Recykling produktów kosmetycznych

Rynek opakowań produktów kosmetycznych to dla recyklingu bardzo wymagająca branża. Temat wykorzystania recyklatów do produkcji opakowań kosmetyków w zasadzie do niedawna nie istniał. Względy estetyczne, użytkowe czy preferencje i przyzwyczajenia konsumentów sprawiają, że niełatwo jest sprostać wszystkim wymaganiom. W wyniku stale powiększającego się problemu z ilością odpadów z tworzyw sztucznych oraz wchodzących w życie dyrektyw Unii Europejskiej konieczne będzie wypracowanie wspólnego stanowiska uwzględniającego wymagania i potrzeby konsumentów, producentów kosmetyków, firm recyklingowych oraz środowiska.

Odpady z tworzyw sztucznych to obecnie poważny problem ekologiczny. Stanowią one znaczną część wszystkich produkowanych na świecie śmieci. Coraz częściej poruszany jest temat zagrożeń płynących z braku ich zagospodarowania i stale rosnącej ilości zalegającej na wysypiskach śmieci. W 2018 roku w Polsce 62% opakowań z tworzyw nie zostało poddanych recyklingowi – są to odpady pozyskiwane z gospodarstw domowych, przemysłu i handlu. Cieszy natomiast stała tendencja wzrostowa, ponieważ z roku na rok coraz więcej odpadów poddawanych jest recyklingowi, choć wciąż bardzo duża ich ilość trafia na wysypiska śmieci. Ma to związek z wieloma czynnikami, m.in. z brakiem świadomości społecznej konieczności segregowania śmieci czy brakiem infrastruktury pozwalającej na odzysk jak największej ilości odpadów.

Odpady opakowaniowe niemalże w całości poddawane są recyklingowi mechanicznemu. Proces ten składa się z kilku etapów: oczyszczania, sortowania, mielenia, mycia, suszenia i regranulacji. Podczas recyklingu mechanicznego dochodzi do rozdrobnienia surowca, ale co ważne – jego struktura chemiczna pozostaje nienaruszona.

Znajomość przebiegu całego procesu może być pomocna w wypracowaniu wspólnego stanowiska z korzyścią dla konsumentów, firm kosmetycznych i recyklingowych.

Proces przetwarzania (na przykładzie firmy recyklingowej AKPOL Adam Kuś)

Odpady, które zostały dostarczone do firmy recyklingowej, najpierw poddawane są wstępnej kontroli jakości, a następnie trafiają na taśmę produkcyjną. Tam poddawane są następującym po sobie etapom:

1. Otwieranie belek – „zbelowane” odpady są mocno sprasowane i spięte drutami. Najpierw więc należy usunąć druty, a następnie otworzyć belki i rozdzielić odpady na pojedyncze elementy.
2. Wstępne oczyszczanie – następuje m.in. usunięcie gruzu, piasku i kamieni.
3. Sortowanie optyczne na poszczególne rodzaje tworzyw – tak przygotowane odpady są sortowane za pomocą widma podczerwieni na różnego rodzaju tworzywa. Dla potrzeb
firmy AKPOL Adam Kuś odbierane są opakowania wykonane z HDPE, PP, LDPE. Pozostałe tworzywa zostają zutylizowane. Co ważne, pomimo zastosowania tej technologii, nad całym procesem sortowania czuwają jeszcze pracownicy.
4. Wstępne mielenie – posortowane odpady są rozdrabniane.
5. Proces mycia – podczas tego etapu opakowania zostają oczyszczone m.in. z pozostałości organicznych i błota. Ma tutaj również miejsce proces flotacji – dzięki niemu odseparowywane są tworzywa, które toną w wodzie, np. PS, PET, czy PCV. Zapewnia to bardzo dokładne rozseparowanie poszczególnych tworzyw i eliminuje błędy powstałe na etapie sortowania optycznego i ręcznego.
6. System wanien, wirówek i suszarek – jest to ciąg procesów prowadzących do wytworzenia czystego i suchego przemiału.
7. Sortownik kolorów – uprzednio przygotowany przemiał jest sortowany w zależności od zapotrzebowania na odpowiednie kolory.
8. Homogenizacja – następuje mieszanie przemiału dla ujednolicenia danej partii materiału.
9. Regranulacja – czysty, suchy przemiał poddawany jest procesowi regranulacji. Służą do tego odpowiednie wytłaczarki, wykorzystujące kaskady odgazowań i odpowiednią filtrację.
10. Magazynowanie – gotowy regranulat jest mieszany, co pozwala ujednolicić daną parti ę materiału. Następnie pakowany jest do big bagów, w których jest magazynowany.

Problemy związane z przetwarzaniem opakowań kosmetycnych z HDPE, PP, LDPE

Firmy recyklingowe napotykają na szereg trudności związanych z przetwarzaniem odpadów kosmetycznych. Niestety nie wszystkie opakowania kosmetyczne są zaprojektowane w ten sposób, aby można było je w 100% poddać recyklingowi. To powoduje dodatkowe nakłady, konieczność częstych remontów i rozbudowywania parku maszynowego. Poniżej znajduje się kilka przykładowych problemów, z jakimi na co dzień spotykają się firmy, do których trafi ają odpady z opakowań kosmetycznych:

Niejednolity materiał – żeby wyprodukować dobrej jakości recyklat, należy użyć jednorodnego wsadu, dlatego tak istotne jest aby zarówno butelka, nakrętka, jak i etykieta były wykonane z tego samego tworzywa. Jest to ogromne wyzwanie już na etapie projektowania, by użyć tych samych materiałów do produkcji opakowań. Każde opakowanie, które nie jest wykonane w 100% z jednolitego materiału, stanowi utrudnienie lub nawet uniemożliwia recykling danego opakowania.

Dla przykładu, szklane opakowanie z plastikowym korkiem trafi do firmy zajmującej się przetwórstwem szkła. Plastik albo będzie zutylizowany, albo taka firma musi zainwestować w kolejny park maszynowy, aby ten plasti k poddać recyklingowi. I analogicznie: gdy opakowanie z plastiku posiada np. szklany dozownik, trafia do firmy przetwarzającej plastik, a szkło – do utylizacji lub będzie wymagało kolejnych nakładów finansowych, aby to szkło odzyskać i np. odsprzedać. Niestety to rozwiązanie nie jest stosowane, ponieważ jest zupełnie nieopłacalne.

Sprężynki – kolejny problem dotyczy metalowych sprężynek, które pojawiają się w plasti kowych opakowaniach kosmetycznych z dozownikami. Metal nie tylko nie zostanie poddany recyklingowi, ale również powoduje zapychanie się różnych części maszyn podczas całego procesu.

Etykiety – firmy do sortowania opakowań kosmetycznych wykorzystują sortowniki optyczne działające na zasadzie widma podczerwieni, dlatego opakowanie musi być jednorodne. Jeżeli etykiety są wykonane z innych tworzyw niż butelka, sortownik może źle zakwalifi kować dane opakowanie. Daje to duże ryzyko błędu. Przykładem jest butelka wykonana z HDPE, gdzie 70% powierzchni stanowi etykieta wykonana z PP – jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że taka butelka zostanie zakwalifikowana jako PP.

Etykiety tekturowe – czasami można spotkać opakowania kosmetyczne wykonane z plasti ku, ale oklejone etykietą tekturową. Jeżeli trafi ono do fi rmy przetwarzającej plastik, to podczas procesu mycia (oprócz problemu z rozpoznawaniem) tektura namoknie i zablokuje linie do sortowania.

Silny klej – uniemożliwia oderwanie folijek aluminiowych przyklejanych do wieczek i etykiet przyklejanych do butelek, a także spala się i „gazuje” podczas procesu regranulacji. To oczywiście generuje dodatkowe koszty i zmniejsza jakość recyklatu.

Złe oznaczenie – zdarza się, że producent opakowania zmienił materiał, z jakiego produkuje swoje wyroby, ale nie zmienił formy i oznaczenia w niej zastosowanego. Powoduje to sytuację, gdzie mamy butelkę wykonaną z HDPE, ale oznaczoną jako PP.

Zastosowanie silikonów – część producentów opakowań stosuje silikony w korkach i nakrętkach. Są one bardzo trudne do usunięcia w procesie recyklingu i trafi ają do końcowego recyklatu, powodując jego zabrudzenie, a tym samym uniemożliwiają jego wykorzystanie.

Propozycje rozwiązań

Większość z wyżej wymienionych problemów może zostać całkowicie wyeliminowana, jeżeli na etapie projektowania opakowań kosmetycznych będą brane pod uwagę problemy z ich przetwarzaniem.

Bardzo prostym rozwiązaniem wydaje się całkowite zastąpienie silikonów przez tworzywo TPE, które łączy się z poliolefinami i nie utrudnia procesu recyklingu.

Dobrym przykładem jest pokazana na zdjęciu butelka, gdzie zarówno korpus, korek, jak i etykieta są wykonane z polipropylenu.

To gwarantuje że w 100% zostanie ona poddana recyklingowi. Nie ma ryzyka błędu przy sortowaniu. Ważne jest również, że opakowanie to nie zawiera żadnych innych materiałów, takich jak metal, szkło czy drewno. Jest jednolite i to jest jego ogromną zaletą! Jedynie nie da się go odwrócić, aby opróżnić je z całej zawartości.

Kolejną propozycję rozwiązań narzuca Unia Europejska w swojej dyrektywie: „Od 2024 roku nakrętki i wieczka plastikowe będzie można wprowadzić do obrotu tylko pod warunkiem, że będą one przymocowane na stałe do butelek i pojemników. Od tego samego roku wszystkie butelki PET będą musiały być wykonane co najmniej w 25% z surowca wtórnego, a od 2030 roku wszystkie butelki plastikowe (niezależnie od rodzaju tworzywa) − w 30%”.

Duże, międzynarodowe korporacje same obecnie wychodzą z inicjatywą i produkują swoje opakowania, wykorzystując recyklaty od 20% (zewnętrzne warstwy nie mają kontaktu z produktem) do nawet 100%, jeżeli opakowanie nie wymaga certyfikatów dostępu do żywności. Inwestują też w zmianę zachowań konsumentów, czyli nas wszystkich.

My, konsumenci, jeżeli chcemy przyczynić się do ochrony środowiska, musimy zgodzić się na to, by opakowania na produkty kosmetyczne nie były lśniąco białe. Jeżeli zastosujemy recyklaty do ich produkcji, to będą one raczej kremowe, matowe, szare lub nawet czarne, a na ich powierzchni mogą występować drobinki wtrąceń. Nie znaczy to, że produkt w nich zawarty będzie gorszy. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko musi błyszczeć i być pięknie opakowane. A jakie znaczenie ma to, czy np. tubka pasty do zębów jest opakowana dodatkowo w karton, który od razu wyrzucamy? Albo jakie znaczenie ma to, czy pojemnik na mydło w płynie jest przezroczysty i widać poziom jego zawartości, podczas gdy np. większość szamponów jest opakowana w nieprzeźroczyste butelki? Podobnie jest z kostkami do toalet. Czy czarne opakowanie przeszkadzałoby nam, czy musi być koniecznie transparentne? To tylko kilka z tysięcy pytań, na które musimy sami sobie odpowiedzieć, jeżeli chcemy być odpowiedzialnymi konsumentami.

Nie należy łudzić się, że z dnia na dzień będziemy w stanie zaprzestać używania plastikowych opakowań, natomiast powinniśmy skupić się na recyklingu jak największej ilości odpadów, które już w tej chwili posiadamy, oraz na ograniczeniu produkcji polimerów oryginalnych. Odpady powinniśmy zacząć traktować jako zasób, który możemy wykorzystać. Aby to osiągnąć, konieczny jest dialog i współpraca pomiędzy firmami wykorzystującymi opakowania z tworzyw sztucznych, producentami tychże opakowań oraz firmami recyklingowymi. Odpowiednie zmiany wprowadzone na etapie projektowania opakowań pozwolą na ich wielokrotne przetwarzanie i ponowne wykorzystywanie bez konieczności wyrzucania. Bardzo ważna jest współpraca w tym zakresie, ponieważ szczegóły związane np. z budową opakowań mogą stanowić przeszkody niemalże na każdym etapie procesu przetwarzania. Niezbędna jest także zmiana przyzwyczajeń i wyborów konsumenckich.

Bibliografia

 • STRATEGIA PLASTIKOWA I KOSMETYKI. Raport Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego: https://www.kosmetyczni.pl/uploads/strategia%20plastikowa/Rapo%20Strategia%20Plastikowa%20i%20Kosmetyki.pdf
 • https://www.plasticseurope.org/pl/focus-areas/circular-economy/zero-plastics-landfill/recycling-and-energy-recovery
 • https://www.plasticseurope.org/pl/resources/publications/1999-tworzywafakty-2019

Rafał Topolski
Regranulaty, AKPOL

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 2/2020

Udostępnij materiał w

Nowości kosmetyczne

 • 3177

  BASF: Nowa koncepcja spersonalizowanych kosmetyków

  Coraz więcej osób uważa czynności pielęgnacyjne za klucz do indywidualizmu i różnorodności. BASF spełnia rosnące oczekiwania konsumentów dotyczące produktów kosmetycznych odzwierciedlających ich indywidualne potrzeby i niuanse ich codziennego życia dzięki nowej koncepcji spersonalizowanych kosmetyków. Czytaj dalej

 • 3503

  tołpa dermo men max efekt. W odpowiedzi na męskie potrzeby.

  Czasy się zmieniają. Współcześni mężczyźni poszukują w kosmetykach już nie tylko skuteczności, ale także innowacji i przyjemności z używania. Dlatego połączyliśmy trendowe składniki z najważniejszymi potrzebami pielęgnacyjnymi mężczyzn, nie rezygnując ze skutecznego działania. Poznajcie nowoczesną i energetyzującą linię tołpa dermo men max efekt. Czytaj dalej

 • 3502

  Naturalnie czyste i świeże pranie z ZIELKO

  Pachnące, świeże oraz czyste pranie, bez zbędnej chemii jest możliwe. Spośród dużego wyboru środków piorących zarówno tych tradycyjnych, jak i naturalnych, można odnaleźć perełki z nienagannym składem, o skutecznym działaniu. Czytaj dalej

 • 3471

  Świąteczne zestawy Roomcays

  Już ostatni dzwonek, by wybrać prezent dla najbliższych. Dla brodaczy świetne będą zestawy marki Roomcays, w których znajdziemy dobre kosmetyki do pielęgnacji wąsów i brody. Czytaj dalej

 • 3468

  ROZBŁYŚNIJ SPOJRZENIEM Z LUMI

  Kto nie marzy o utrzymaniu pięknej i zdrowej skóry wokół oczu? Z myślą o tym, Pure by Clochee stworzyło kolejny fantastyczny produkt, w którym 98 % to składniki pochodzenia naturalnego. Przedstawiamy LUMI krem pod oczy! Czytaj dalej

 • 3455

  Rozgrzej jesień swoim uśmiechem. Moc kurkumy dla zdrowych, białych zębów

  W ajurwedzie, starohinduskiej sztuce leczenia, kurkuma jest doceniana ze względu na swoje właściwości rozgrzewające, oczyszczające i antybakteryjne. Stanowić może nie tylko naturalny suplement zdrowej diety, ale także cenny sekret kosmetycznych receptur. Jako składnik pasty do zębów zapobiega stanom zapalnym jamy ustnej, dba o dziąsła, a także… świetnie smakuje. Eksperci Białej Perły dodatkowo sprzymierzyli ją z koenzymem Q10 dla jeszcze większej skuteczności w walce o zdrowy, biały uśmiech. Czytaj dalej

 • 3447

  Kolejne to(ł)powe nowości w bestsellerowej linii sebio

  Peeling 3 enzymy to absolutny bestseller wśród kosmetyków face care. Wasz ulubieniec, z którym zdążyłyście zaprzyjaźnić się na dobre. Czytaj dalej

 • 3442

  Naturalna pielęgnacja dłoni i paznokci Iwoniczanki

  Mycie rąk jest jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusów. Niestety, częste mycie wodą z detergentem może powodować nadmierne wysuszenie naskórka, zaczerwienie, a nawet bolesne pęknięcia. Jak zatem dbać o wrażliwą skórę dłoni? Czytaj dalej

 • 3439

  Naturalna sól do kąpieli. Uzdrowisko we własnym domu

  Kąpiele solankowe od stuleci polecane są w celu uzupełnienia terapii uzdrowiskowych. Nie tylko relaksują, ale także upiększają skórę i kojąco wpływają na bolące mięśnie i stawy. Stosowane są w fizjoterapii, a także dla wszystkich, poszukujących regeneracji i odprężenia podczas pobytu w uzdrowisku. Dziś uzdrowisko możesz stworzyć we własnym domu, dzięki Iwonickiej Soli Jodobromowej, produkowanej na bazie naturalnych wód mineralnych przez Uzdrowisko Iwonicz. Czytaj dalej

 • 3434

  Pielęgnacja twarzy pełna natury - nowości od Hagi

  Miłośniczki naturalnej pielęgnacji twarzy mają powody do świętowania. Hagi, rodzinna manufaktura kosmetyczna, wprowadziła na rynek kolejne nowości pełne dobroczynnych surowców. Ofertę firmy wzbogaciły dwa zestawy produktów do różnych typów skóry. Dla osób, które chciałyby spowolnić czas firma przygotowała naturalny regenerujący krem i eliksir anti-aging zawierające polisacharydy z alg, ekstrakt z drzewa Tara oraz beta-glukan. Natomiast dla osób z cerą mieszaną Hagi proponuje krem do twarzy i odżywcze serum olejowe z ekstraktami z jaśminu, frangipani, zielonej herbaty, brzoskwini, cyprysu, bergamotki i róży. Czytaj dalej

 • 3431

  Polska marka kosmetyków podbija nowe rynki zagraniczne. Produkty ZEW for men dostępne w kolejnych krajach w Europie i Azji

  Jesień 2020 roku to dla marki ZEW for men kolejny krok milowy w ekspansji zagranicznej i wkroczenie na nowe rynki Europy i Azji. Produkty ZEW for men są teraz dostępne także w perfumeriach Douglas w Hiszpanii, Niemczech, Estonii i na Łotwie, a od listopada będą również w Rumunii i na Litwie. Marka rozpoczęła także sprzedaż w Skandynawii za pośrednictwem platformy Lyko.com oraz w Azji na Flexlane.co. Czytaj dalej

 • 3428

  Lawendowe nowości od SYLVECO

  Długie – krótkie, swobodnie opadające… Zdrowe i lśniące włosy stanowią nasz atut niezależnie od fryzury, a odpowiednio dobrany kosmetyk do pielęgnacji, odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu ich prawidłowej kondycji. Włosy, w zależności od typu, wymagają jednak szczególnej troski, aby zachwycały zdrowym wyglądem. Czytaj dalej

 • 3425

  Wszystko w twoich rękach - nowa marka kosmetyków do pielęgnacji dłoni Shehand od jesieni na polskim rynku

  Polscy konsumenci już od 6 lat dbają o swoje stopy przy pomocy kosmetyków SheFoot i ManFoot. Dzięki nim codzienna pielęgnacja stóp stała się jedną z przyjemniejszych chwil w ciągu dnia. SHE Cosmetics postanowiła zadbać teraz także o kobiece dłonie, wprowadzając tej jesieni na rynek nową linię dermokosmetyków do rąk, sygnowanych marką SheHand. Czytaj dalej

 • 3421

  Odnajdź prawdziwe ukojenie i harmonię w japońskim stylu z zestawem pielęgnacyjnym Matcha Latte Set od GLOV

  Perfekcja i minimalizm to główne cechy japońskiego stylu. To także najlepsze określenia nowości od GLOV - zestawu pielęgnacyjnego Matcha Latte Set. Znajdziesz w nim niezbędne akcesoria kosmetyczne w kolorze inspirowanym zdrowym napojem matcha latte. Pozwól sobie na chwilę relaksu z zestawem, który zawiera wszystko to, czego potrzebuje Twoja skóra, aby wyglądała pięknie, zdrowo i naturalnie. Czytaj dalej

 • 3419

  „Herbapol-Lublin” S.A. wprowadza nową markę kosmetyczną

  Korzystając z ponad 70-letniego doświadczenia i wiedzy dotyczącej ziół i roślin, Herbapol wprowadza na rynek nową markę kosmetyczną Polana. Jest to odpowiedź na potrzeby konsumentek, które szukają skutecznych, a zarazem bezpiecznych sposobów dbania o urodę. Polana to oparte na naturalnych składnikach produkty tworzone w Polsce. Czytaj dalej

Czytaj inne

Ciekawostki ze świata

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/
 • http://www.kosmetyka.edu.pl/
 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/