekt ustawy ROP z firmami członkowskimi i monitoruje postęp prac, a także reprezentuje wprowadzających produkty w opakowaniach na wielu forach.

Rewizje dyrektyw odpadowych – czego możemy się spodziewać?

W latach 2022–2023 Komisja przeprowadzi rewizję obydwu dyrektyw, PPWD i WFD, gdzie będzie kontynuowany kierunek zmniejszania ilości generowanych odpadów i poprawy odzysku. Tu właśnie kryją się główne przyszłe regulacje dotyczące opakowań, które przyniesie unijny Zielony Ład – i które wciąż przed nami.

Z dostępnych informacji z poziomu Komisji i konsultanta (firmy EUNOMIA) wynika, że oczekiwany od wielu miesięcy projekt rewizji dyrektywy PPWD wprowadzi m.in. definicję recyklowalności opakowań oraz kryteria i wymagania dotyczące recyklowalności, możliwe poziomy ponownego użycia opakowań czy wymóg wykorzystywania recyklatów (uwaga – prawdopodobnie również w branży kosmetycznej!). Definicja recyklowalności najprawdopodobniej będzie obejmować nie tylko recykling, lecz także sortowanie. Już teraz do poziomów recyklingu liczymy nie to, co wchodzi do fabryki recyklera, ale to, co faktycznie zostało poddane recyklingowi. Ponadto, definicja recyklowalności będzie uwzględniać przetwarzanie „w skali” – czyli nie te odpady opakowaniowe, które mogą być potencjalnie przetworzone, a te, które faktycznie są przetwarzane w znaczącej skali. Jeśli chodzi o wykorzystywanie recyklatów, to według wstępnych informacji nasza branża może zostać objęta obowiązkiem stosowania ok. 30–40% recyklatów. Będzie to dużym wyzwaniem biorąc pod uwagę dostępność i jakość recyklatów przy jednoczesnych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Jednak z drugiej strony dotychczasowe doświadczenia wskazują, że nie stworzymy rynku recyklatów i nie zamkniemy obiegu tworzyw w gospodarce, bez próby „wymuszenia” popytu na surowce wtórne.

W ramach rewizji dyrektywy PPWD może również (taką mamy nadzieję) nastąpić harmonizacja wymagań dotyczących oznakowania produktów w zakresie sortowania i recyklingu opakowań. Jest to szczególnie istotne w kontekście wymagań krajowych, jakie wprowadziły m.in. Włochy i Francja. Niestety, ze względu na mocno opóźnioną publikację projektu ze strony Komisji (ma to nastąpić dopiero 26 listopada 2022 r.) i ograniczenie przepływu informacji przez Komisję, wciąż nie możemy dyskutować o konkretach.

Obie dyrektywy będą następnie wymagały wdrożenia do prawa polskiego, o ile… pozostaną dyrektywami. W przypadku dyrektywy PPWD, Komisja rozważa bowiem przekształcenie dyrektywy w rozporządzenie. Pomysł ten wynika z niewłaściwego wdrożenia poprzednich rewizji dyrektyw PPWD i WFD (czyli pakietu 851/2018/WE oraz 852/2018/WE) przez niektóre kraje członkowskie UE.

Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym – normy europejskie

Jednocześnie z nowelizacją dyrektyw WFD oraz PPWD, Komisja zleciła Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (CEN) opracowanie i rewizję szeregu norm dotyczących tworzyw sztucznych, w tym opakowań, recyklatów, ekoprojektowania itd. To działanie wynika bezpośrednio ze Strategii Plastikowej. Pakiet przygotowywany przez CEN obejmuje kilkadziesiąt norm, z czego z perspektywy branży kosmetycznej istotne będą:

 • rewizja 11 norm dotyczących tworzyw sztucznych, w tym normy EN 15347:2007 Plastics – Recycled plastics – Characterisation of plastics wastes oraz szeregu norm dotyczących recyklatów z poszczególnych materiałów: PS, PP, PE, PET, PVC,
 • opracowanie 45 nowych norm europejskich m.in. w obszarach: opakowania (projektowanie dla recyklingu, recyklowalność, odpady (klasy jakości), recyklaty (ocena jakości).

Zgodnie z informacjami z CEN, nie ma na razie decyzji, aby normy te stały się normami zharmonizowanymi z dyrektywą PPWD, ale po ich opracowaniu Komisja może je takimi ustanowić. Stałyby się one wówczas oficjalnym dokumentem regulacyjnym, z którym zgodność oznacza zgodność z podstawowymi wymaganiami. Taki status ma w branży kosmetycznej norma PN EN ISO 22716 dotycząca Dobrych Praktyk Produkcji.

Opakowania z biotworzyw – jakie zmiany nas czekają?

Biotworzywa to różne grupy materiałów. To na przykład konwencjonalne tworzywa sztuczne wytwarzane z surowców odnawialnych, recyklowane w głównym strumieniu odpadów. Ale to również materiały ze źródeł nieodnawialnych, które ulegają biodegradacji (np. kompostowaniu) oraz materiały łączące obydwie te cechy. Z perspektywy gospodarki o obiegu zamkniętym wytwarzanie opakowania z surowców pochodzących ze źródeł odnawialnych jest krokiem we właściwym kierunku. Jednak opakowania z tworzyw sztucznych ulegające biodegradacji budzą wiele kontrowersji ze strony różnych uczestników łańcucha wartości opakowań. Konsumenci nie zawsze wiedzą, jak należy postępować z takimi opakowaniami, nie zawsze są one właściwie oznakowane. Biodegradowalność takich opakowań może być trudna i w dużej mierze zależy od warunków procesu. Zaś biotworzywa kompostowalne w strumieniu konwencjonalnych tworzyw sztucznych mogą stanowić barierę w recyklingu i pogarszać jego jakość i przydatność pozyskanych surowców wtórnych.

Biorąc pod uwagę te wyzwania, Komisja przygotowuje Ramową politykę w zakresie tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego, biodegradowalnych i kompostowalnych[5]. Ma ona uregulować pozyskiwanie, etykietowanie i stosowanie tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego oraz wykorzystanie biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw sztucznych.

Dotychczasowe rekomendacje Komisji są następujące:

 • Biodegradowalne tworzywa sztuczne nie są rozwiązaniem problemu zaśmiecania. Powinno nastąpić ograniczenie biodegradowalnych tworzyw sztucznych do konkretnych zastosowań, w przypadku których redukcja, ponowne użycie i recykling nie są możliwe.
 • Należy wspierać opracowywanie spójnych standardów badań i certyfikacji, oceniających biodegradację produktów z tworzyw sztucznych w określonych środowiskach.
 • Należy informować konsumentów i producentów o prawidłowym stosowaniu i usuwaniu biodegradowalnych tworzyw sztucznych, na przykład poprzez wprowadzenie zrozumiałego, ogólnoeuropejskiego systemu etykietowania.

Na początku bieżącego roku Komisja przeprowadziła konsultacje społeczne. Propozycja dokumentu była przewidywana na połowę 2022 roku, ale do momentu oddania do druku niniejszego artykułu nie została opracowana.

Regulacje krajów UE dotyczące oznakowania środowiskowego opakowań

Prace nad dyrektywą PPWD opóźniają się, dlatego w ostatnim czasie coraz więcej krajów podjęło działania w kierunku wprowadzenia krajowych przepisów dotyczących oznakowania opakowań, np. wskazując zasady sortowania czy rodzaj materiału, z którego są wykonane. Zmiany wprowadzane są w takich krajach, jak Francja, Włochy, Hiszpania czy Bułgaria.

We Włoszech został opublikowany dekret wdrażający dyrektywę UE 2018/851 w sprawie odpadów oraz dyrektywę UE 2018/852 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Nowy akt wprowadza obowiązkowe oznakowanie środowiskowe opakowań. Włochy wprowadziły obowiązek wskazywania na opakowania wszystkich rodzajów produktów wprowadzanych na rynek materiału i klasyfikacji każdego elementu opakowania. Dodatkowo, prawo przewiduje obowiązek umieszczania na wszystkich opakowaniach oznakowania, które ma wskazywać sposób zarządzania opakowaniem po zużyciu produktu. We Włoszech obowiązek oznakowania opakowań produktów w zakresie zasad segregacji, ponownego wykorzystania lub recyklingu opakowań będzie miał zastosowanie od 1 stycznia 2023 r.

We Francji została wdrożona Ustawa AGEC – Anti-Waste for a Circular Economy. Artykuł 17. tego dokumentu ustanawia system oznakowania środowiskowego. Towary konsumpcyjne muszą być oznakowane logo informującym konsumenta, że produkt lub jego opakowanie podlegają przepisom dotyczącym sortowania (znak tzw. Triman). Logo należy umieścić z dodatkowym znakiem graficznym określającym sposoby sortowania lub dostarczania odpadów opakowaniowych. Ta informacja pojawi się również na opakowaniach produktów kosmetycznych. Zharmonizowana etykieta zawierająca instrukcje sortowania wraz z logo Trimana jest obowiązkowa na wszystkich opakowaniach gospodarstwa domowego wprowadzanych na rynek francuski, niezależnie od tego, czy opakowanie nadaje się do recyklingu, czy nie, od 1 stycznia 2022 roku z okresem przejściowym na zgodność do marca 2023 roku.

W Hiszpanii trwa procedowanie 2 projektów ustaw, które prawdopodobnie doprowadzą do poważnych zmian w krajowych ramach prawnych dotyczących opakowań. Pierwsza z nich dotyczy odpadów i zanieczyszczonych gleb, której celem jest „ustanowienie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez podstawowe prawodawstwo dotyczące odpadów”. Jednym z głównych sposobów osiągnięcia tego celu jest transpozycja wymogów unijnej dyrektywy w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUPD) oraz aspektów zmienionej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Dodatkowo rozważane jest wprowadzenie podatku od producentów opakowań z tworzyw sztucznych. Drugim aktem prawnym jest projekt dekretu królewskiego w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Proponowana legislacja rozszerzyłaby EPR (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta) na opakowania komercyjne i przemysłowe.

Bułgaria przyjęła zmiany związane z ustawą o gospodarowaniu odpadami, w szczególności z rozporządzeniem w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Zmiany weszły w życie 1 stycznia bieżącego roku i ponownie wprowadziły wymóg przedstawiania na opakowaniu/etykiecie piktogramów wskazujących na rodzaj materiału opakowaniowego.

Podsumowanie

W perspektywie zarówno nadchodzących regulacji dotyczących opakowań, trendów rynkowych, jak i rosnących wymagań konsumentów, szereg firm od kilku lat prowadzi działania w kierunku bardziej zrównoważonych opakowań. Jednocześnie, Polska jest w obszarze wdrażania prawa UE i budowy systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi daleko w tyle za innymi krajami UE. Wszyscy uczestnicy rynku – w tym przedsiębiorcy branży kosmetycznej – czekają niecierpliwie na konkretne ramy prawne. Te polskie, i te unijne. Poza nowymi obowiązkami i kosztami (co oczywiste) przyniosą one producentom również stabilność, czyli tzw. pewność prawa – wymagań i skutków niezgodności, równe zasady dla wszystkich przedsiębiorców. Jako wprowadzający mamy również pewną nadzieję na poprawę infrastruktury i organizacji systemu selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów, przynajmniej do poziomu dostępnego w innych krajach UE.

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 3/2022

 


[1] Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów.

[3] Communication From the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy COM(2015) 614 final.

[4] Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym COM(2018) 28 final.

[5] https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/bio-based-biodegradable-and-compostable-plastics_pl.

Udostępnij materiał w

Zobacz aktualne wydanie

Nowości kosmetyczne

 • 4353

  AXE w nowej globalnej kampanii reklamowej, w której postprodukcję obrazu zrealizowało polskie studio Platige Image

  <strong>Znana marka męskich kosmetyków AXE rusza z nową globalną kampanią reklamową. Za przygotowanie animacji 2D i 3D, VFX oraz korekcję kolorów odpowiadało polskie studio Platige Image. Projekt został pozyskany dzięki działającemu od ponad roku na amerykańskim rynku zespołowi Platige USA.</strong> Czytaj dalej

 • 4352

  Więcej nowych i mocnych włosów dzięki serum pobudzającemu od Bionigree

  <strong>Produkty polskiej marki to wynik połączenia fachowej wiedzy trychologicznej i technologii wytwarzania kosmetyków, opartych na naturalnych składnikach. Serum pobudzające włosy do wzrostu to jeden z bestsellerów Bionigree.</strong> Czytaj dalej

 • 4347

  Na górze róże… i czarnuszka. Jak odżywić końcówki włosów?

  Pierwsze promienie wiosennego słońca motywują nas do regeneracji włosów. Eksperci podpowiadają, że prawdziwego odżywienia nasze kosmyki wymagają od nasady aż do samych końcówek. Tradycja pokazuje, że do pielęgnacji dolnych partii włosów idealnie sprawdzają się olejki. Nasze babcie stawiały na olejek różany i czarnuszkę. I miały rację, ponieważ taki duet nawilża, chroni i odżywia pasma. Czytaj dalej

 • 4340

  Przygotuj skórę dojrzałą do wiosny. Duet: odbudowa mikrobiomu i składniki odmładzające

  Pierwsze promienie słońca zwiastują upragnioną wiosnę. Przedwiośnie to w świecie beauty czas odbudowy, regeneracji i nawilżenia skóry. Kosmetolodzy wskazują, że w przypadku cery dojrzałej do tych kluczowych haseł należy dodać dwa kolejne: odbudowa mikrobiomu i działania anti-aging. Co korzystnie wpłynie na kondycję skóry wczesną wiosną i przyśpieszy przygotowanie do słonecznych dni? Specjaliści stawiają na pre- i probiotyki oraz kompleksy peptydowe. Czytaj dalej

 • 4339

  Wieczór – czas rytuałów pielęgnacyjnych dzieci i rodziców

  Niezależnie od tego, w jakim wieku są Wasze dzieci, kluczem do ich oraz Waszego dobrego snu są wieczorne rytuały. Szczególnie ważne są one w okresie niemowlęcym, ponieważ regularna pielęgnacja daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, pomaga się wyciszyć oraz ułatwia zasypianie. Dla rodziców to też może być czas na wspólny odpoczynek po dniu pełnym wyzwań. Warto więc zatrzymać się na moment w codziennym pędzie i wpleść do swojej wieczornej rutyny odrobinę przyjemności dla całej rodziny. Czytaj dalej

 • 4335

  Hagi MEN - nowości w męskiej pielęgnacji!

  Z okazji Dnia Mężczyzny firma Hagi wprowadziła na rynek 3 nowe produkty do pielęgnacji twarzy i ciała z męskiej linii Ahoj Kapitanie. Kosmetyki stanowią idealną propozycję dla kosmetycznych minimalistów, kochających multifunkcjonalność i prawdziwych koneserów oryginalnych zapachów. Produkty pachną bryzą morską, wiatrem i kapitańskim rumem. Wśród nowości znajdziemy: żel do mycia twarzy, multikrem do twarzy, ciała i rąk oraz krem przeciwzmarszczkowy. Czytaj dalej

 • 4334

  Pod rękę z pielęgnacją! Oczyszczenie i nawilżenie – duet dla dłoni wiosną

  Za moment rozpocznie się wiosna – czas manicure’owego szaleństwa. W nadchodzących miesiącach będą królowały intensywne kolory, zdecydowane formy i biżuteria na paznokciach. Jak sprawić, by dłonie prezentowały się w nich perfekcyjnie? Kosmetolodzy podpowiadają – zacznij od pielęgnacji! A, ściślej mówiąc, od nawilżenia, ponieważ właśnie po zimie nasze ręce wymagają najbardziej troskliwej opieki. Czytaj dalej

 • 4333

  Polski startup chce poprawić satysfakcję z życia intymnego kobiet

  W pojedynkę, w nowym związku czy w wieloletnim małżeństwie – intymność jest szalenie ważna dla budowania relacji, dobrego samopoczucia, a często też zdrowia fizycznego i psychicznego. Jednak aż 55% kobiet cierpi z powodu zaburzeń pożądania, a wiele z nich nie odczuwa przyjemności z seksu. Czytaj dalej

 • 4332

  Nowość od Your KAYA – pierwszy dezodorant pod pachy i piersi na rynku

  Your KAYA, polska marka produktów menstruacyjnych i kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, rozszerza swoją ofertę o kolejną już rewolucyjną formułę. Delikatny dezodorant ze składem przyjaznym wrażliwej skórze zapełnia tym samym realną lukę w rynku – zadba o komfort kobiet, które zmagają się z problemem zapachu potu pod biustem. Czytaj dalej

 • 4325

  Pielęgnacja dłoni i stóp - jak dbać o te dwie „wizytówki”?

  <strong>Dłonie są bez wątpienia jednym z najbardziej widocznych atrybutów urody, a jednocześnie najbardziej „prawdomównym”, bowiem wiele o stylu życiu osoby można wyczytać z ich stanu. Stopy zaś nawet przez połowę roku pozostają „w ukryciu” jesienno-zimowego obuwia i o zadbaniu o nie przypominamy sobie wyciągając z szafy sandały. Jak więc dbać o te dwie wizytówki na co dzień tak, aby pielęgnacja była przyjemna, szybka i skuteczna? Odpowiedź to The Rich Hand Cream i The Rich Foot Cream od Herbus Cosmetics – dwa kremy stanowiące idealny upominek nie tylko na Dzień Kobiet.</strong> Czytaj dalej

 • 4322

  Męska skóra… czyli jaka? Oblicza spersonalizowanej pielęgnacji

  Jeden z bardziej znanych mitów kosmetycznych to: „męska skóra zniesie wszystko”. Na drugim miejscu podium znajduje się: „mężczyźnie wystarczy jakieś mydło”. Badania pokazują, że panowie – podobnie jak my – potrzebują spersonalizowanej pielęgnacji. A jeśli mają cerę suchą lub bardzo wrażliwą, odpowiednia pielęgnacja to warunek konieczny zdrowego, zadbanego looku. Jak dbać o potrzeby męskiej skóry? Kosmetolodzy stawiają na arnikę, szałwię, prebiotyki i kwas hialuronowy. Czytaj dalej

 • 4321

  Phlov by Anna Lewandowska & Intimissimi. Współpraca, dzięki której jeszcze mocniej będziesz chciała celebrować kobiecość

  W zabieganym świecie pełnym wrażeń łatwo zapominamy, że powinniśmy poświęcić sobie nieco więcej uwagi. By skupić się na własnych potrzebach i celebrować kobiecość oraz wyjątkowe chwile, dwie marki postanowiły połączyć siły. Phlov by Anna Lewandowska oraz Intimissimi znalazły dobry sposób, aby skutecznie zadbać o każdą z nas. Czytaj dalej

 • 4320

  Piękne włosy po leczeniu?! Marka Nachemii ma receptę

  Wiele chorób, szczególnie onkologicznych wiąże się z nadmierną, a nawet całkowitą utratą włosów. Z tego powodu niemal każda osoba po zakończeniu procesu leczenia dąży do odzyskania dawnego obrazu samego siebie. Wypadanie włosów to często najtrudniejszy moment podczas walki z chorobą, zwłaszcza dla kobiet. Nie dość, że uderza w ich poczucie pewności siebie i jest sporym obciążeniem psychicznym, to również stanowi źródło stresu. Jednak ten proces jest z reguły odwracalny. Rozwiązaniem jest stosowanie kosmetyków, które odżywią włosy oraz wspomogą proces reaktywacji cebulek, dzięki czemu staną się one gęstsze i mocniejsze. Czytaj dalej

 • 4319

  Błyskawiczna regeneracja skóry głowy z nową gamą Scalp Advanced od L’Oréal Professionnel Paris

  Piękne i lśniące włosy to z pewnością marzenie wielu z nas. By osiągnąć ten cel poddajemy się luksusowym zabiegom koloryzacji i same, niekiedy nawet codziennie, stylizujemy pasma. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, że wygląd i kondycja włosów zależą w głównej mierze od stanu skóry głowy? Wie o tym marka L’Oréal Professionnel Paris, która wspólnie z profesjonalistami w dziedzinie włosów oraz dermatologami, opracowała gamę Scalp Advanced. To profesjonalne produkty o właściwościach silnie oczyszczających i łagodzących. Z nimi każda skóra głowy zyska to, czego potrzebuje, a efektem będą zdrowo wyglądające, silne i pełne blasku włosy. Czytaj dalej

 • 4317

  NATURALNIE CZYSTY DOM Z SERIĄ FAMILOVE OD YOPE

  Linia FAMILOVE jest o rodzinie, cieple i bezpieczeństwie, dlatego od teraz oprócz naturalnych kosmetyków znajdują się w niej również produkty do pielęgnacji domu. Uniwersalne i przyjemne zapachy oraz rodzinny format butelek pozwolą delikatnie, a zarazem skutecznie wyczyścić wszystkie powierzchnie. To produkty, które pokocha cała rodzina! Czytaj dalej

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • https://wsiiz.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/