Prosta metoda opracowywania preparatów przeciwsłonecznych

W artykule opisano proste metody opracowywania preparatów przeciwsłonecznych, zawierających najlepsze filtry UV i kluczowe składniki, przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi umożliwiających rozwój nowoczesnych produktów, spełniających aktualne wymogi regulacyjne i oczekiwania konsumentów.

Procesy opracowywania i wytwarzania preparatów przeciwsłonecznych stają się coraz bardziej złożone (1, 2). W ciągu ostatnich dziesięcioleci zmianie uległo przeznaczenie preparatów zawierających filtry przeciwsłoneczne. Dawniej ich główne zadanie polegało na „opalaniu bez oparzeń” – dziś chodzi przede wszystkim o to, aby zapobiegać przedwczesnemu starzeniu się skóry oraz rozwojowi nowotworów. W związku z tym w ciągu ostatnich lat stale ulepszano dostępne technologie pod kątem ochrony skóry przed promieniowaniem UVA oraz wprowadzono bardziej rygorystyczne standardy skuteczności działania. Znacznie podwyższono wartości wskaźnika ochrony przeciwsłonecznej (SPF), określono także konieczne do spełnienia kryteria ochrony przed promieniowaniem UVA, np. Rekomendacja Komisji Europejskiej, zgodnie z którą stopień ochrony przed promieniowaniem UVA musi stanowić co najmniej 1/3 ochrony przed UVB (UVA-PF ≥ 1/3 SPF). Pomiary SPF oraz UVA-PF są jednak drogie, a niejednokrotnie pomimo skomplikowanego procesu opracowywania preparatów przeciwsłonecznych nie udaje się osiągnąć spodziewanego efektu. Produkty tego typu muszą przy tym spełniać oczekiwania użytkownika. Aby preparat przeciwsłoneczny odniósł sukces na rynku, jego stosowanie musi być przyjemnym doznaniem dla użytkownika.

Oznacza to, że musi pozostawiać na skórze przyjemne wrażenie zarówno podczas, jak i po aplikacji. Musi również sprawdzać się pod względem wizualnym (brak efektu bielenia) i mieć ładny zapach. Z punktu widzenia formulatorów i producentów podstawowe wymagania dotyczące preparatów przeciwsłonecznych można podsumować w czterech punktach (3):


1. Skuteczność – dobór odpowiedniej kombinacji filtrów UV i innych kluczowych składników, gwarantujących pożądane działanie,
2. Bezpieczeństwo – w kategoriach obiektywnych lub postrzegane subiektywnie przez media i konsumentów,
3. Rejestracja – aspekt szczególnie istotny wówczas, gdy preparat przeciwsłoneczny ma być rozpowszechniany w różnych regionach lub na skalę globalną,
4. Wolność patentowa, tj. swoboda działania przy przestrzeganiu praw własności intelektualnej podmiotów trzecich.

BASF Sunscreen Simulator – podstawowe narzędzie do opracowywania preparatów przeciwsłonecznych

Pierwszym krokiem usprawniającym tworzenie preparatu przeciwsłonecznego jest użycie prostego narzędzia – takiego jak BASF Sunscreen Simulator (dostępny na stronie internetowej www.basf.com/sunscreen-simulator) (4). Rys. 1 przedstawia typowe obliczenia wykonywane przy użyciu narzędzia Sunscreen Simulator. W pierwszej kolejności należy wybrać region – pozwoli to przeprowadzić symulację wyłącznie dla filtrów UV dopuszczonych do użytku w określonym regionie. Ustawienie „Global” („Globalne”) umożliwia natomiast selekcję wyłącznie tych filtrów UV, które są dopuszczone do użytku na całym świecie i wyłącznie w stężeniach poniżej globalnej dolnej wartości granicznej, co oznacza bardzo ograniczony wybór filtrów UV. Pole z opcją „All Filters” („Wszystkie filtry”) pozwala na wybór wszystkich filtrów UV, które są dostępne w narzędziu Sunscreen Simulator w maksymalnym stężeniu dopuszczalnym na świecie. W tym ustawieniu można również badać in silico nowe filtry UV, takie jak Tinosorb® A2B, które wprawdzie nie zostały jeszcze dopuszczone do użytku we wszystkich regionach, ale są już dostępne w obrocie. Przykład przedstawiono na Rys. 1. Dzięki nowemu, niezwykle wydajnemu filtrowi UV o nazwie Tris-Biphenyl Triazine (TBPT, Tinosorb® A2B) w warunkach in silico można uzyskać SPF 54 przy użyciu zaledwie 14,5% filtra UV (podana wydajność filtra: SPF/ %filtra = 3,7).

Opis zdjęcia
Rys. 1.
BASF Sunscreen Simulator, wprowadzone dane i wyniki (4). WPROWADZONE DANE: Preparat przeciwsłoneczny opracowany na drodze symulacji bazuje na 4 filtrach UV, które stanowią łącznie 14,5% zawartości produktu. SPF: Sunscreen Simulator oblicza wartość SPF zgodnie z normą ISO 24444, tj. metodą COLIPA przy zastosowaniu specjalnej lampy wykorzystywanej w badaniach in vivo. Określa również kategorię SPF (=wskaźnik) zgodnie z Rekomendacją Komisji Europejskiej. Parametry ochrony przed UVA: Obliczane i wyświetlane są odpowiednie parametry określające skuteczność ochrony przed promieniowaniem UVA.

Sunscreen Simulator uwzględnia fotostabilność poszczególnych substancji pochłaniających promieniowanie UV oraz niektórych kombinacji filtrów UV, w przypadku których stwierdzono wzajemne działanie destabilizujące lub stabilizujące (np. odpowiednio EHMC/BMBM i OCR/BMBM). Wyniki badań in silico wykazują dobrą korelację z wynikami SPF uzyskiwanymi in vivo. Szczegółowe opisy można znaleźć w literaturze (5, 6). Sunscreen Simulator jest narzędziem na bieżąco aktualizowanym i dostosowywanym do najnowszych przepisów. Najnowszym dodanym parametrem jest „znormalizowana transmitowana dawka UV przy 1 MED”. Miara ta określa, w jakim stopniu kombinacja filtrów UV zbliża się do „idealnego produktu promieniochronnego”, którego profil krzywej absorpcji jest płaski w obrębie odpowiedniego przedziału UVB/UVAII i UVAI od wartości 290 do 400 nm.
Na Rys. 2 pokazano NTUVD składu przedstawionego na Rys. 1. Wartość 1,8 jest bardzo korzystna. Większość dostępnych dziś w obrocie preparatów przeciwsłonecznych jest nadal bardziej ukierunkowana na ochronę przed promieniowaniem UVB, wykazując wartości NTUVD w przedziale od 2 do 3. Dawniejsze produkty tego rodzaju, zapewniające wyłącznie ochronę przed UVB, charakteryzowały się wartościami > 7.

Opis zdjęcia
Rys. 2.
Znormalizowana transmitowana dawka UV przy 1 MED (4). Najnowszy wprowadzony parametr »Znormalizowana transmitowana dawka UV przy 1 MED« (NTUVD) określa, w jakim stopniu dany preparat przeciwsłoneczny zbliża się do skuteczności produktu idealnego.

Prosty w użyciu filtr UV zwiększający wartość SPF preparatów przeciwsłonecznych

Częstym rozwiązaniem w procesie rozwoju preparatów przeciwsłonecznych jest zwiększanie wartości SPF w już istniejących produktach (np. z poziomu SPF 20 do 30), optymalnie bez modyfikowania pozostałych właściwości danej receptury. Powszechną praktyką jest wprowadzanie większej ilości filtra UVB – jednak aby stopień ochrony przed promieniowaniem UVA stanowił 1/3 ochrony przed UVB, należy także zwiększyć ilość filtra UVA. Takie rozwiązanie może jednak oznaczać konieczność modyfikacji fazy olejowej (aby zapobiec krystalizacji filtra UVA), a w konsekwencji dostosowania stężenia emulgatora i potencjalnej korekty charakterystyki sensorycznej. Standardowe składniki preparatu przeciwsłonecznego przedstawiono na Rys. 3.

Opis zdjęcia
Rys. 3.
Składniki typowego preparatu przeciwsłonecznego oraz ich funkcje (1). SPF, wskaźnik ochrony przeciwsłonecznej; O/W, emulsja typu olej w wodzie; W/O, emulsja typu woda w oleju; UV, promieniowanie ultrafioletowe

Uzyskana w ten sposób całkowicie nowa receptura wymaga oczywiście badań stabilności. Scenariusz ten pokazuje, że pozornie nieskomplikowane zwiększenie poziomu SPF z 20 do 30 może wymagać skomplikowanych prac laboratoryjno-badawczych. Wartość SPF można jednak w prosty sposób podnieść z 20 do 30 poprzez wprowadzenie 2% (substancji czynnej) filtra Tinosorb® S Aqua (BEMT). Ponieważ BEMT jest szerokopasmowym filtrem UV, całość krzywej absorbancji dla receptury o SPF20 ulega przesunięciu w górę, umożliwiając tym samym utrzymanie stosunku UVA-PF/SPF powyżej 1/3 (Rys. 4). Ponieważ Tinosorb ® S ma postać wodnej dyspersji, nie ma ryzyka przeładowania fazy olejowej preparatu.

Opis zdjęcia
Rys. 4.
Zastosowanie filtra Tinosorb S Aqua w celu podniesienia wartości SPF z 20 do 30. Zaletą filtra Tinosorb S Aqua jest nie tylko skuteczność, ale również zgodność z Rekomendacją UE w zakresie ochrony przed promieniowaniem
UVA (UVA-PF/SPF ≥ 1/3)

Proces realizowany na zimno dzięki prostym w użyciu filtrom UV

Kolejny przykład pokazuje prostą metodę opracowania preparatu przeciwsłonecznego o SPF50. Wysoka wartość SPF i skuteczna ochrona przed promieniowaniem UVA jest efektem zastosowania szerokopasmowego filtra UV Tinosorb® M w postaci wodnego roztworu mikrokrystalicznych cząstek oraz płynnego, rozpuszczalnego w tłuszczach układu filtrów UV Uvinul® A plus B. Użycie tych filtrów UV umożliwia opracowywanie preparatów w technologii na zimno. Pozwala to zmniejszyć ilość surowców i usprawnić procesy technologiczne przy ograniczeniu czasu produkcji i zużycia energii. Preparat wymaga ponadto niskiego stężenia emulgatora Eumulgin® SML 20 wspomaganego działaniem zagęstnika Tinovis® ADE. Za przyjemne uczucie na skórze po aplikacji preparatu odpowiadaj Cetiol® B i Cetiol® C5 (Tabela 1). Omówiony przykład pokazuje, że nawet dla prostej receptury można uzyskać wysoką skuteczność ochrony przeciwsłonecznej.

Opis zdjęcia
Tab. 1. Receptura ramowa preparatu o SPF 50 z wykorzystaniem prostych w użyciu filtrów UV

Najprostsza metoda: opracowanie preparatu przeciwsłonecznego zawierającego Uvinul® Easy

Narzędzie Sunscreen Simulator oraz proste w użyciu substancje absorbujące promieniowanie UV usprawniły w ogromnym stopniu proces opracowywania receptur preparatów przeciwsłonecznych. Jeszcze prostszą metodą opracowania preparatu przeciwsłonecznego jest zastosowanie koncentratu zawierającego filtry przeciwsłoneczne, który wystarczy rozcieńczyć wodą. Taki koncentrat, o nazwie Uvinul® Easy, został opracowany przez BASF.

Inwersja faz w emulsji

Technologia zastosowana w Uvinul® Easy opiera się na procesach inwersji faz, które mogą być wykorzystywane do niskoenergetycznego wytwarzania lekkich emulsji. W produktach do higieny osobistej najczęściej stosuje się emulsje typu „olej w wodzie” (O/W), które mają postać kropelek oleju rozproszonych w ciągłej fazie wodnej lub emulsje typu „woda w oleju” (W/O), w których kropelki wody znajdują się w ciągłej fazie olejowej. Rodzaj emulsji jest uzależniony od wielu parametrów, np. typu emulgatora, temperatury (T),
stężenia soli oraz współczynnika α (patrz Rys. 5).

Opis zdjęcia
Rys. 5.
Inwersja faz w emulsji. Przykład zachowań fazowych emulsji z surfaktantami etoksylowanymi. Procesy inwersji mogą zachodzić na skutek zmiany temperatury (z A do B) lub zmiany stężenia (z 1 do 2)

Preferowaną strukturę emulsji można wstępnie wyznaczyć przy pomocy reguły Bancrofta, zgodnie z którą wybór fazy ciągłej emulsji jest warunkowany rozpuszczalnością emulgatora. Zasada ta objaśnia wpływ struktury emulgatora, stężenia soli oraz temperatury. Poprzez odpowiednie zmiany tych parametrów można przeprowadzać inwersje faz emulsji (z O/W do W/O lub odwrotnie). Jako przykład na Rys. 5 pokazano diagram fazowy dla surfaktantów etoksylowanych. Rodzaj emulsji wyrażony jest zależnością pomiędzy α i T. Kolorem jasnoszarym zaznaczono obszary inwersji, w których obecne są mikroemulsje, fazy lamelarne oraz emulsje wielokrotne. Przedstawiono dwie możliwe drogi inwersji faz z W/O do O/W. Pierwszy sposób polega na schłodzeniu mieszaniny o stałym składzie z temperatury A do B co powoduje inwersję faz z W/O do O/W. Inwersję faz, która jest indukowana temperaturą określa się jako proces temperaturowej inwersji faz (PIT). PIT wykorzystuje się do wytwarzania lekkich emulsji w procesach niskoenergetycznych, gdzie nie są wymagane duże siły ścinania. Proces PIT i jego zastosowania są opisane w wielu doniesieniach literaturowych, np. (7).

Alternatywny sposób polega na utrzymywaniu temperatury na stałym poziomie oraz wprowadzaniu zmian w składzie. Można to osiągnąć na przykład poprzez obniżenie współczynnika α. Działanie to zaznaczono na Rys. 5 strzałką biegnącą z punktu 1 do 2. Metodę tę określa się jako inwersję faz poprzez modyfikację stężeń. Sposób ten był badany i opisywany np. przez zespół badawczy Solans i wsp. (8). Rys. 6 przedstawia efekt dodania wody (oś pozioma) do koncentratu olejowego z emulgatorami.

Opis zdjęcia
Rys. 6.
Inwersja fazowa emulsji – lepkość i przewodnictwo. Dodanie wody do koncentratu na bazie oleju (gwiazdka) powoduje zmiany przewodnictwa (kwadraty), lepkości (koła) i struktury

Punkt początkowy oznaczony jest gwiazdką umieszczoną w lewym dolnym rogu wykresu. Koncentrat olejowy zawiera ok. 1% wody, która jest obecna w odwróconych micelach. Dodatek wody prowadzi w pierwszej kolejności do powstania faz pośrednich, a ostatecznie do wytworzenia emulsji O/W. Na wykresie uwzględniono odpowiednie obrazy mikroskopowe. Od lewej do prawej: najpierw tworzy się płynny układ dwufazowy, w którym olej otacza kropelki wody. Większy dodatek wody powoduje powstanie struktury emulsji wielokrotnej, a ostatecznie wytworzenie lekkiej emulsji O/W. Przy rozcieńczeniu wodą lepkość przechodzi przez maksimum. Prawdopodobną przyczyną tego zjawiska jest tworzenie się faz ciekłokrystalicznych. Przy rozcieńczaniu wodą przewodnictwo najpierw wzrasta, a następnie spada. Obserwowane są dwa przeciwne sobie zjawiska: na początku przemiana z ciągłej struktury olejowej w ciągłą strukturę wodną, a także rozcieńczenie wodą dejonizowaną.

Jak stosować Uvinul® Easy

Uvinul Easy oraz jego postać rozcieńczoną pokazano na Rys. 7 (z lewej – Uvinul® Easy w postaci nierozcieńczonej). Uvinul® Easy jest koncentratem na bazie oleju zawierającym filtry UV i emulgatory. Jest przezroczysty i zawiera niewielką ilość wody w odwróconych micelach. Po dodaniu wody o stałej temperaturze i lekkim wymieszaniu dochodzi do samoistnego powstania lekkiej, białej emulsji typu O/W (z prawej). Ze względu na niską lepkość po odstawieniu emulsja ulega kremowaniu. Aby wyeliminować to zjawisko, należy skorygować profil reologiczny poprzez wprowadzenie zagęstnika.

Opis zdjęcia
Rys. 7.
Powstawanie emulsji O/W zawierającej filtry UV poprzez rozcieńczenie Uvinul® Easy. Po lewej widoczny jest koncentrat na bazie oleju zawierający filtry UV. Zawiera on niewielką ilość wody obecną w odwróconych micelach (Faza L2). Po dodaniu wody dochodzi do samoistnego powstania emulsji typu olej w wodzie (O/W)

Uvinul® Easy umożliwia łatwe wytworzenie dowolnego preparatu przeciwsłonecznego o wskaźniku SPF w zakresie od 6 do 50, czyli w przedziale kategorii SPF zalecanych w Europie (9). Aby uzyskać pożądaną wartość SPF (tj. SPF X), należy rozcieńczyć koncentrat Uvinul® Easy do X%. Przykładowo, aby uzyskać preparat z filtrem o SPF 30, koncentrat należy rozcieńczyć do 30%. Wartości SPF zostały potwierdzone w różnych instytutach badawczych zgodnie z normą ISO 24444 (10) dla 5 preparatów z recepturami ramowymi w przedziale wartości SPF od 6 do 50.

Produkt ten pozwala na automatyczne uzyskiwanie odpowiedniego poziomu ochrony przed UVA (ISO 24443). Aby osiągnąć pożądane właściwości reologiczne, do receptury można wprowadzić zagęstnik. W ten sposób wytwarzane są preparaty przeciwsłoneczne o różnej postaci – np. balsamy, kremy, spraye itp.

Skład produktu Uvinul® Easy

Opis zdjęcia
Skład produktu Uvinul® Easy

Produkty dopasowane do potrzeb Dopasowanie receptur jest możliwe poprzez wprowadzanie innych emolientów i produktów korzystnie wpływających na charakterystykę sensoryczną (silikony, proszki…) w celu odpowiedniego dostosowania najlepszych właściwości aplikacyjnych preparatu. Dodawane są także konserwanty oraz substancje zapachowe w celu nadania preparatowi niepowtarzalnego charakteru. Istnieje również możliwość opracowywania preparatów w innej postaci – np. produktów do pielęgnacji skóry (kremów na dzień z SPF) oraz makijażu (kremów BB, pomadek) Szeroki zakres zastosowań Uvinul® Easy pokazują receptury ramowe zestawione w tabeli 2.

Opis zdjęcia
Tab. 2. Receptury ramowe zawierające Uvinul® Easy

Ograniczenia prostej metody opracowywania preparatów przeciwsłonecznych

Wprawdzie opracowany przez BASF Sunscreen Simulator umożliwia bardzo dokładne prognozowanie średniej potencjalnej skuteczności działania preparatu przeciwsłonecznego (5,6), nie sprawdza się jednak przy przewidywaniu ewentualnych interakcji między preparatem przeciwsłonecznym a skórą, zwłaszcza pod względem rozprowadzania, które ma kluczowe znaczenie dla powstawania na skórze filmu, a tym samym determinuje faktycznie uzyskiwaną wartość SPF. Ponieważ dobra kompatybilność preparatu przeciwsłonecznego jest w znacznej mierze uzależniona od wrażenia na skórze, jakie pozostawia preparat w opinii użytkownika, aby zapewnić zrównoważoną ochronę przed słońcem (11), właściwości te muszą być opracowane i przebadane w laboratorium fizycznym. Chociaż koncentrat filtrów przeciwsłonecznych Uvinul® Easy pozostawia formulatorom duże pole manewru, umożliwiając nadawanie opracowywanemu preparatowi wyjątkowych właściwości, zakres zmienności nie jest tak duży jak w przypadku opracowywania preparatu przeciwsłonecznego od podstaw. Tworzenie takiego preparatu od samego początku wymaga znacznie większej fachowej wiedzy i doświadczenia w opracowywaniu receptur.


Przy opracowywaniu preparatu przeciwsłonecznego (podobnie jak każdego innego produktu) należy zawsze przestrzegać praw własności intelektualnej podmiotów trzecich. W przypadku wytwarzania preparatów przeciwsłonecznych znajomość praw własności intelektualnej może jednak okazać się szczególnie dużym wyzwaniem. Konieczne może okazać się przejrzenie setek wniosków patentowych. W BASF przeanalizowano już prawa ochrony patentowej podmiotów trzecich, które mogą być istotne dla Uvinul® Easy. Następujące oświadczenie dotyczy wniosku patentowego, który obejmuje kombinacje filtra UV Tinosorb® S i emolientu Cetiol® B (12): Połączenie produktów Tinosorb® S i Cetiol® B jest przedmiotem wniosku patentowego zgłoszonego przez podmiot trzeci na terenie Niemiec – DE 10038713. W związku z powyższym BASF nie oferuje ani nie sprzedaje tej kombinacji produktów w Niemczech, ani z przeznaczeniem do użytku na obszarze Niemiec. BASF wyklucza ponadto jakąkolwiek odpowiedzialność względem swoich klientów w przypadku naruszenia przez nich wspomnianego prawa własności intelektualnej.

Wnioski

Wytwarzanie preparatów zawierających filtry przeciwsłoneczne może być bardzo złożonym procesem, lecz są już dostępne metody pozwalające usprawnić jego przebieg. Pierwszym krokiem jest wykorzystanie narzędzia BASF Sunscreen Simulator w fazie projektowania lub w celu uzyskania szerszej wiedzy o tym, w jaki sposób można wpływać na działanie preparatów przeciwsłonecznych poprzez modyfikacje składu
i stężeń filtrów UV. Proste w użyciu filtry UV, Tinosorb® M, Tinosorb® A2B, Tinosorb® S Aqua oraz Uvinul® A Plus B umożliwiają opracowywanie preparatów przeciwsłonecznych w technologii na zimno, która
usprawnia wytwarzanie i ogranicza zużycie energii. Szerokopasmowe filtry UV można wykorzystywać do podnoszenia wartości SPF preparatu przeciwsłonecznego przy jednoczesnym utrzymaniu wymaganego
współczynnika UVA-PF/SPF. Uvinul® Easy został opracowany, aby umożliwić szybkie uzyskanie odpowiedniej wartości SPF w preparatach o różnych formułach aplikacyjnych bez szczegółowej wiedzy w zakresie ochrony przeciwsłonecznej. Jest to idealne rozwiązanie dla producentów kosmetyków, którzy posiadają ograniczone know-how i zasoby w dziedzinie ochrony przeciwsłonecznej. Produkt Uvinul® Easy został oficjalnie zaprezentowany podczas IFSCC 2014 w Paryżu w październiku 2014 r.

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 2/2015

Uli Osterwalder, Stéphanie Acker, Matthias Hloucha

BASF

Niniejszy artykuł pt.: „The Easy Way to Make a Sunscreen” został opublikowany przez Uliego Osterwaldera i współautorów w SOFW-Journal 140, 7-2014, 24-30

Literatura

(1) Osterwalder U, Sohn M and Herzog B, Global state of sunscreens, Photodermatol Photoimmunol Photomed 2014; 30: 62–80.
(2) Osterwalder U, Herzog B. Sun protection factors: worldwide confusion. Brit J Dermatol 2009; 161: 13–24.
(3) Herzog B, Hueglin D, Osterwalder U, New sunscreen actives. In: Shaath NA, ed. Sunscreens – regulations and commercial development, cos-metic science and technology, 3rd edn, Series 28. Boca Raton: Taylor & Francis, 2005, 291–320.
(4) BASF sunscreen simulator, BASF SE, Ludwigshafen, Germany. 2010. Available at http://www.basf.com/sunscreen-simulator. Ac-cessed 18th October 2013.
(5) Herzog B, Osterwalder U., In Silico Determination of Topical Sun Protection, Cosm Sci Tech 2011; 62: 1–8.
(6) Herzog B, Mongiat S, Quass K, Deshayes C. Prediction of sun protection factors and UVA parameters by using a calibrated step film model. J Pharm Sci 2004; 93: 1780–1795.
(7) Förster T, Schambil F and Tesmann H, Int. J. Cosm. Sci. 12, 217-227 (1996).
(8) Forgiarini A, Esquena J, González C and So-lans C, Langmuir 17, 2076-2083 (2001).
(9) European Commission Recommendation on the efficacy of sunscreen products and the claims made relating thereto, OJ L265, 2006 /7647 /EC, 39–43.
(10) ISO 24444: 2010. Cosmetics – sun protection test methods – in vivo determination of the sun protection factor (SPF). 2010.
(11) Osterwalder U, He Q, Sohn M, Herzog B, Sustainable sun protection with sunscreens requires the right technology and good compliance. SOFW J 2012; 138: 2–19.
(12) Mueller A and Grundt W, Kosmetische und dermatologische Lichtschutzformulierungen mit einem Gehalt an unsymmetrisch substituierten Triazinderivaten und Dialkyladi-paten, Patent Application DE 10038713 A1, Beiersdorf AG, 21 Feb 2002 (publication date).

Udostępnij materiał w

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

Nowości kosmetyczne

 • 2537

  Sei bellissima! Jesteś piękna! Trendy w manicure na sezon wiosna / lato 2017 od Nails Company

  Tegoroczna wiosna zapowiada się wyjątkowo soczyście! Po jesiennych trendach w manicure, w których królowały bardziej stonowane odcienie lakierów, nadchodzi czas na prawdziwie kolorystyczny zawrót głowy! Nails Company wita wiosnę serią rajskich błękitów, dziewczęcych różów oraz apetycznych neonów. Czytaj dalej

 • 2642

  RÓŻANY KREM NAWILŻAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY 30+ z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2641

  RÓŻANY KREM ROZŚWIETLAJĄCY POD OCZY I NA POWIEKI z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2640

  Natalia Szroeder ambasadorką lakierów Nails Company

  Natalia Szroeder uznawana jest za jedną z najzdolniejszych i najbardziej popularnych wokalistek młodego pokolenia. To artystka, która nie boi się wyzwań. Tym razem będziemy mogli zobaczyć ją w roli ambasadorki lakierów hybrydowych marki Nails Company. Czytaj dalej

 • 2623

  Przeciwzmarszczkowe Serum Maksymalnie Odmładzające Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS 100% KWAS HIALURONOWY

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2622

  Intensywnie - Liftingujący Krem - Koncentrat Regenerujący 60+ Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2621

  Ultranawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert Eveline Cosmetics

  Ultra nawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert marki Eveline Cosmetics błyskawicznie rewitalizuje, regeneruje i energizuje skórę. Czytaj dalej

 • 2620

  PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM REGENERUJĄCY Z serii MEN X-TRÊME anti-age

  Nowatorska formuła kremu oparta na zaawansowanej technologii TRIPLE FORCE X-TRÊME ANTI-AGE™ działa kompleksowo przeciw wszystkim oznakom starzenia się skóry oraz problemom skóry po goleniu. Zapewnia wielokierunkowe działanie redukujące zmarszczki i opóźniające proces starzenia się skóry. Intensywnie nawilża, odżywia, zwiększa dotlenienie komórek, dostarcza energii oraz zapewnia cerze świeży wygląd. Regeneruje, ujędrnia i napina skórę. Czytaj dalej

 • 2619

  LUKSUSOWE SERUM UJĘDRNIAJĄCE Z DROBINKAMI ZŁOTA z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  UKIERUNKOWANY LIFTING KORYGUJĄCY NIEDOSKONAŁOŚCI CIAŁA LUKSUSOWE SERUM UJEDRNIAJĄCE z formułą zawierająca kompozycje starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych zapewnia efekt profesjonalnego liftingu i wysmuklenia sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, wzbogacona 24k złotem, wspiera odbudowę siatki kolagenowych włókien podporowych, wzmacniając strukturę skóry. Redukuje podskórna tkankę tłuszczową, uwypuklając zgrabne kształty ciała. Skoncentrowana formuła serum dzień po dniu przeciwdziała zwiotczeniu skóry, wyszczupla i pomaga modelować atrakcyjną sylwetkę. Efekt 14 dniowej kuracji to zmniejszona objętość tkanki tłuszczowej oraz ujędrnienie partii ciała objętych spadkiem sprężystości. Czytaj dalej

 • 2618

  LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE BRZUCH, UDA, POŚLADKI z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  ANTI-CELLULITE SHAPING EXPERT ZAAWANSOWANY RYTUAŁ SILNIE UJĘDRNIAJĄCY LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota zapewnia efekt precyzyjnego konturowania sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, pomaga modelować kształty ciała oraz intensywnie wygładza niedoskonałości problematycznych obszarów ciała spowodowane cellulitem. Dzień po dniu, serum pozwala udoskonalić kształty ciała, unosząc zwiotczałą skórę i przywracając jej naturalne napięcie. Rezultat: skóra ciała jest silnie ujędrniona, kontury ciała wymodelowane, o idealnych kształtach. Czytaj dalej

 • 2617

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota wykorzystuje efekt zaawansowanego nieinwazyjnego liftingu piersi. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, działa niczym biostymulator kolagenu, odbudowując siatkę włókien podporowych skóry i widocznie zwiększając napięcie oraz sprężystość biustu. Już po pierwszej aplikacji serum tworzy mikrosiateczkę liftingująca, zapewniając efekt maksymalnie uniesionych, zaokrąglonych piersi. Czytaj dalej

 • 2616

  EKSPRESOWY SAMOOPALACZ W ŻELU DO TWARZY I CIAŁA z serii SUMMER GOLD Eveline Cosmetics

  Stosowanie kosmetycznych metod samoopalających jest popularną, zdrową i wygodną alternatywą do wizyt w solarium lub kąpieli słonecznych, które często mają negatywny wpływ na kondycję skóry. Forma żelu samoopalającego to szybki, bezpieczny i skuteczny sposób na równomierną, łatwą w aplikacji i naturalną opaleniznę bez wysuszania skóry. Czytaj dalej

 • 2576

  Oczyszczanie twarzy - Seria Facemed+

  Seria Facemed+ została opracowana przez nową linię technologiczną Eveline Cosmetics, w ścisłej współpracy z dermatologiem. Facemed+ to innowacyjna seria kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Wyróżniają je wyjątkowo skuteczne składniki aktywne i optymalna tolerancja nawet dla najbardziej wrażliwej skóry - bez parabenów i alkoholu, fizjologiczne pH. Czytaj dalej

 • 2575

  Profesjonalna pielęgnacja z organicznym olejem arganowym Intensywna odbudowa włosów na wiosnę!

  Laboratorium Naukowo- Technologiczne MARION opracowało profesjonalną linię do kompleksowej pielęgnacji włosów. Bazuje ona na organicznym oleju arganowym z kontrolowanych upraw ekologicznych. Olej arganowy jest źródłem odżywczych kwasów omega 6 i 9 oraz witaminy E. W formułach produktów został on połączony z naturalnymi aktywnymi substancjami dobranymi do indywidualnych problemów, aby dostarczyć 100% satysfakcji z pięknych, zdrowych i lśniących włosów. Czytaj dalej

 • 2555

  Przyspieszacz opalania na plażę i do solarium SPF 10 makadamia & kukui oils

  PRZYSPIESZACZ OPALANIA NA PLAŻĘ I DO SOLARIUM o jedwabistej, szybko wchłaniającej się formule z fotostabilnym filtrem SPF 10, aktywuje procesy opalania w skórze i w krótkim czasie pozwala osiągnąć intensywny, złocisty odcień opalenizny. Czytaj dalej

Czytaj inne

Ciekawostki ze świata

 • 2474

  Jak zmienić klienta „rozglądającego się” w „kupującego”?

  Największym wyzwaniem dla sprzedawców odzieży oraz innych produktów nieżywnościowych, jest dziś konwersja klientów. Jeżeli sprzedawca zrozumie drogę do zakupu, jaką pokonują jego klienci, to może zwiększyć swoje szanse na przekształcenie klientów typu „rozglądam się” w typ „kupuję”. Jak tego dokonać? Czytaj dalej

 • 2276

  Częściej i chętniej sięgamy po łatwiejsze w użyciu kapsułki do prania

  Z danych gromadzonych w ramach Panelu Gospodarstw Domowych GfK wynika, iż rynek kapsułek do prania w płynie odnotowuje obecnie dynamiczny wzrost. Jest to najszybciej rozwijający się segment spośród środków do prania. W ostatnich 12 miesiącach wartość zakupów kapsułek dokonanych przez gospodarstwa domowe wzrosła o 12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Czytaj dalej

 • 1584

  Wodorosty znów na fali

  Najnowsze premiery produktów konsumenckich po raz kolejny chcą udowodnić wszechstronność wodorostów jako składnika, ale tym razem na światowym rynku kosmetyków do pielęgnacji ciała. Czytaj dalej

 • 1579

  Kolory 2016 roku

  Pantone, światowy autorytet w dziedzinie koloru, wybrał dwa kolory, które będą królować w 2016 roku: Rose Quartz (# 13-1520) i Serenity (# 15-3919). Rose Quartz prezentuje się jako subtelny odcień różu, z kolei Serenity jako jasnoniebieski. Czytaj dalej

 • 2551

  Wydatki młodych Polek nakręcają koniunkturę na rynku kosmetyków

  Młode kobiety w wieku 18–29 lat stanowią podstawową grupę konsumentek dla niemal wszystkich kanałów dystrybucji kosmetyków. Bezkonkurencyjnie najpopularniejszym miejscem zakupu kosmetyków zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, są drogerie. Ponad 90 proc. nabywców kupuje w tym kanale regularnie. Czytaj dalej

 • 2430

  Urządzenia mobilne stają się najważniejszym narzędziem zakupowym

  Bycie nieustannie podłączonym do internetu daje konsumentom poczucie wygody. Korzystając z urządzeń mobilnych, na bieżąco sprawdzają informacje i dokonują zakupów. Czytaj dalej

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/
 • http://www.kosmetyka.edu.pl/
 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/