Ocena ekspozycji jako element oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

Głównym i nadrzędnym celem producentów wyrobów kosmetycznych jest zapewnienie o wysokiej jakości i bezpieczeństwie wprowadzanych przez nich do obrotu kosmetyków. Zgodnie z zapisem Rozporządzenia 1223/2009 art. 3 „produkt kosmetyczny udostępniany na rynku powinien być bezpieczny dla zdrowia ludzi w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania (…)”.

Przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna musi zapewnić przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa i sporządzenie Raportu Bezpieczeństwa zgodnie z Załącznikiem I Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009/WE. Raport Bezpieczeństwa to dokument stanowiący podsumowanie dokumentacji produktu. Tylko produkty kosmetyczne, które posiadają pozytywną ocenę w zakresie bezpieczeństwa mogą zostać wprowadzone do obrotu. Załącznik I w/w Rozporządzenia określa strukturę tego dokumentu, jak również definiuje i opisuje zakres informacji i wymaganych badań produktu kosmetycznego.

Struktura Raportu Bezpieczeństwa:

Część A: informacje na temat bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

• Ilościowy i jakościowy skład produktu kosmetycznego
• Właściwości fizykochemiczne oraz stabilność produktu kosmetycznego
• Jakość mikrobiologiczna
• Zanieczyszczenia, ilości śladowe, informacje o materiale, z którego wykonano opakowanie
• Normalne i dające się przewidzieć stosowanie
• Narażenie na działanie produktu kosmetycznego
• Narażenie na działanie substancji
• Profil toksykologiczny substancji
• Działanie niepożądane i ciężkie działanie niepożądane
• Informacje o produkcie kosmetycznym

Część B: ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

• Wniosek z oceny
• Ostrzeżenia i instrukcje stosowania umieszczane na etykiecie
• Rozumowanie
• Kwalifikacje eksperta i zatwierdzenie części B

Aby ułatwić wprowadzenie w życie przepisów Rozporządzenia 1223/2009/WE, głównie małym i średnim przedsiębiorstwom, opublikowano wytyczne w formie Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 25 listopada 2013 w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (2013/674/UE).

Etapy w ocenie bezpieczeństwa/ ocenie ryzyka produktów kosmetycznych

Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych to skomplikowany proces. Wyróżnić możemy w nim następujące etapy:

• Identyfikacja zagrożenia (ang. Hazard) – ocena potencjalnego działania szkodliwego danej substancji ,wynikająca z jej wewnętrznych właściwości.

• Charakterystyka zagrożenia – ocena zależności dawka – odpowiedź, która ma na celu ustalenie bezpiecznego poziomu narażenia na daną substancję.

• Ocena narażenia/ekspozycji – ilościowe określenie stopnia kontaktu z daną substancją z uwzględnieniem częstotliwości stosowania.

• Charakterystyka ryzyka (ang. Risk) – oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia określonego skutku zdrowotnego w wyniku narażenia na określony czynnik. Zawiera ekspertyzę dotyczącą potencjalnego działania szkodliwego oraz wyliczenie marginesu bezpieczeństwa.

Zasadniczym elementem w ocenie bezpieczeństwa jest ocena narażenia/ekspozycji na kosmetyk

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia 1223/2009/WE, dokonując oceny bezpieczeństwa należy uwzględnić przeznaczenie produktu kosmetycznego oraz przewidywane narażenie ogólnoustrojowe na kosmetyk i na poszczególne składniki danego kosmetyku, w tym:

• Ocena narażenia/ekspozycji na działanie produktu kosmetycznego, która ma na celu określenie jaka ilość produktu kosmetycznego ma kontakt ze skórą, zębami czy błonami śluzowymi jamy ustnej podczas aplikacji w ramach normalnego i dającego się racjonalnie przewidzieć stosowania z uwzględnieniem częstotliwości stosowania.

• Ocena narażenia na działanie substancji, która ma na celu określenie ilości danej substancji wchodzącej w kontakt ze skórą, błonami śluzowymi czy zębami w warunkach normalnego lub dającego się przewidzieć stosowania. Narażenie na działanie poszczególnych substancji oblicza się na podstawie narażenia na produkt końcowy oraz ich stężenia w wyrobie końcowym. Substancje uwalniane lub wytwarzane w trakcie stosowania również powinny być uwzględnione wraz z wyliczeniem narażenia i oceną ich bezpieczeństwa.

Ocena ekspozycji

Ekspozycję wyznacza się dla każdego typu produktu kosmetycznego, jak również dla wszystkich jego składników, z uwzględnieniem normalnego, zalecanego użycia.

Analizując narażenie na dany kosmetyk należy uwzględnić parametry:

• Rodzaj produktu (produkt zmywalny, produkt pozostający na skórze)
• Miejsce aplikacji (twarz, całe ciało itd.)
• Powierzchnię skóry
• Ilość produktu przeznaczoną na jednorazową aplikację
• Czas trwania i częstotliwość aplikacji

Dokonując oceny bezpieczeństwa uwzględnić należy również dodatkowe kryteria, takie jak droga narażenia w normalnych, dających się przewidzieć warunkach aplikacji. Najczęstszą drogą narażenia jest droga dermalna. Jednak w stosownych przypadkach należy wziąć pod uwagę również drugorzędne drogi narażenia. W produktach aplikowanych na usta i do pielęgnacji jamy ustnej należy rozważyć ryzyko połknięcia. W aerozolach oprócz narażenia dermalnego, w oszacowaniu ekspozycji uwzględnić należy również narażenie drogą doustną oraz inhalacyjną. W zależności od typu produktów kosmetycznych uzyskać można różne scenariusze narażenia. Wyznaczając poziom ekspozycji należy pamiętać, że jest to proces który wymaga indywidualnego podejścia do produktu oraz każdorazowo działania w oparciu o zasadę „case-by-case”. Ważnym czynnikiem jest kategoria produktu. Produkty zmywalne, takie jak mydła, które aplikowane są w formie rozcieńczonej, intensyfikują powierzchnię aplikacji, jednak czas kontaktu kosmetyku ze skórą jest krótki. Im krótszy czas kontaktu ze skórą, tym niższy poziom ekspozycji. Balsamy do ciała, aplikowane na duże powierzchnie pozostają w kontakcie ze skórą przez wiele godzin. Poziom ekspozycji w tych produktach będzie znacznie wyższy. Produkty przeciwsłoneczne, z uwagi na obszerny kontakt ze skórą, w połączeniu z ekspozycją na promieniowanie słoneczne, wymagają odmiennego podejścia w ocenie bezpieczeństwa. Farby oksydacyjne to specyficzna grupa produktów wymagająca uwzględnienia w ocenie bezpieczeństwa poszczególnych składników, jak również produktów reakcji. Barwniki w farbach oksydacyjnych ulegają reakcji pod wpływem działania utleniacza. Niezwykle istotne jest określenie grupy docelowej. Dla produktów do stosowania profesjonalnego scenariusze narażenia dla konsumentów będą inne niż w odniesieniu do narażonych profesjonalistów. Dla przykładu można tutaj wskazać szampon, gdzie podczas oceny ryzyka dla konsumentów należy uwzględnić narażenie skóry głowy przy częstotliwości raz dziennie, natomiast dla fryzjerów w oszacowaniu narażenia należy rozważyć narażenie skóry dłoni kilka lub nawet kilkanaście razy dziennie. Pod rozwagę wziąć należy do jakiej grupy docelowej skierowany jest produkt (dzieci, dorośli, osoby starsze itd.). Szczegółowej oceny wymagają produkty kosmetyczne przeznaczone dla dzieci poniżej 3 lat, gdzie należy uwzględnić różnice fizjologiczne w budowie skóry. Również produkty do higieny intymnej wymagają zaostrzonej oceny ponieważ należy uwzględnić szczególne właściwości miejsca zastosowania. Kosmetyki stosowane w okolicach oczu oraz kosmetyki do higieny intymnej, mające kontakt ze spojówką oraz z błonami śluzowymi, to produkty w których ryzyko wystąpienia reakcji niepożądanych jest znacznie wyższe z uwagi na cienką błonę śluzową w tych obszarach.

Dane ekspozycji dla różnych produktów kosmetycznych dostępne są w literaturze naukowej, raportach wydawanych przez organizacje nadzorujące (np. US EPA: Exposure factors Handbook 1997) oraz instytucje publiczne zajmujące się oceną ryzyka (np. RIVM). Główne źródło informacji dla safety assessorów stanowi przewodnik SCCS (SCCS/1501/12 SCCS`s Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation). W dokumencie tym znajdują się wartości parametrów, wymaganych do wyliczenia ekspozycji. Dane te uzyskiwane są na podstawie analizy probalistycznej, z badań na dużej populacji osób.

Ekspozycja systemowa na składniki produktu kosmetycznego to ilość jakiej można oczekiwać, że przedostanie się do krwioobiegu po aplikacji kosmetyku na skórę i która uzależniona jest od absorpcji powłoki skórnej. Narażenie ogólnoustrojowe wyrażone jako SED (ang. Systemic Exposure Dose) można obliczyć w następujący sposób:

Dawka narażenia ogólnoustrojowego (SED) = narażenie x wchłanianie

Czynnikiem wpływającym na wielkość ekspozycji systemowej jest wchłanianie substancji. Wchłanianie jest związane z biodostępnością substancji i może się odbywać kilkoma drogami: przez skórę, drogą pokarmową oraz przez drogi oddechowe. Najczęstszą drogą wchłaniania jest skóra. Wchłanianie danej substancji zależy od jej parametrów fizykochemicznych takich jak: współczynnik podziału n-oktanol woda, masa cząsteczkowa oraz od sposobu w jaki reaguje dana substancja w nośniku. Dane na temat wchłaniana substancji możemy uzyskać z badań na zwierzętach in vivo oraz z badań in vitro na skórze zwierzęcej i ludzkiej. Istnieje również możliwość określenia poziomu wchłaniania za pomocą metody in silico lub określenia domyślnych poziomów wchłaniania. W przypadku braku danych pomiarowych lub eksperymentalnych do obliczeń ekspozycji systemowej należy przyjąć najgorszy możliwy scenariusz tj. 100%. Istnieją produkty kosmetyczne, np. pomadki, dla których istnieje możliwość narażenia drogą doustną. Dla tego typu produktów należy uwzględnić drogę pokarmową w scenariuszu narażenia. Obliczając narażenie systemowe produktów w aerozolu uwzględnić należy drogi oddechowe. Niejednokrotnie istnieje prawdopodobieństwo wtórnego narażenia w wyniku inhalacji. Sytuacja taka ma miejsce w produktach zawierających substancje lotne, które mogą być wdychane w sposób niezamierzony podczas ich stosowania (zmywacze do paznokci, lakiery, żele modelujące do paznokci). Do obliczeń narażenia systemowego na produkty w formie aerozoli dostępne są modele matematyczne z ogólnie dostępnych oprogramowaniach. Modelowanie narażenia inhalacyjnego jest procesem skomplikowanym i wymaga szczegółowego opisu warunków stosowania. Ocena narażenia wymaga uwzględnienia wielu czynników oraz zastosowania modelowania matematycznego do obliczenia ekspozycji.

Jeżeli obliczane narażenie na działanie produktu kosmetycznego nie jest zgodne z drogą narażenia przedstawioną w danych toksykologicznych dotyczących bezpieczeństwa wówczas należy rozważyć ekstrapolację wyników.

Do obliczeń SED możemy wykorzystać dwie metody:
• W oparciu o wartość absorpcji przeznaskórkowej wyrażonej w μg/cm2

Gdzie:
DAa(μg/cm2) – absorpcja przez naskórkowa wyrażona w jednostce masy/cm2, wartość uzyskiwana w warunkach zbliżonych do użycia produktu

SSA (μg/cm2) – powierzchnia skóry, na którą aplikowany jest produkt F(dzień-1) – ilość aplikacji/dzień 60 kg – średnia masa ciała człowieka

• W oparciu o ilość zaabsorbowanej po aplikacji substancji wyrażona w %

Gdzie:
A (mg/kg/day) – dzienna ekspozycja na produkt kosmetyczny w oparciu o ilość aplikowanego produktu i częstotliwość aplikacji

C(%) – stężenie składnika w ocenianym produkcie

DAp – absorpcja naskórkowa wyrażona jako % aplikowanej w zakładanych warunkach użycia

W obliczeniach dotyczących wyznaczenia narażenia na działanie produktu kosmetycznego wykorzystujemy gotowe wartości liczbowe zawarte w literaturze naukowej. Wytyczne SCCS (SCCS/1501/12 SCCS`s Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation) zawierają gotowe tabele zawierające obliczenia narażenia. Tabele nie obejmują jednak wartości narażenia na wszystkie grupy produktów. Wówczas obliczeń możemy dokonać na podstawie danych o powierzchni skóry czy danych wynikających z doświadczeń użytkowników. Jeśli dane są niewystarczające należy założyć najgorszy możliwy scenariusz (ang. worse case scenario) w oparciu o dające się przewidzieć warunki stosowania.

Podsumowując wartość narażenia ogólnoustrojowe o uzyskujemy z wartości narażenia zewnętrznego (mg/kg masy ciała/ dzień) uwzględniając poziom wchłaniania (wyrażony jako μg/cm2 lub%), częstotliwość oraz współczynnik retencji. Wyliczenie narażenia ogólnoustrojowego jest niezbędne do uzyskania wartości marginesu bezpieczeństwa, który wskazuje czy dany produkt można uznać za bezpieczny.

Schemat wyznaczania marginesu bezpieczeństwa

Do podsumowania oceny toksykologicznej dla każdego składnika obliczana jest wartość marginesu bezpieczeństwa (ang. Margin of Safety). Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku SCCS margines bezpieczeństwa dla danej drogi narażenia można obliczyć korzystając ze wzoru:

Gdzie:
SED (mg/kg masy ciała/dzień) – dawka narażenia ogólnoustrojowego
NOAEL – najwyższa dawka, przy której nie obserwuje się szkodliwych zmian

Wartość NOAEL (No observed Adverse Exposure Level) uzyskujemy z długoterminowych badań toksyczności dawki powtarzalnej (toksyczność podostra, toksyczność podprzewlekła lub przewlekła, rakotwórczość, tertogeniczność, badania szkodliwego wpływu na rozrodczość). Zastosować należy najniższą wartość NOAEL uzyskaną w odpowiednim badaniu wybranym w zależności od warunków stosowania danego kosmetyku. Dla surowców, dla których obliczenie marginesu bezpieczeństwa jest niemożliwe ze względu na brak dostępności wartości NOAEL do potwierdzenia ich bezpieczeństwa w uzasadnionych przypadkach zastosować można inny sposób wyrażenia bezpiecznej dawki. Zastosować można inne wartości toksykologiczne stosowane do określenia ryzyka w innych dziedzinach. Do obliczeń wykorzystać możemy wartość LOAEL (najniższy poziom, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany), VSD (wirtualnie bezpieczna dawka) czy BMD (dawka wyznaczająca). Wyliczenie marginesu bezpieczeństwa jest niezbędnym elementem w ocenie bezpieczeństwa, jego pominięcie wymaga stosownego uzasadnienia. Obliczenie marginesu bezpieczeństwa nie jest konieczne, wówczas gdy możemy udowodnić brak biodostępności danej substancji. Jeśli to zasadne należy jednak uwzględnić możliwe miejscowe oddziaływanie na skórę lub błony śluzowe. Również w sytuacji, gdy obecność danej substancji w produkcie jest na bardzo niskim poziomie, przewidywany poziom narażenia nie przekracza wartości progowej zagrożenia toksykologicznego wyliczenie marginesu bezpieczeństwa możemy pominąć i zastosować podejście oparte na wartościach progowych zagrożenia toksykologicznego TTC (ang. Treshold of Toxicological Concern). Dla substancji stosowanych jako materiały spożywcze konkluzję dotyczącą bezpieczeństwa odnieść można do wartości ADI (ang. Acceptable Daily Intake), która oznacza akceptowalny dzienny poziom nieszkodliwego przyjmowania. Dla surowców, dla których obliczenie marginesu bezpieczeństwa jest niemożliwe do potwierdzenia ich bezpieczeństwa wykorzystujemy naukowe informacje dotyczące bezpiecznego użycia jak również opinie publicznych i niezależnych, prywatnych organizacji jak : CIR (Cosmetic Ingredient Review), ECHA (European Chemicals Agency), RTECS (The Registry of Toxic Eff ects of Chemical Substances database), SCCS (The Scentifi c Commitee on Consumer Safety). Wyliczenie marginesu bezpieczeństwa zależy od narażenia ogólnoustrojowego oraz od parametrów toksykologicznych substancji wchodzących w skład receptury.

Ocena toksyczności produktu w znaczącym stopniu zależy od danych toksykologicznych poszczególnych substancji, ponieważ nie istnieją dane toksyczności ogólnoustrojowej dla gotowego produktu kosmetycznego. Wyznaczenie marginesu bezpieczeństwa jest kluczowym elementem w ocenie bezpieczeństwa danej substancji. Zgodnie z założeniami aby ocenić substancję jako bezpieczną, MoS musi mieć wartość ≥ 100. Jest to wartość, która zawiera współczynniki ekstrapolacji, zawierające różnice między gatunkami, jak również osobnicze różnice w obrębie danego gatunku. W stosowanych przypadkach może być konieczne zastosowanie dodatkowych współczynników bezpieczeństwa. Ocena bezpieczeństwa to skomplikowany, wieloetapowy proces wymagający interdyscyplinarnego podejścia i szerokiej wiedzy. W rozumowaniu dotyczącym oceny bezpieczeństwa należy zawrzeć wszystkie dostępne informacje odnośnie bezpieczeństwa, w tym zidentyfikowane zagrożenia w oparciu o ocenę ryzyka miejscowego i ogólnoustrojowego działania wszystkich poszczególnych substancji. Dokumentem podsumowującym bezpieczeństwo produktu kosmetycznego jest Raport Bezpieczeństwa. Powinien podlegać regularnej rewizji i w miarę potrzeby aktualizacji. Aktualizacja Raportu jest wymagana w przypadku zmian w wymogach prawnych w odniesieniu do substancji zawartych w recepturze, jak również jeśli pojawią się nowe doniesienia naukowe i dane toksykologiczne dla substancji, które mogą mieć wpływ na wynik oceny.

 

Urszula Ptaszek
Specjalista ds. oceny bezpieczeństwa kosmetyków

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 3/2014

 

Udostępnij materiał w

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

Nowości kosmetyczne

 • 2537

  Sei bellissima! Jesteś piękna! Trendy w manicure na sezon wiosna / lato 2017 od Nails Company

  Tegoroczna wiosna zapowiada się wyjątkowo soczyście! Po jesiennych trendach w manicure, w których królowały bardziej stonowane odcienie lakierów, nadchodzi czas na prawdziwie kolorystyczny zawrót głowy! Nails Company wita wiosnę serią rajskich błękitów, dziewczęcych różów oraz apetycznych neonów. Czytaj dalej

 • 2642

  RÓŻANY KREM NAWILŻAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY 30+ z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2641

  RÓŻANY KREM ROZŚWIETLAJĄCY POD OCZY I NA POWIEKI z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2640

  Natalia Szroeder ambasadorką lakierów Nails Company

  Natalia Szroeder uznawana jest za jedną z najzdolniejszych i najbardziej popularnych wokalistek młodego pokolenia. To artystka, która nie boi się wyzwań. Tym razem będziemy mogli zobaczyć ją w roli ambasadorki lakierów hybrydowych marki Nails Company. Czytaj dalej

 • 2623

  Przeciwzmarszczkowe Serum Maksymalnie Odmładzające Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS 100% KWAS HIALURONOWY

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2622

  Intensywnie - Liftingujący Krem - Koncentrat Regenerujący 60+ Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2621

  Ultranawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert Eveline Cosmetics

  Ultra nawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert marki Eveline Cosmetics błyskawicznie rewitalizuje, regeneruje i energizuje skórę. Czytaj dalej

 • 2620

  PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM REGENERUJĄCY Z serii MEN X-TRÊME anti-age

  Nowatorska formuła kremu oparta na zaawansowanej technologii TRIPLE FORCE X-TRÊME ANTI-AGE™ działa kompleksowo przeciw wszystkim oznakom starzenia się skóry oraz problemom skóry po goleniu. Zapewnia wielokierunkowe działanie redukujące zmarszczki i opóźniające proces starzenia się skóry. Intensywnie nawilża, odżywia, zwiększa dotlenienie komórek, dostarcza energii oraz zapewnia cerze świeży wygląd. Regeneruje, ujędrnia i napina skórę. Czytaj dalej

 • 2619

  LUKSUSOWE SERUM UJĘDRNIAJĄCE Z DROBINKAMI ZŁOTA z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  UKIERUNKOWANY LIFTING KORYGUJĄCY NIEDOSKONAŁOŚCI CIAŁA LUKSUSOWE SERUM UJEDRNIAJĄCE z formułą zawierająca kompozycje starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych zapewnia efekt profesjonalnego liftingu i wysmuklenia sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, wzbogacona 24k złotem, wspiera odbudowę siatki kolagenowych włókien podporowych, wzmacniając strukturę skóry. Redukuje podskórna tkankę tłuszczową, uwypuklając zgrabne kształty ciała. Skoncentrowana formuła serum dzień po dniu przeciwdziała zwiotczeniu skóry, wyszczupla i pomaga modelować atrakcyjną sylwetkę. Efekt 14 dniowej kuracji to zmniejszona objętość tkanki tłuszczowej oraz ujędrnienie partii ciała objętych spadkiem sprężystości. Czytaj dalej

 • 2618

  LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE BRZUCH, UDA, POŚLADKI z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  ANTI-CELLULITE SHAPING EXPERT ZAAWANSOWANY RYTUAŁ SILNIE UJĘDRNIAJĄCY LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota zapewnia efekt precyzyjnego konturowania sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, pomaga modelować kształty ciała oraz intensywnie wygładza niedoskonałości problematycznych obszarów ciała spowodowane cellulitem. Dzień po dniu, serum pozwala udoskonalić kształty ciała, unosząc zwiotczałą skórę i przywracając jej naturalne napięcie. Rezultat: skóra ciała jest silnie ujędrniona, kontury ciała wymodelowane, o idealnych kształtach. Czytaj dalej

 • 2617

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota wykorzystuje efekt zaawansowanego nieinwazyjnego liftingu piersi. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, działa niczym biostymulator kolagenu, odbudowując siatkę włókien podporowych skóry i widocznie zwiększając napięcie oraz sprężystość biustu. Już po pierwszej aplikacji serum tworzy mikrosiateczkę liftingująca, zapewniając efekt maksymalnie uniesionych, zaokrąglonych piersi. Czytaj dalej

 • 2616

  EKSPRESOWY SAMOOPALACZ W ŻELU DO TWARZY I CIAŁA z serii SUMMER GOLD Eveline Cosmetics

  Stosowanie kosmetycznych metod samoopalających jest popularną, zdrową i wygodną alternatywą do wizyt w solarium lub kąpieli słonecznych, które często mają negatywny wpływ na kondycję skóry. Forma żelu samoopalającego to szybki, bezpieczny i skuteczny sposób na równomierną, łatwą w aplikacji i naturalną opaleniznę bez wysuszania skóry. Czytaj dalej

 • 2576

  Oczyszczanie twarzy - Seria Facemed+

  Seria Facemed+ została opracowana przez nową linię technologiczną Eveline Cosmetics, w ścisłej współpracy z dermatologiem. Facemed+ to innowacyjna seria kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Wyróżniają je wyjątkowo skuteczne składniki aktywne i optymalna tolerancja nawet dla najbardziej wrażliwej skóry - bez parabenów i alkoholu, fizjologiczne pH. Czytaj dalej

 • 2575

  Profesjonalna pielęgnacja z organicznym olejem arganowym Intensywna odbudowa włosów na wiosnę!

  Laboratorium Naukowo- Technologiczne MARION opracowało profesjonalną linię do kompleksowej pielęgnacji włosów. Bazuje ona na organicznym oleju arganowym z kontrolowanych upraw ekologicznych. Olej arganowy jest źródłem odżywczych kwasów omega 6 i 9 oraz witaminy E. W formułach produktów został on połączony z naturalnymi aktywnymi substancjami dobranymi do indywidualnych problemów, aby dostarczyć 100% satysfakcji z pięknych, zdrowych i lśniących włosów. Czytaj dalej

 • 2555

  Przyspieszacz opalania na plażę i do solarium SPF 10 makadamia & kukui oils

  PRZYSPIESZACZ OPALANIA NA PLAŻĘ I DO SOLARIUM o jedwabistej, szybko wchłaniającej się formule z fotostabilnym filtrem SPF 10, aktywuje procesy opalania w skórze i w krótkim czasie pozwala osiągnąć intensywny, złocisty odcień opalenizny. Czytaj dalej

Czytaj inne

Ciekawostki ze świata

 • 2474

  Jak zmienić klienta „rozglądającego się” w „kupującego”?

  Największym wyzwaniem dla sprzedawców odzieży oraz innych produktów nieżywnościowych, jest dziś konwersja klientów. Jeżeli sprzedawca zrozumie drogę do zakupu, jaką pokonują jego klienci, to może zwiększyć swoje szanse na przekształcenie klientów typu „rozglądam się” w typ „kupuję”. Jak tego dokonać? Czytaj dalej

 • 2276

  Częściej i chętniej sięgamy po łatwiejsze w użyciu kapsułki do prania

  Z danych gromadzonych w ramach Panelu Gospodarstw Domowych GfK wynika, iż rynek kapsułek do prania w płynie odnotowuje obecnie dynamiczny wzrost. Jest to najszybciej rozwijający się segment spośród środków do prania. W ostatnich 12 miesiącach wartość zakupów kapsułek dokonanych przez gospodarstwa domowe wzrosła o 12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Czytaj dalej

 • 1584

  Wodorosty znów na fali

  Najnowsze premiery produktów konsumenckich po raz kolejny chcą udowodnić wszechstronność wodorostów jako składnika, ale tym razem na światowym rynku kosmetyków do pielęgnacji ciała. Czytaj dalej

 • 1579

  Kolory 2016 roku

  Pantone, światowy autorytet w dziedzinie koloru, wybrał dwa kolory, które będą królować w 2016 roku: Rose Quartz (# 13-1520) i Serenity (# 15-3919). Rose Quartz prezentuje się jako subtelny odcień różu, z kolei Serenity jako jasnoniebieski. Czytaj dalej

 • 2551

  Wydatki młodych Polek nakręcają koniunkturę na rynku kosmetyków

  Młode kobiety w wieku 18–29 lat stanowią podstawową grupę konsumentek dla niemal wszystkich kanałów dystrybucji kosmetyków. Bezkonkurencyjnie najpopularniejszym miejscem zakupu kosmetyków zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, są drogerie. Ponad 90 proc. nabywców kupuje w tym kanale regularnie. Czytaj dalej

 • 2430

  Urządzenia mobilne stają się najważniejszym narzędziem zakupowym

  Bycie nieustannie podłączonym do internetu daje konsumentom poczucie wygody. Korzystając z urządzeń mobilnych, na bieżąco sprawdzają informacje i dokonują zakupów. Czytaj dalej

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/
 • http://www.kosmetyka.edu.pl/
 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/