Nowoczesna produkcja kosmetyków

Automatyzacja w przemyśle kosmetycznym może być wprowadzona w różnych obszarach zakładów produkcyjnych, jak i w zakresie dystrybucji już gotowych wyrobów. Dynamiczny rozwój informatyki i automatyki w ostatnich latach oznacza coraz więcej rozwiązań służących do optymalizacji procesów wytwarzania, a nawet wpływających na sprzedaż. Zmiany te dotyczą nie tylko ciągów technologicznych, lecz także dotykają nas samych – zostały one nazwane czwartą rewolucją przemysłową (Industry 4.0). Wiele opracowań definiuje, czym ona jest, jednak są również głosy, że to po prostu znak obecnych czasów i nie ma mowy o żadnej rewolucji. Bez względu na to, jak spojrzymy na powyższe zagadnienie, możemy stwierdzić, iż nowoczesny zakład produkcyjny nie może funkcjonować bez systemów automatyki i rozwiązań IT. Oczywiście, ten fakt dotyczy większych przedsiębiorstw, dla których jakość, wydajność oraz rentowność mają nadrzędne znaczenie. Poniższy opis przedstawia miejsca, w których automatyzacja może odnieść największy sukces.

Na początku jest najtrudniej

Analizując produkcję kosmetyków w kontekście możliwości jej optymalizacji, w pierwszej kolejności należy skupić się na samym procesie wytwarzania, tj. od miejsca, gdzie surowce lub półprodukty zostają połączone i powstaje gotowy, jeszcze niezapakowany produkt. Na tym etapie bardzo ważnymi czynnikami są:

 

 • jakość surowca, wynikająca z wysokiej klasy dostarczanej substancji oraz metody jej transportu i magazynowania,
 • zachowanie odpowiedniej ilości i proporcji poszczególnych składników oraz kolejności dozowania – zgodnej z procesem technologicznym,
 • minimalizacja powstającego odpadu,
 • jakość wyrobu końcowego lub półproduktu z uwagi na zachowanie odpowiednich parametrów produkcyjnych,
 • optymalne warunki dla dojrzewania, kwarantanny produktu,
 • tworzenie substancji może być bardzo długie, a kontrola jakości często odbija się dopiero na końcu procesu,
 • inne czynniki.

Powyższe zagadnienia są kluczowe, ponieważ jakakolwiek pomyłka w tej fazie produkcji jest trudna do naprawienia. Biorąc pod uwagę fakt, że przy jakiejś nieprawidłowości nie ma możliwości odzyskania surowców ani zużytego na produkcję czasu, koszty powstania błędu mogą być bardzo wysokie. Dodatkowym elementem ryzyka jest skomplikowanie procesu. Liczba zadań, jakie powinien wykonać operator, oraz miejsc podlegających kontroli i sterowaniu jest bardzo duża, a zależność pomiędzy parametrami złożona. Taki proces wymaga dużej liczby osób, pracujących w ciągłym skupieniu. Stąd implementacja systemów automatyki na tym etapie produkcji jest najbardziej opłacalna i efektywna. Tutaj zastosowanie znajdują tzw. systemy BATCH.

Systemy wsadowe BATCH są rozwiązaniem sterującym procesem produkcyjnym w oparciu o systemy analizy składników na ich wejściu do procesu, następnie na czujnikach kontrolujących parametry procesu oraz recepturach i ich hierarchiczności gwarantujących powtarzalność. Dodatkowo są w stanie rezerwować dostępność urządzeń, zbiorników z surowcem oraz kontrolować stany magazynowe. Budowa systemu jest w pełni modułowa, co w przypadku rozwoju zakładu czy zwiększenia poziomu automatyzacji gwarantuje łatwą rozbudowę w kolejnych obszarach. Owe rozwiązania składają się z urządzeń wykonawczych – sterowników PLC i czujników inteligentnych, systemów nadzoru i wizualizacji klasy SCADA, oraz specjalistycznego oprogramowania, umożliwiającego opracowanie receptur wytwarzania. Implementacja systemów BATCH w zakładzie produkcyjnym bardzo często wiąże się z całkowitą zmianą dotychczasowych nawyków operacyjnych czy kontroli faz produkcji. Mogą one również wprowadzić dodatkowy poziom zabezpieczeń przed potencjalnymi pomyłkami poprzez zastosowanie stosownych systemów walidacji procesu.

Opis zdjęcia
 

Najważniejszym krokiem w zakresie wdrożenia omawianych rozwiązań jest weryfikacja stopnia zaawansowania technicznego zakładu oraz określenie typu procesów technologicznych. Na wyróżnienie zasługują tutaj ich dwa rodzaje: procesy ciągłe (CF – Continuous Functions, CP – Continuous Processes) oraz procesy sekwencyjne (SF – Sequential Functions, SP – Sequential Processes). Produkcja to kompilacja wymienionych typów procesów, bazująca na recepturach – dzieląc ją na moduły, można przyporządkować poszczególne formy. Procesy ciągłe to realizacja produkcji na przestrzeni określonego okna czasowego. Najczęściej są to rozwiązania składające się z zależnych od siebie etapów, które nie mogą być zatrzymywane.

Następujące po sobie kroki bazują na parametrach z poprzednich działań, zatem kluczowa jest tutaj wymiana danych – drożność kanałów komunikacyjnych. Procesy sekwencyjne to równoległa produkcja na wielu gniazdach. Każde gniazdo po zakończeniu wytwarzania generuje odpowiedni raport poprodukcyjny, który będzie parametrem wsadowym do następnego etapu. Dzięki możliwości zakodowania receptur na poszczególne gniazda oraz zdefiniowania ich hierarchii czy zależności można uzyskać w pełni kontrolowany proces wytwórczy. W tym przypadku kluczem jest dostępność danych (otwartość systemu) i łatwość ich interpretacji.

Systemy BATCH są obecnie najnowocześniejszymi rozwiązaniami dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego czy chemicznego. Zawierają już wszelkie rozwiązania wpisujące się w nowy trend Industry 4.0 oraz bazują na sprawdzonym standardzie ISA-88. Inwestycja w takie rozwiązania – ze względu na konstrukcję systemu – może być rozłożona w czasie i można ją przeprowadzić w dowolny, aczkolwiek uporządkowany sposób. Przy wdrażaniu systemów BATCH warto zacząć od początku procesu produkcyjnego. Unowocześnienie etapów, tj. obsługa stanowisk przygotowania substancji, daje natychmiast wymierne efekty w postaci znaczących oszczędności. Dodatkowo, mając dane produkcyjne z tych obszarów, można zapewnić czy potwierdzić jakość produktu. Jak w każdym systemie klasyfikującym się do rozwiązań Industry 4.0, także i w tym najważniejszym elementem jest moduł komunikacji i wymiany danych z innymi systemami. Udostępnienie danych bez wątpienia pozwala na ich analizę, agregację, archiwizację czy też walidację. Klientami systemów BATCH są kolejne w hierarchii systemy zarządzania procesami – rozwiązania klasy MES czy WMS. Bardzo często dobrze przygotowane rozwiązania aplikacji wsadowych zawierają cechy systemów MES, ale to systemy MES są odpowiedzialne i dedykowane do zarządzania produkcją w formie globalnej – dla całego zakładu czy też kilku fabryk jednego koncernu.

Industry 4.0 to pojęcie oznaczające integrację sterowanych cyfrowo maszyn i systemów. Z punktu widzenia produkcji to także wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych, umożliwiających zwiększanie wydajności wytwarzania, oraz wprowadzenie możliwości elastycznych zmian asortymentu czy produkcji w krótkich seriach indywidualnych produktów. Industry 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale także nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle. Industry 4.0 to komunikacja głównie pomiędzy maszynami i wymiana informacji między maszyną a człowiekiem.

Zarządzanie produkcją na najwyższym poziomie

MES (Manufacturing Executi on System) to system, który w znaczący sposób wpływa na produkcję w zakresie jej wydajności i optymalizacji, od momentu zamówienia surowca do etapu dostarczenia wyrobu gotowego. Dla przemysłu kosmetycznego jest fundamentalnym systemem w zakresie optymalizacji i śledzenia procesu produkcyjnego – współpracy z rozwiązaniami wsadowymi (BATCH). W tym przypadku ważnym elementem systemu jest moduł rejestracji produkcji w zakresie parametrów bieżących oraz historycznych. Posiadając takie dane, niejednokrotnie można zwiększyć wydajność produkcji tylko poprzez zmianę jednego parametru czy kolejności cykli. Istotnym atutem rozwiązania jest otrzymywanie w czasie rzeczywistym informacji z poszczególnych procesów wsadowych, przez co można je – przy zachowaniu wszelkich zależności – nadzorować globalnie i minimalizować czasy postoju linii produkcyjnych ze względu na brak materiału. Dane produkcyjne są rejestrowane automatycznie, dzięki czemu są bardzo wiarygodne. Na podstawie tych danych można otrzymywać wskaźniki efektywności KPI.  Na szczególną uwagę wskaźników efektywności zasługuje OEE, który jest wyliczany na podstawie:

 • dostępności maszyny czy systemu – liczonej jako stosunek czasu zaplanowanego na realizację do czasu rzeczywistej realizacji zadania,
 • wykorzystania (wydajności) – obliczanego jako czas dostępności stanowiska do jego rzeczywistej pracy z uwzględnieniem zaniżania prędkości wykonywania operacji,
 • jakości – stosunku liczby produktów dobrej jakości do liczby wszystkich wyprodukowanych w danym okresie.

Nowoczesne zakłady produkcyjne, stosujące rozwiązania klasy MES, mają możliwość ciągłego podnoszenia efektywności poprzez optymalizację procesów (dostępność surowców na czas, zmiana kolejności operacji w przypadku braków, minimalizacja odpadu) oraz minimalizację przestojów produkcyjnych.

Jako przestoje produkcyjne należy rozumieć:

 • awarie – zatrzymanie produkcji w przypadku uszkodzenia jednego z elementów systemu/maszyny. Można je minimalizować poprzez zastosowanie przeglądów prewencyjnych,
 • spowolnienie produkcji – wydłużenie cyklu produkcji, np. poprzez obniżenie prędkości maszyny. System MES może wskazać przyczyny lub też punkty, w których pojawia się problem,
 • zatrzymania nieplanowane spowodowane przeglądami na innych stanowiskach czy brakiem dostępności materiału/surowca. Można je ograniczać poprzez koordynowanie działań w ujęciu całego ciągu technologicznego, a nie tylko poszczególnych gniazd produkcyjnych,
 • mikroprzestoje – krótkie przestoje produkcji bez jakiejkolwiek przyczyny. Uruchomienie maszyny jest możliwe bez żadnej ingerencji służb utrzymania ruchu.
Opis zdjęcia
 

Jak widać, w procesie produkcyjnym występuje kilka czynników bezpośrednio wpływających na wydajność. Jednak na podstawie przeprowadzonych w ostatnich latach badań i analizokazuje się, że prawdziwą plagą są mikroprzestoje. W branży kosmetycznej, szczególnie w obszarze konfekcji, mogą one procentowo stanowić większą stratę w dostępności maszyny niż awarie i inne nieplanowane przestoje. Śledzenie mikroprzestojów jest utrudnione, ponieważ bardzo często nie są znane źródłowe przyczyny ich występowania. Często również nie zwraca się na nie uwagi, bowiem ponowne uruchomienie maszyny jest łatwe i nie wymaga żadnych specjalnych czynności.

Systemy klasy MES są rozwiązaniami z najwyższego poziomu zaawansowania technologicznego, a dzięki bazowaniu na informacjach z każdego poziomu produkcji udostępniają wiarygodne dane i zezwalają na definiowanie kierunków strategicznych w rozwoju przedsiębiorstwa. Dodatkowo, poprzez możliwość wskazania tzw. wąskich gardeł produkcyjnych, mają też wpływ na optymalizację kosztów inwestycji.

Dzięki takim rozwiązaniom zarządzający zakładem produkcyjnym mają wgląd w stopień realizacji zleceń w czasie rzeczywistym oraz szczegółową informację o aktualnych wskaźnikach efektywności (KPI).

Które rozwiązanie wybrać?

Rozwiązań umożliwiających podniesienie wydajności czy też optymalizujących proces produkcyjny jest co najmniej kilka. Najważniejszym czynnikiem w doborze odpowiedniego rozwiązania jest zachowanie informacji o produkcie i jego jakości na każdym etapie realizacji procesu wytwarzania. Oczywiście, ważnym elementem jest wydajność, która powinna być liczona w kontekście wadliwych wyrobów, a nie tylko taktów maszyny. Przy implementacji rozwiązania warto również pamiętać o jego otwartości i modułowości.

W obecnych czasach tylko możliwość pełnej integracji pomiędzy rozwiązaniami jest właściwym kierunkiem. W najbliższych latach najprawdopodobniej kluczowym stanie się rozwój systemów wykorzystujących CLOUD COMPUTING.

Robert Goncerz
Autor pracuje w firmie SKK S.A. jako Chief Solution Officer. Jest specjalistą w zakresie automatyki i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Można się z nim skontaktować pod adresem: [email protected]

 

 

 

 

 

Artykuł ukazał się w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 2/2018

Udostępnij materiał w

Nowości kosmetyczne

 • 2537

  Sei bellissima! Jesteś piękna! Trendy w manicure na sezon wiosna / lato 2017 od Nails Company

  Tegoroczna wiosna zapowiada się wyjątkowo soczyście! Po jesiennych trendach w manicure, w których królowały bardziej stonowane odcienie lakierów, nadchodzi czas na prawdziwie kolorystyczny zawrót głowy! Nails Company wita wiosnę serią rajskich błękitów, dziewczęcych różów oraz apetycznych neonów. Czytaj dalej

 • 2938

  Pielęgnacja okolic oczu. Delikatna skóra pod specjalnym nadzorem

  Piękne spojrzenie wymaga pięknej oprawy i nie chodzi nam w tym momencie o wystrzałowy makijaż. Skóra w okolicach oczu jest niezwykle delikatna, niemal pozbawiona gruczołów łojowych, co sprawia, że starzeje się najszybciej. Dodatkowo wszystkie wiemy, że śmiech to zdrowie, ale nawet ono ma swoją cenę… Ale na pewno nie będziemy nikogo zniechęcać do rozdawania uśmiechów, wręcz przeciwnie. Więc co zrobić, żeby zjeść ciastko i mieć ciastko? Czytaj dalej

 • 2929

  BIO warto - kremowa odsłona piękna

  Niedawno na rynku pojawiła się nowa seria kosmetyków BioDermic Dermocosmetics sygnowanych hasłem „BIO warto”. Marka podkreśla, że warto, „bio” udoskonalone receptury kosmetyków pozwalają uzyskać efekty zbliżone do profesjonalnych zabiegów kosmetycznych i sprawić by skóra była piękna i zdrowa. W czym tkwi sekret? Czytaj dalej

 • 2642

  RÓŻANY KREM NAWILŻAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY 30+ z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2641

  RÓŻANY KREM ROZŚWIETLAJĄCY POD OCZY I NA POWIEKI z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2640

  Natalia Szroeder ambasadorką lakierów Nails Company

  Natalia Szroeder uznawana jest za jedną z najzdolniejszych i najbardziej popularnych wokalistek młodego pokolenia. To artystka, która nie boi się wyzwań. Tym razem będziemy mogli zobaczyć ją w roli ambasadorki lakierów hybrydowych marki Nails Company. Czytaj dalej

 • 2623

  Przeciwzmarszczkowe Serum Maksymalnie Odmładzające Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS 100% KWAS HIALURONOWY

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2622

  Intensywnie - Liftingujący Krem - Koncentrat Regenerujący 60+ Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2621

  Ultranawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert Eveline Cosmetics

  Ultra nawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert marki Eveline Cosmetics błyskawicznie rewitalizuje, regeneruje i energizuje skórę. Czytaj dalej

 • 2620

  PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM REGENERUJĄCY Z serii MEN X-TRÊME anti-age

  Nowatorska formuła kremu oparta na zaawansowanej technologii TRIPLE FORCE X-TRÊME ANTI-AGE™ działa kompleksowo przeciw wszystkim oznakom starzenia się skóry oraz problemom skóry po goleniu. Zapewnia wielokierunkowe działanie redukujące zmarszczki i opóźniające proces starzenia się skóry. Intensywnie nawilża, odżywia, zwiększa dotlenienie komórek, dostarcza energii oraz zapewnia cerze świeży wygląd. Regeneruje, ujędrnia i napina skórę. Czytaj dalej

 • 2619

  LUKSUSOWE SERUM UJĘDRNIAJĄCE Z DROBINKAMI ZŁOTA z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  UKIERUNKOWANY LIFTING KORYGUJĄCY NIEDOSKONAŁOŚCI CIAŁA LUKSUSOWE SERUM UJEDRNIAJĄCE z formułą zawierająca kompozycje starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych zapewnia efekt profesjonalnego liftingu i wysmuklenia sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, wzbogacona 24k złotem, wspiera odbudowę siatki kolagenowych włókien podporowych, wzmacniając strukturę skóry. Redukuje podskórna tkankę tłuszczową, uwypuklając zgrabne kształty ciała. Skoncentrowana formuła serum dzień po dniu przeciwdziała zwiotczeniu skóry, wyszczupla i pomaga modelować atrakcyjną sylwetkę. Efekt 14 dniowej kuracji to zmniejszona objętość tkanki tłuszczowej oraz ujędrnienie partii ciała objętych spadkiem sprężystości. Czytaj dalej

 • 2618

  LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE BRZUCH, UDA, POŚLADKI z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  ANTI-CELLULITE SHAPING EXPERT ZAAWANSOWANY RYTUAŁ SILNIE UJĘDRNIAJĄCY LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota zapewnia efekt precyzyjnego konturowania sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, pomaga modelować kształty ciała oraz intensywnie wygładza niedoskonałości problematycznych obszarów ciała spowodowane cellulitem. Dzień po dniu, serum pozwala udoskonalić kształty ciała, unosząc zwiotczałą skórę i przywracając jej naturalne napięcie. Rezultat: skóra ciała jest silnie ujędrniona, kontury ciała wymodelowane, o idealnych kształtach. Czytaj dalej

 • 2617

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota wykorzystuje efekt zaawansowanego nieinwazyjnego liftingu piersi. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, działa niczym biostymulator kolagenu, odbudowując siatkę włókien podporowych skóry i widocznie zwiększając napięcie oraz sprężystość biustu. Już po pierwszej aplikacji serum tworzy mikrosiateczkę liftingująca, zapewniając efekt maksymalnie uniesionych, zaokrąglonych piersi. Czytaj dalej

 • 2616

  EKSPRESOWY SAMOOPALACZ W ŻELU DO TWARZY I CIAŁA z serii SUMMER GOLD Eveline Cosmetics

  Stosowanie kosmetycznych metod samoopalających jest popularną, zdrową i wygodną alternatywą do wizyt w solarium lub kąpieli słonecznych, które często mają negatywny wpływ na kondycję skóry. Forma żelu samoopalającego to szybki, bezpieczny i skuteczny sposób na równomierną, łatwą w aplikacji i naturalną opaleniznę bez wysuszania skóry. Czytaj dalej

 • 2576

  Oczyszczanie twarzy - Seria Facemed+

  Seria Facemed+ została opracowana przez nową linię technologiczną Eveline Cosmetics, w ścisłej współpracy z dermatologiem. Facemed+ to innowacyjna seria kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Wyróżniają je wyjątkowo skuteczne składniki aktywne i optymalna tolerancja nawet dla najbardziej wrażliwej skóry - bez parabenów i alkoholu, fizjologiczne pH. Czytaj dalej

Czytaj inne

Ciekawostki ze świata

 • 2474

  Jak zmienić klienta „rozglądającego się” w „kupującego”?

  Największym wyzwaniem dla sprzedawców odzieży oraz innych produktów nieżywnościowych, jest dziś konwersja klientów. Jeżeli sprzedawca zrozumie drogę do zakupu, jaką pokonują jego klienci, to może zwiększyć swoje szanse na przekształcenie klientów typu „rozglądam się” w typ „kupuję”. Jak tego dokonać? Czytaj dalej

 • 2276

  Częściej i chętniej sięgamy po łatwiejsze w użyciu kapsułki do prania

  Z danych gromadzonych w ramach Panelu Gospodarstw Domowych GfK wynika, iż rynek kapsułek do prania w płynie odnotowuje obecnie dynamiczny wzrost. Jest to najszybciej rozwijający się segment spośród środków do prania. W ostatnich 12 miesiącach wartość zakupów kapsułek dokonanych przez gospodarstwa domowe wzrosła o 12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Czytaj dalej

 • 1584

  Wodorosty znów na fali

  Najnowsze premiery produktów konsumenckich po raz kolejny chcą udowodnić wszechstronność wodorostów jako składnika, ale tym razem na światowym rynku kosmetyków do pielęgnacji ciała. Czytaj dalej

 • 1579

  Kolory 2016 roku

  Pantone, światowy autorytet w dziedzinie koloru, wybrał dwa kolory, które będą królować w 2016 roku: Rose Quartz (# 13-1520) i Serenity (# 15-3919). Rose Quartz prezentuje się jako subtelny odcień różu, z kolei Serenity jako jasnoniebieski. Czytaj dalej

 • 2551

  Wydatki młodych Polek nakręcają koniunkturę na rynku kosmetyków

  Młode kobiety w wieku 18–29 lat stanowią podstawową grupę konsumentek dla niemal wszystkich kanałów dystrybucji kosmetyków. Bezkonkurencyjnie najpopularniejszym miejscem zakupu kosmetyków zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, są drogerie. Ponad 90 proc. nabywców kupuje w tym kanale regularnie. Czytaj dalej

 • 2430

  Urządzenia mobilne stają się najważniejszym narzędziem zakupowym

  Bycie nieustannie podłączonym do internetu daje konsumentom poczucie wygody. Korzystając z urządzeń mobilnych, na bieżąco sprawdzają informacje i dokonują zakupów. Czytaj dalej

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/
 • http://www.kosmetyka.edu.pl/
 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/