Korzyści z wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju w przemyśle kosmetycznym

Zrównoważony rozwój wyraża ogólnoludzką potrzebę takiego działania w obszarach działalności gospodarczej, pozyskiwania i wykorzystywania zasobów, ochrony środowiska, dbania o poziom życia, która prowadzi do umożliwienia przyszłym pokoleniom funkcjonowania na takim samym lub wyższym poziomie. Kiedyś Antoine de Saint-Exupery wypowiedział słowa, które mogą być mottem zasad zrównoważonego rozwoju: ziemi nie otrzymujemy od swoich rodziców, ale pożyczamy ją od swoich wnuków.

Samo pojęcie zrównoważonego rozwoju nie jest nowe, znamy je już od ponad 300 lat. Zostało stworzone przez niemieckiego administratora leśnego Carla Hansa von Carlowitz, który w swoim dziele: Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht (1713) opisał zasady takiej gospodarki zasobami leśnymi, aby – ogólnie rzecz biorąc – wycinać tyle drzewostanu, aby mógł się on odradzać, bez niszczenia całego lasu. Nawiasem mówiąc, przyczyniło się to do tego, że niemieckie zasoby leśne do dzisiaj są wzorowo i optymalnie wykorzystywane. Można powiedzieć wręcz, że korzysta się z nich, a nie wykorzystuje je.

Wiek XVIII, a w szczególności wieki XIX i XX, czyli okresy gwałtownego rozwoju przemysłu, z wykorzystywaniem ogromnej ilości surowców nieodnawialnych, doprowadziły do tego, że państwa rozwinięte zaczęły zauważać ogrom zniszczeń w naturze i podjęły próby ochrony środowiska naturalnego, ale także ludzkiego. Ideę zrównoważonego rozwoju streszcza pierwsze zdanie raportu WCED z 1987 roku – Nasza wspólna przyszłość[3]: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Czyż nie jest to ukłon w stronę wspomnianego powyżej Antoine’a de Saint-Exupery’ego? Potrzebę działań w ramach zrównoważonego rozwoju podsumowuje definicja ONZ: „Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi”.

Zasady te zostały przyjęte w Agendzie 21 w 1992 roku na konferencji „Środowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro z inicjatywy ONZ – Action Programme – Agenda 21. W dokumencie tym opisano możliwości rozwoju przez wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju w trzech obszarach: działania społeczne i ekonomiczne, ochrona środowiska i zarządzanie zasobami naturalnymi, oraz wzmacniania roli głównych grup społecznych i organizacji pozarządowych. W każdym z tych obszarów wyszczególniono zagadnienia, które się na nie skłaniają. I tym zagadnieniom oraz ich związkom z działalnością przemysłu kosmetycznego chcę poświęcić niniejszy artykuł.

Przemysł kosmetyczny, jak każdy inny, korzysta z surowców, pracowników, zasobów finansowych, działa w określonym mikro- i makrośrodowisku. Stąd ważne jest, aby każde z przedsiębiorstw tej branży wprowadziło zasady zrównoważonego rozwoju w obszarach swojej działalności. Wiemy jak ważne są narzędzia i systemy optymalizujące wydajności, efektywność, organizację stanowisk pracy czy zespołów, jednak bez zwrócenia uwagi na to, co zabieramy ze środowiska naturalnego, środowiska pracy, środowiska ludzkiego, a co zwracamy, żadna firma nie będzie funkcjonować w sposób ludzki.

Branża kosmetyczna w dużym stopniu działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, głównie poprzez uczestniczenie w działaniach ekonomicznych i społecznych oraz w zarządzaniu zasobami. Każde z przedsiębiorstw branży stanowi swoiste środowisko ekonomiczno-społeczne wyrażające się w prowadzeniu działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej oraz poprzez zatrudnianie pracowników. Działalność ta w dużej mierze opiera się na korzystaniu z surowców, materiałów i środków finansowych, co skutkuje m.in. tym, że powinnością każdej z firm jest dbanie o optymalne zarządzanie nimi. Zrozumienie zasad zrównoważonego rozwoju widzimy zarówno u wielkich producentów branży, jak i średnich oraz małych. Dzisiejszy świat determinuje takie podejście do prowadzenia działalności z uwagi na szereg czynników: liczba ludzi na ziemi, zmniejszająca się ilość surowców, degradacja środowiska naturalnego, potrzeba poszukiwania nowych źródeł energii itp. Wszystko to prowadzi do jednego wniosku – oszczędzamy i robimy to optymalnie. Potrzeba oszczędzania i szukania optymalnych rozwiązań pomaga również w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zrozumienie zasad zrównoważonego rozwoju, jak i dostrzeganie jego pozytywnego wpływu, który przejawia się m.in. przez:

 • redukowanie kosztów poprzez ich optymalizację,
 • ciągłe wprowadzanie innowacyjnych i tańszych kosztowo produktów,
 • dbanie o wszystkich pracowników, szacunek do nich i umożliwianie godnego życia,
 • dbanie o klientów zewnętrznych, zarówno konsumujących nasze produkty, jak i tych, którzy wspomagają procesy logistyczne, dystrybucyjne, finansowe,
 • podejmowanie współpracy zamiast ostrej walki konkurencyjnej,
 • dbanie o środowisko naturalne – czystość ścieków, utylizacja odpadów, optymalizacja zużycia surowców itp.

Działania w części produkcyjnej branży kosmetycznej, które odpowiadają założeniom zrównoważonego rozwoju są wdrażane w ogromnej większości przedsiębiorstw. Ich implementacja zachodzi na każdym etapie procesu produkcyjnego lub raczej procesu przepływu materiałów. Już w chwili podejmowania decyzji tworzenia receptur nowych produktów bierze się pod uwagę: cenę i dostępność surowców oraz materiałów, sposób ich pozyskiwania lub otrzymywania (etyczność), wpływ na środowisko pracy i naturalne – m.in. biodegradowalność, przy zachowaniu potrzeby zadowolenia klienta. Wiele opakowań jest pochodzenia roślinnego, wprowadzane są produkty naturalne i wegańskie. Powstają jednostki certyfikujące produkty: wegańskie – Vegan, naturalne – EcoCert, jak również FSC, która dba o to, aby papier do opakowań pochodził z upraw leśnych działających na zasadach zrównoważonego rozwoju. Ten pierwszy krok jest niezmiernie istotny, aby móc przeprowadzić kolejne. Działy zakupów starają się w sposób odpowiedzialny i optymalny planować potrzeby materiałowe, co w dalszej perspektywie pozwala unikać potrzeby utylizacji niepotrzebnych surowców czy opakowań. Takie podejście pozwala również oszczędzać powierzchnię magazynową, optymalizować koszty transportu, koszty pracy i chroni środowisko naturalne.

Przechodząc do procesu produkcyjnego musimy brać pod uwagę fakt, iż często surowce, których używamy, mają niekorzystny wpływ na środowisko, zarówno pracy, jak i naturalne. Z tego też powodu bardzo zaawansowane w przemyśle kosmetycznym są systemy takiego przesyłania surowców, ich zużycia, transportu wewnętrznego, mycia urządzeń, które skutkują zminimalizowaniem ilości ścieków zawierających resztki tychże surowców. Materiały użyte do budowy urządzeń, rurociągów, zbiorników, jak i systemów mycia i transportu są najwyższej jakości, odpowiadającej bardzo rygorystycznym kryteriom. Systemy „piggowania” pozwalają nie tylko na utrzymanie najwyższych standardów higieny przy produkcji, ale również zmniejszenie ilości zużywanej wody oraz produkowanych ścieków przemysłowych. Podobną rolę odgrywają systemy mycia urządzeń, np. mieszalników, jak i zbiorników magazynowych. Odpowiedzialne firmy inwestują również w podczyszczalnie ścieków lub oczyszczalnie, tak aby całkowicie zredukować szkodliwość tychże dla środowiska. Zdecydowanie ten obszar działalności przedsiębiorstw kosmetycznych jest na najwyższym poziomie dbania o środowisko naturalne, higienę produkcji, oszczędność zużycia surowców. Procesy nalewania czy też napełniania pojedynczych opakowań kosmetyków są również nastawione na oszczędność zużycia surowców, jak i materiałów. Systemy dozowania, nalewania są bardzo szczelne, często w pełni zautomatyzowane, zamknięte, uzbrojone w systemy mycia urządzeń dozujących i nalewających, co pozwala w tym etapie na kolejną redukcję kosztów i maksymalne zmniejszenie produkcji ścieków. Coraz mocniej wkracza w ten obszar robotyzacja, gdzie systemy podawania opakowań, nalewania i dozowania oraz odbioru i pakowania pojedynczych jednostek w kartony oparte są na pracy robotów. Przynosi to zarówno możliwość zwiększenia wydajności linii, jak również usprawnia pracę obsad tychże linii.

W każdy z opisanych etapów ogromnie ważny jest czynnik ludzki – pracownicy, którzy uczestniczą w procesach, tworząc je i wprowadzając w życie. Zasady zrównoważonego rozwoju proponują, aby traktować pracowników z szacunkiem, po partnersku, odpowiednio ich wynagradzając i dbając o ich środowisko pracy. W branży kosmetycznej jest to coraz częściej stosowana i pielęgnowana zasada, która w wyniku daje nie tylko zadowolenie pracowników, ale także klienta końcowego, ponieważ to się równoważy w przestrzeni społecznej. Przykładem doceniania takich przedsiębiorstw, które dbają o swoich pracowników, a także o pracowników swoich dostawców jest logo Fairtrade.

Widzimy więc, że przemysł kosmetyczny jest zaangażowany we wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, w ostatnich latach wdrożył wiele jego elementów w proces produkcyjny, zużycie surowców i materiałów, wody, unowocześnienie maszyn i urządzeń, ochronę środowiska poprzez redukcję ścieków i budowę oczyszczalni, dbanie o swoich pracowników. Impulsy ku temu pochodzą zarówno z administracji, ale jeszcze bardziej ze wzrastającej świadomości właścicieli firm, kadry zarządzającej, jak i samych pracowników. Naprawdę trzeba pochwalić branżę za jej zaangażowanie w rozwój tych zasad, zrozumienie ich i chęć uczestniczenia. Dotyczy to już wielu firm, których działanie pozwala mocniej uwierzyć, że poza potrzebą zysku ważne pozostają inne wartości, w tym szacunek dla środowiska naturalnego, dla współpracowników i klientów. Poza tym dbanie o te wartości przynosi rzeczywiste korzyści przedsiębiorcom.

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 1/2023

Udostępnij materiał w

Zobacz aktualne wydanie

Nowości kosmetyczne

 • 4474

  Naturalna pielęgnacja skóry malucha. Opieka, która koi i wspiera

  Skóra noworodka to ta najdelikatniejsza i wymagająca najbardziej troskliwej opieki już od pierwszych dni życia. Dwa kluczowe wyzwania, jakie stoją przed opiekunami maluchów, to zapewnienie skórze dziecka optymalnych warunków dla rozwoju naturalnej odporności oraz zapobieganie podrażnieniom. Jak twierdzą eksperci, równie ważna, jak dobór najlepszych składników, jest wiedza na temat potrzeb skóry dziecka. Czytaj dalej

 • 4473

  LIMITOWANE NOWOŚCI ZIAJA NA LATO

  Energetyczne, odświeżające, lekkie, szybko wchłaniające się i poręczne. Do tego wegańskie i z wysokimi indeksami naturalności. Arbuz i mirabelka - to nasi przyjaciele w nadchodzącym letnim sezonie. Czytaj dalej

 • 4469

  Olejek do ust od Your KAYA - efekt glow i dogłębne nawilżenie gwarantowane

  Your KAYA, rozszerza swoją kosmetyczną ofertę o nowość – olejek do ust z efektem glow. Nowy produkt pozostawia na ustach błysk tafli o pobudzającej zmysły woni toffi. Aż chce się je malować, wąchać i całować! Czytaj dalej

 • 4468

  Kwas laktobionowy, pantenol i alantoina. Łagodzące trio do kąpieli malucha

  Kąpiel niemowlaka to jeden z najważniejszych i najprzyjemniejszych rytuałów... ale także element pielęgnacji, który jest kluczem do zdrowia oraz komfortu dziecka w pierwszych dniach życia. Kosmetolodzy wskazują na składniki łagodzące i nawilżające jako must-have w codziennej kąpieli malucha – a zatem na pantenol, alantoinę i niezawodny kwas laktobionowy. Czytaj dalej

 • 4467

  Jak szybko zapuścić włosy? Najlepsze sposoby polecane przez trychologa

  Długie, gęste włosy od zawsze były symbolem piękna i atrakcyjności. Dlatego nie dziwi fakt, że wiele osób pragnie zapuścić je w jak najkrótszym czasie. Każdy z nas ma unikalny cykl wzrostu włosów, który determinowany jest przez genetykę, styl życia, stan zdrowia, codzienne nawyki oraz inne czynniki. Niektórzy cieszą się szybkim przyrostem, osiągając długie kosmyki w krótkim czasie, podczas gdy u innych ten proces może potrwać o wiele dłużej. Ważne jest, aby zachować cierpliwość w trakcie zapuszczania włosów. Czytaj dalej

 • 4466

  Lato 2023 – najmodniejsze cięcia, kolory i stylizacje włosów

  Wymarzone zagraniczne wyjazdy, muzyczne festiwale i długie, wieczorne, wyjścia – to wszystko czeka nas latem i na wszelkich tego typu okazjach pragniemy wyglądać spektakularnie, w zgodzie z aktualnymi trendami. Jak kształtują się te dotyczące włosów? Strzyżenie, koloryzację i stylizację łączy w tym sezonie jedno hasło – naturalność. L’Oréal Professionnel Paris podpowiada, jak wykorzystać ten trend i podkreślić naturalne piękno włosów, by uzyskać najbardziej efektowny rezultat. Czytaj dalej

 • 4465

  Odpowiednia higiena podczas miesiączki to wyraz troski o swoje zdrowie

  Tradycyjne produkty do higieny podczas menstruacji mogą podrażniać, powodować infekcje, przynosić ból, dyskomfort, problemy z zajściem i utrzymaniem ciąży, a także powodować poważne choroby. Dlatego wybór odpowiednich środków higienicznych jest niezwykle ważny dla kobiet. Kiedy stosujemy organiczne i certyfikowane podpaski, tampony lub wkładki GingerOrganic nasze miejsca intymne mają kontakt tylko z czystą, organiczną bawełną i niczym więcej, bez substancji chemicznych, chloru, dioksyn oraz alergizujących składników zapachowych. To najlepszy wybór dla naszego zdrowia i komfortu. I wyraz troski o siebie. Czytaj dalej

 • 4460

  Naturalne kosmetyki dla dzieci 4organic Kajko i Kokosz - zabawa w kąpieli

  Dzień Dziecka już za parę dni. Nowe warianty naturalnych kosmetyków dla dzieci 4organic Kajko i Kokosz sprawią, że kąpiel staje się ciekawą zabawą. Czytaj dalej

 • 4459

  Yope świętuje premierę "Małej Syrenki" Disneya

  Z okazji kinowej premiery „Małej syrenki” Disneya marka YOPE promuje produkty do włosów z serii Bounce. Czytaj dalej

 • 4458

  Soczysta truskawka w domowym SPA dla włosów. Pielęgnacja w stylu królowej lata

  Truskawka to królowa pierwszych dni lata – soczysta, pachnąca i pełna witamin. Kochamy truskawkę! Eksperci podpowiadają, że nasze włosy także doceniają bogactwo, jakie niesie ze sobą ten słodki owoc. Truskawka w domowej pielęgnacji włosów oznacza oczyszczenie, wzmocnienie i perfekcyjną rewitalizację. Tak samo skuteczna, jak smaczna…. Naturalnie! Czytaj dalej

 • 4457

  Gdy pojawi się intymny problem

  Jakie mogą być przyczyny dolegliwości okolic intymnych? Jak im zaradzić i jakie warto zastosować preparaty, aby zażegnać problem? Czytaj dalej

 • 4456

  Perfumy CHOPIN – nowa odsłona strony internetowej marki

  Strona internetowa Chopinperfumes.com zyskała nowe oblicze. Nowa odsłona strony związana jest z premierą kolekcji perfum dla kobiet marki Chopin, których ambasadorką jest Natalia Kukulska. Wody perfumowane Chopin Perfumes dla niej i dla niego to olfaktoryczna interpretacja kompozycji Mistrza, z których każda opowiada własną historię i tworzy wiele różnych warstw emocji. Czytaj dalej

 • 4454

  Mądrość Matki Natury dla przyszłych i obecnych mam

  Matka natura, tak jak i YOPE wie, co dobre dla jej dzieci. Linia pielęgnacyjna MAMA CICA powstała w odpowiedzi na potrzeby kobiet w ciąży i mam niemowlaków. Każdy z produktów czerpie z regeneracyjnych właściwości naturalnych składników, potwierdzonych badaniami naukowymi. Czytaj dalej

 • 4453

  Wcierki w pielęgnacji PEH. Proteiny i humektanty w naturalnych mgiełkach

  Rynek beauty oszalał na punkcie świadomej pielęgnacji włosów. Skrót PEH pojawia się w wypowiedziach trychologów i kosmetologów ekstremalnie często. I słusznie! Odpowiedni balans protein, emolientów oraz humektantów to bowiem podstawa zdrowego i pięknego wyglądu fryzury. Eksperci podpowiadają, że w przypadku pielęgnacji PEH nie powinniśmy zapominać o naturalnych wcierkach. Czytaj dalej

 • 4452

  Zdrowa opalenizna

  Lekko przybrązowiona skóra, ale jędrna, elastyczna i nawilżona. Bez poparzeń, bez przebarwień. Tak wygląda zdrowa opalenizna. Jak ją osiągnąć? Czytaj dalej

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • https://wsiiz.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/