Henkel ponownie doceniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Rekordowa liczba dobrych praktyk Henkel Polska wyróżniona w raporcie FOB

Podczas tegorocznej 7. edycji Targów CSR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło swój doroczny raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017”. Znalazło się w nim aż 19 praktyk firmy Henkel Polska, w tym 9 nowych i 10 długoletnich.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017” to największy krajowy przegląd działań społecznie odpowiedzialnego biznesu. Najnowsza, 16. edycja, opisuje rekordową liczbę 1190 dobrych praktyk zgłoszonych przez 177 firm. Już tradycyjnie zostały one pogrupowane w 7 obszarów, opisanych przez normę ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Raport FOB za 2017 rok uwzględnia 9 nowych oraz 10 praktyk długoletnich realizowanych przez firmę Henkel.

 • W kategorii Prawa człowieka, twórcy raportu docenili dwie nowe praktyki Henkla: polityka antymobingowa, która służy przeciwdziałaniu i eliminacji wszelkich zachowań o charakterze mobbingowym w miejscu pracy, oraz polityka wspierania różnorodności, gwarantująca wszystkim pracownikom firmy równe szanse rozwoju i samorealizacji.  Dodatkowo, wyróżnienie otrzymała długoletnia praktyka – Tydzień Różnorodności, który Henkel Polska organizuje od 2013 roku celem promocji idei różnorodności wśród pracowników.
 • Praktyki z zakresu pracy to kolejny obszar, w którym doceniono działania firmy. Wśród nowych praktyk znalazł się „Program mentoringowy”, którego celem jest transfer wiedzy między różnymi pokoleniami pracowników Henkla a także projekt „iLead”, w ramach którego działa platforma komunikacyjna dla wszystkich liderów firmy. Wieloletnie praktyki Henkla wyróżnione w raporcie to „You grow”, projekt skierowany do najzdolniejszych, młodych pracowników, oraz „Make an Impact on Tomorrow” („MIT”), czyli program wolontariatu pracowniczego Henkla, realizowany już od 20 lat.
 • W kategorii Środowisko wyróżnienie zyskał edukacyjny konkurs grantowy Henkla Eko Odkrywcy.
 • Kongres Różnorodności organizowany przez Henkel Polska i BETTER od 2013 r. po raz kolejny został uwzględniony w raporcie w kategorii Uczciwe praktyki organizacyjne. W tej części znalazła się także nowa praktyka Wspieranie zrównoważonych praktyk biznesowych wzdłuż łańcucha dostaw. Opisuje ona  inicjatywę Together for Sustainability, w ramach której przeprowadzane są audyty dostawców, oceniające ich praktyki w obszarach takich jak zarządzenie, środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo. Kryteria oceny w ramach audytu są zunifikowane ze standardami UN Global Compact, a ocena dostawcy jest wiążąca dla wszystkich firm zrzeszonych w inicjatywie.
 • Akcja „Razem odpowiedzialni” realizowana przez firmę Henkel i Auchan Polska to nowa praktyka wyróżniona w obszarze Zagadnienia konsumenckie.
 • Aż 8 praktyk Henkla zostało docenionych w kategorii Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Większość z nich to działania wieloletnie i wynikają ze strategii zrównoważonego rozwoju realizowanej w Henklu od wielu lat. W raporcie uwzględniono następujące programy: „Wiem, że warto się uczyć”, Konkurs dla studentów CSR Masters, Shaping futures, „Świat Młodych Badaczy”, „Ambasadorzy zrównoważonego rozwoju”, „W drodze do pracy” a także inicjatywy z zakresu marketingu zaangażowanego społecznie: „Dziecięca radość w twoich rękach” oraz „Kupujesz – pomagasz”.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017” został zaprezentowany podczas 7. edycji Targów CSR - największego wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Targi organizowane są co dwa lata od 2005 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Motywem przewodnim tegorocznej edycji był „Biznes we współpracy”. W ramach wydarzenia przeprowadzono 15 paneli dyskusyjnych i warsztatów. Jednym z nich był panel zatytułowany „Praca dzisiaj i praca jutra. Czego się obawiamy i na co mamy nadzieję?”, w którym wzięła udział Dorota Strosznajder, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej oraz pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska.

„W dzisiejszych czasach dobre miejsce pracy to takie, w którym najróżniejsze grupy pracowników czują się dobrze. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy pracodawca jest otwarty na swoich pracowników i ich potrzeby, traktuje ich jako kluczowy zasób, a nie tylko narzędzie do osiągnięcia swojego celu. W Henklu traktujemy wszystkich zatrudnionych jednakowo, niezależnie od płci, narodowości i wieku. Jest to zgodne z promowaną przez nas kulturą organizacyjną opartą na idei różnorodności – powiedziała Dorota Strosznajder.

Jako że hasłem 7. Targów CSR był „Biznes we współpracy”, firma Henkel zaprezentowała na swoim stoisku działania realizowane wspólnie z wieloma różnymi podmiotami, organizacjami non-profit, parterami biznesowymi, dostawcami a także pracownikami. Wspólnym mianownikiem tych praktyk była społeczna odpowiedzialność biznesu, która w Henklu obejmuje wiele różnych obszarów, m.in.: rynek pracy (aktywizację zawodową kobiet), edukację, wolontariat pracowniczy czy też promocję idei różnorodności w otoczeniu biznesowym. Oprócz cennych inspiracji CSRowych na stoisku można było skorzystać z atrakcji promujących zdrowy tryb życia, m.in. przygotować własny koktajl owocowy przy pomocy koktailera podłączonego do rowerka stacjonarnego i dzięki temu zasilanego pracą własnych mięśni.

Praktyki Henkla wyróżnione w raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017”

W tegorocznym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017” Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżniło aż 19 praktyk realizowanych przez firmę Henkel Polska. Poniżej znajdują się ich opisy[1]:

KATEGORIA: Prawa człowieka

 • Firma Henkel posiada politykę antymobbingową, która służy podejmowaniu działań prewencyjnych, zwiększaniu świadomości pracowników i przełożonych nt. zachowań niedozwolonych, a także eliminacji wszelkich zachowań o charakterze mobbingowym w miejscu pracy. Ramy działania dla polityki antymobbingowej wyznaczają: Kodeks Etyki, normy społeczne oraz procedura antymobbingowa. Procedura, której treść na stałe jest dostępna na firmowym intranecie, określa prawa i obowiązki pracowników oraz zasady zgłaszania zachowań noszących znamiona mobbingu. Takie zgłoszenia można przekazać, wysyłając wiadomość na dedykowany adres e-mailowy. Na mocy procedury powołana została także Komisja antymobbingowa, która przyjmuje zgłoszenia naruszeń, ustala fakty i ocenia, czy doszło do mobbingu. Wśród stałych członków komisji znaleźli się wieloletni pracownicy firmy, cieszący się powszechnym uznaniem i zaufaniem. Wszyscy pracownicy zostali poinformowani o wejściu w życie procedury, a jej treść dostępna jest stale w intranecie. Dodatkowo menedżerowie firmy obywają obowiązkowe  szkolenia nt. zachowań noszących znamiona mobbingu, niedopuszczalnych w pracy.
 • Polityka wspierania różnorodności Henkla ma na celu zapewnienie wszystkim pracownikom równych szans rozwoju i samorealizacji, co przekłada się na ich zaangażowanie i jakość organizacji. Założeniom strategicznym polityki towarzyszą konkretne programy wykonawcze i cele numeryczne. Działania realizowane są poprzez projekty dotyczące trzech aspektów różnorodności: narodowości, wieku i płci. Narodowość to programy dla menedżerów i rozwój kariery na rynkach zagranicznych, wiek – program mentoringowy i wspieranie karier młodych pracowników, kobiety – programy networkingowe i rozwijanie działań z zakresu work-life balance. Ważnym elementów polityki jest także świadome wzmacnianie kultury różnorodności w firmie, mające na celu budowanie relacji współpracy wolnych od uprzedzeń i opartych na wzajemnym szacunku.
 • Henkel Polska od 2013 roku organizuje Tydzień Różnorodności, promując wśród pracowników ideę różnorodności i ucząc ich, jak skutecznie współdziałać w różnorodnych zespołach. Edycja 2017 miała charakter jubileuszowy – różnorodność jest strategicznym elementem polityki zarządzania personelem w Henklu od dziesięciu lat. Przeprowadzono warsztaty w formacie World Cafe, dyskutując o wybranych aspektach zarządzania różnorodnością, takich jak: kariery kobiet, szanse młodych na rynku pracy i work-life balance.

KATEGORIA: Praktyki z zakresu pracy

 • Od 2017 roku w Henkel Polska realizowany jest „Program mentoringowy”, skierowany do kadry menedżerskiej wszystkich stopni. Jego celem jest rozwój umiejętności przywódczych oraz transfer wiedzy i dobrych praktyk pomię- dzy menedżerami reprezentującymi różne działy i funkcje firmy oraz budowanie wspólnej kultury korporacyjnej w oparciu o takie wartości, jak: szacunek, odpowiedzialność, dobra współpraca czy różnorodność. Odbywa się to w oparciu o relację mentor–mentee i pracę – przez dziewięć miesięcy – w parach mentoringowych nad określonymi na początku indywidualnymi celami. Korzyści z relacji mistrz-uczeń odnoszą obydwie strony. Uczeń zyskuje wiedzę, radę, umiejętności, mając szansę uczyć się od najlepszych w firmie. Mistrz doskonali swoje kompetencje jako lider, rozwija umiejętności komunikacyjne i coachingowe, czerpiąc wiele osobistej satysfakcji.  W pierwszej edycji „Programu mentoringu” wzięło udział 11 par mentor–mentee.
 • Celem programu „iLead” jest stworzenie platformy komunikacyjnej dla wszystkich liderów Henkel Polska, oferującej możliwość wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń w obszarach szeroko rozumianego zarządzania zespołami i komunikacji. Program realizowany jest poprzez spotkania plenarne i seminaria. Spotkania plenarne, które odbywają się dwa razy w roku, służą wspólnemu wypracowywaniu strategii i standardów zarządzania zespołami, wzmacnianiu wspólnej kultury korporacyjnej oraz budowie wewnętrznej sieci kontaktów. Seminaria z kolei ukierunkowane są na doskonalenie specyficznych umiejętności komunikacyjnych i menedżerskich, koniecznych w efektywnym wypełnianiu roli lidera, i odbywają się w grupach warsztatowych.  Obecnie programem objętych jest 116 pracowników.
 • „You grow” to projekt skierowany do najzdolniejszych młodych pracowników firmy Henkel Polska, którzy nie pełnią jeszcze funkcji menedżerskich, ale wyróżniają się zaangażowaniem i potencjałem do objęcia stanowisk kierowniczych w przyszłości. Program opiera się na czterech kluczowych elementach: indywidualnym planie rozwoju, współpracy między działowej, programie szkoleniowym Mini-MBA i grach symulacyjnych. Uczestnicy mają możliwość realizowania dodatkowych, ciekawych projektów w bliskiej współpracy z przedstawicielami najwyższej kadry zarządzającej. Program stanowi doskonałe narzędzie do wyróżnienia i nagrodzenia najbardziej utalentowanych pracowników, a jednocześnie w profesjonalny sposób przygotowuje ich do roli liderów w przyszłości.
 • Za pośrednictwem ogólnoświatowego programu wolontariatu pracowniczego „Make Impact on Tomorrow” („MIT”) Henkel wspiera lokalne społeczności. Każdy obecny lub emerytowany pracownik firmy może zgłosić projekt o charakterze edukacyjnym, prozdrowotnym, kulturalnym lub pro-ekologicznym i uzyskać od firmy pomoc w jego realizacji w formie wsparcia finansowego, rzeczowego lub/i dodatkowych dni pełnopłatnego urlopu. Program jest realizowany nieprzerwanie od blisko 20 lat. W 2017 roku w ramach programu w Polsce zostało zrealizowanych 79 projektów pracowniczych na rzecz lokalnych społeczności. Projekty te uzyskały od firmy wsparcie w wysokości ponad 1 miliona złotych.

KATEGORIA: Środowisko

 • Eko Odkrywcy to edukacyjny konkurs grantowy firmy Henkel Polska skierowany do dzieci z całego kraju. Polega on na opracowaniu autorskiego, niepublikowanego wcześniej pomysłu na projekt badawczy, który pozwala badać oraz wyjaśniać prawa zachodzące w przyrodzie i jednocześnie jest związany z ochroną środowiska. Jury wybiera trzy zespoły, które otrzymują grant na realizację zaplanowanego projektu. Projekty poddawane są także głosowaniu internautów, a zwycięskiemu zespołowi przyznawana jest nagroda specjalna na Wyprawę Badawczą lub aranżację „Zielonej klasy”. Do ostatniej edycji programu zgłosiły się 172 zespoły z całej Polski.

KATEGORIA: Uczciwe praktyki operacyjne

 • Organizowany od 2013 roku Kongres Różnorodności to konferencja zrzeszająca grono specjalistów i praktyków (w tym przedstawicieli biznesu, NGO, świata nauki i mediów) wokół zagadnienia zarządzania różnorodnością. Czwarty Kongres, który odbył się w 2017 roku pod hasłem „O tolerancji”, zgromadził ponad 300-osobową publiczność. Po raz pierwszy tematyka wydarzenia wykraczała poza świat biznesu, poruszając zagadnienia z zakresu urbanistyki, a także języka mediów i internetu w kontekście wspierania postaw otwartości na różnorodność. Zaprezentowano również wyniki badania pt. „Obecność tolerancji dla różnorodności w społeczeństwie polskim 2017 roku”. Organizatorami wydarzenia są Henkel Polska oraz platforma BE.NAVIGATOR.
 • Wspierając odpowiedzialne i zrównoważone praktyki wzdłuż łańcucha dostaw, Henkel Polska – w ramach inicjatywy Together for Sustainability – przeprowadza audyty dostawców w obszarze zarządzania, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, praw pracowniczych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. Kryteria oceny są zunifikowane ze standardami UN Global Compact. Dostawcy są zobowiązani przechodzić proces oceny raz na trzy lata. Uzyskana przez dostawcę pozytywna ocena jest respektowana przez wszystkie firmy zrzeszone w inicjatywie. W Polsce proces oceny ukończyło 26 dostawców Henkla.

KATEGORIA: Zagadnienia konsumenckie

 • „Razem odpowiedzialni” to akcja, w której Auchan Polska i Henkel Polska wspólnie podjęli się edukacji konsumentów w zakresie zrównoważonego rozwoju i ekonomii cyrkularnej. Kampania informacyjna miała miejsce na jesieni 2017 w 30 największych hipermarketach Auchan. Jednocześnie w ramach projektu uruchomiony został serwis internetowy www.razemodpowiedzialni.pl, który dostarcza wiedzy o zasadach odpowiedzialnej konsumpcji. Zasady podzielone są na obszary: w domu, w łazience, w kuchni, na zakupach, w podróży, w czasie świąt. Na stronie dostępny jest również kalkulator dozowania proszku do prania oraz kalkulator pozwalający określić wpływ każdego człowieka na środowisko na podstawie jego stylu życia.

KATEGORIA: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

 • Henkel Polska i Fundacja „Przyjaciółka” po raz dziesiąty przyznały stypendia naukowe uczniom będącym wychowankami domów dziecka w ramach programu „Wiem, że warto się uczyć”. Celem programu jest wyrównywanie szans dzieci z placówek opiekuńczych poprzez niwelowanie różnic w dostępie do edukacji. We wszystkich dotychczasowych edycjach wsparcie wysokości 385 tys. zł otrzymało ponad 300 uczniów, osiągających najlepsze wyniki w nauce lub wyróżniających się innymi osiągnięciami.
 • CSR Masters to konkurs na najlepsze projekty społeczne, zainicjowany przez firmę Henkel Polska w 2016 roku, adresowany do studentów uczelni wyższych. W konkursie biorą udział 2–4-osobowe zespoły, które zgłaszają swoje pomysły na projekty na rzecz lokalnych społeczności o charakterze edukacyjnym, społecznym, ekologicznym czy kulturalnym. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybiera 10 najciekawszych projektów, które wchodzą do finału. O tym, które trzy projekty zdobędą finansowanie w formie grantów o wartości 5 tys. zł każdy, decydują internauci. Dodatkową nagrodą dla zwycięskich drużyn jest zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami zarządu firmy.
 • Shaping Futures to międzynarodowa inicjatywa marki Schwarzkopf Professional, należącej do firmy Henkel. Jej celem jest zwiększanie szans młodych osób na rynku pracy poprzez oferowanie im kształcenia w kierunku zawodu stylista fryzur. Projekt realizowany jest w Polsce nieprzerwanie od 2014 roku. W 2017 podopieczni Fundacji TEB wzięli udział w intensywnym 2-tygodniowym kursie, podczas którego poznawali i rozwijali różnorodne techniki fryzjerskie oraz umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Po zakończeniu szkolenia dwoje najlepszych uczestników otrzymało stypendium edukacyjne oraz wsparcie w zdobyciu stażu w jednym z partnerskich salonów fryzjerskich Schwarzkopf Professional. W ubiegłych latach beneficjentami inicjatywy byli również podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.
 • „Świat Młodych Badaczy” to międzynarodowy projekt edukacyjny firmy Henkel Polska, w Polsce realizowany od 2016 roku. Jego celem jest zaszczepianie w uczniach szkół podstawowych (klas 2–4) zainteresowania nauką oraz przedmiotami ścisłymi. Podczas interaktywnych warsztatów dzieci pod okiem wykwalifikowanych edukatorów samodzielnie wykonują proste eksperymenty naukowe, są zachęcane do zadawania pytań i poszukiwania właściwych odpowiedzi. Na zakończenie zajęć otrzymują broszurę edukacyjną z propozycjami kolejnych doświadczeń do przeprowadzenia w domu. Do końca 2017 roku w warsztatach udział wzięło ponad 1,5 tys. dzieci z kilkudziesięciu szkół z Warszawy, Bydgoszczy, Raciborza, Piły oraz mniejszych miejscowości.
 • „Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju” to globalna inicjatywa edukacyjna firmy Henkel, której głównym celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej oraz szerzenie idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji wśród dzieci ze szkół podstawowych poprzez warsztaty prowadzone przez pracowników firmy w zaprzyjaźnionych szkołach. W projekt, prowadzony od 2013 roku, włączyło się do tej pory ponad 70 pracowników Henkel Polska, a zajęciach wzięło udział 3,2 tys. uczniów z różnych miast Polski.
 • „W drodze do pracy” to projekt zainicjowany przez firmę Henkel Polska, realizowany we współpracy z Fundacją Miejsce Kobiet, który skierowany jest do kobiet z województwa mazowieckiego pozostających przez minimum rok bez pracy. Jego celem jest pomoc kobietom w nabyciu umiejętności wspierających ich powrót na rynek pracy. Trwający trzy miesiące kurs obejmuje m.in. trening psychologiczny, ćwiczenia z autoprezentacji, zajęcia z przedsiębiorczości, konkretne szkolenia zawodowe oraz kurs aktywizacji zawodowej „Spadochron”. Do tej pory w siedmiu edycjach projektu wzięło udział 140 kobiet. Połowa z nich wróciła z powodzeniem na rynek pracy.
 • Firmy Henkel Polska i Carrefour zdecydowały się przeprowadzić akcję dobroczynną na rzecz Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu, która wspiera dzieci przebywające w szpitalach w całej Polsce. Szpitalne oddziały pediatryczne regularnie odwiedzają artyści przebrani za klaunów i odgrywają radosne przedstawienia, które pozwalają dzieciom zapomnieć o chorobie i szpitalu. Akcja „Dziecięca radość w twoich rękach” trwała od 23 sierpnia do 4 września 2017 roku. Każdy konsument, który w tym czasie kupił w hipermarketach Carrefour dowolne produkty marek należących do firmy Henkel, przyczynił się do wsparcia Fundacji. W wyniku akcji na rzecz Fundacji przekazano 50 tys. zł, które umożliwią kontynuowanie zajęć terapii śmiechem w 2018 roku w szpitalach dziecięcych w Polsce, w tym w Warszawie (Centrum Zdrowia Dziecka), Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i Łodzi.
 • Firma Henkel Polska działa na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, które zajmuje się pomocą dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. Ważnym aspektem tych działań jest przygotowanie podopiecznych Stowarzyszenia do dorosłego życia poprzez stałą troskę o ich wychowanie i edukację. W 2017 roku Henkel wspólnie z firmą Kaufland przeprowadził II edycję akcji dobroczynnej „Kupujesz – pomagasz!”, z której dochód został przeznaczony na rzecz Stowarzyszenia. Każdy, kto między 24 września a 4 października kupił w jednym ze sklepów Kaufland produkty marek należących do firmy Henkel, przyczynił się do wsparcia jej podopiecznych. Dzięki akcji Stowarzyszenie otrzymało darowiznę w wysokości 55 tys. zł. Zebrane środki zostały przeznaczone na zajęcia wyrównawcze i dodatkowe dla potrzebujących podopiecznych tej organizacji.

[1] Opisy na podstawie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017”, uzupełnione przez firmę Henkel

Udostępnij materiał w

Nowości kosmetyczne

 • 2537

  Sei bellissima! Jesteś piękna! Trendy w manicure na sezon wiosna / lato 2017 od Nails Company

  Tegoroczna wiosna zapowiada się wyjątkowo soczyście! Po jesiennych trendach w manicure, w których królowały bardziej stonowane odcienie lakierów, nadchodzi czas na prawdziwie kolorystyczny zawrót głowy! Nails Company wita wiosnę serią rajskich błękitów, dziewczęcych różów oraz apetycznych neonów. Czytaj dalej

 • 2929

  BIO warto - kremowa odsłona piękna

  Niedawno na rynku pojawiła się nowa seria kosmetyków BioDermic Dermocosmetics sygnowanych hasłem „BIO warto”. Marka podkreśla, że warto, „bio” udoskonalone receptury kosmetyków pozwalają uzyskać efekty zbliżone do profesjonalnych zabiegów kosmetycznych i sprawić by skóra była piękna i zdrowa. W czym tkwi sekret? Czytaj dalej

 • 2642

  RÓŻANY KREM NAWILŻAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY 30+ z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2641

  RÓŻANY KREM ROZŚWIETLAJĄCY POD OCZY I NA POWIEKI z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2640

  Natalia Szroeder ambasadorką lakierów Nails Company

  Natalia Szroeder uznawana jest za jedną z najzdolniejszych i najbardziej popularnych wokalistek młodego pokolenia. To artystka, która nie boi się wyzwań. Tym razem będziemy mogli zobaczyć ją w roli ambasadorki lakierów hybrydowych marki Nails Company. Czytaj dalej

 • 2623

  Przeciwzmarszczkowe Serum Maksymalnie Odmładzające Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS 100% KWAS HIALURONOWY

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2622

  Intensywnie - Liftingujący Krem - Koncentrat Regenerujący 60+ Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2621

  Ultranawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert Eveline Cosmetics

  Ultra nawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert marki Eveline Cosmetics błyskawicznie rewitalizuje, regeneruje i energizuje skórę. Czytaj dalej

 • 2620

  PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM REGENERUJĄCY Z serii MEN X-TRÊME anti-age

  Nowatorska formuła kremu oparta na zaawansowanej technologii TRIPLE FORCE X-TRÊME ANTI-AGE™ działa kompleksowo przeciw wszystkim oznakom starzenia się skóry oraz problemom skóry po goleniu. Zapewnia wielokierunkowe działanie redukujące zmarszczki i opóźniające proces starzenia się skóry. Intensywnie nawilża, odżywia, zwiększa dotlenienie komórek, dostarcza energii oraz zapewnia cerze świeży wygląd. Regeneruje, ujędrnia i napina skórę. Czytaj dalej

 • 2619

  LUKSUSOWE SERUM UJĘDRNIAJĄCE Z DROBINKAMI ZŁOTA z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  UKIERUNKOWANY LIFTING KORYGUJĄCY NIEDOSKONAŁOŚCI CIAŁA LUKSUSOWE SERUM UJEDRNIAJĄCE z formułą zawierająca kompozycje starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych zapewnia efekt profesjonalnego liftingu i wysmuklenia sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, wzbogacona 24k złotem, wspiera odbudowę siatki kolagenowych włókien podporowych, wzmacniając strukturę skóry. Redukuje podskórna tkankę tłuszczową, uwypuklając zgrabne kształty ciała. Skoncentrowana formuła serum dzień po dniu przeciwdziała zwiotczeniu skóry, wyszczupla i pomaga modelować atrakcyjną sylwetkę. Efekt 14 dniowej kuracji to zmniejszona objętość tkanki tłuszczowej oraz ujędrnienie partii ciała objętych spadkiem sprężystości. Czytaj dalej

 • 2618

  LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE BRZUCH, UDA, POŚLADKI z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  ANTI-CELLULITE SHAPING EXPERT ZAAWANSOWANY RYTUAŁ SILNIE UJĘDRNIAJĄCY LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota zapewnia efekt precyzyjnego konturowania sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, pomaga modelować kształty ciała oraz intensywnie wygładza niedoskonałości problematycznych obszarów ciała spowodowane cellulitem. Dzień po dniu, serum pozwala udoskonalić kształty ciała, unosząc zwiotczałą skórę i przywracając jej naturalne napięcie. Rezultat: skóra ciała jest silnie ujędrniona, kontury ciała wymodelowane, o idealnych kształtach. Czytaj dalej

 • 2617

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota wykorzystuje efekt zaawansowanego nieinwazyjnego liftingu piersi. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, działa niczym biostymulator kolagenu, odbudowując siatkę włókien podporowych skóry i widocznie zwiększając napięcie oraz sprężystość biustu. Już po pierwszej aplikacji serum tworzy mikrosiateczkę liftingująca, zapewniając efekt maksymalnie uniesionych, zaokrąglonych piersi. Czytaj dalej

 • 2616

  EKSPRESOWY SAMOOPALACZ W ŻELU DO TWARZY I CIAŁA z serii SUMMER GOLD Eveline Cosmetics

  Stosowanie kosmetycznych metod samoopalających jest popularną, zdrową i wygodną alternatywą do wizyt w solarium lub kąpieli słonecznych, które często mają negatywny wpływ na kondycję skóry. Forma żelu samoopalającego to szybki, bezpieczny i skuteczny sposób na równomierną, łatwą w aplikacji i naturalną opaleniznę bez wysuszania skóry. Czytaj dalej

 • 2576

  Oczyszczanie twarzy - Seria Facemed+

  Seria Facemed+ została opracowana przez nową linię technologiczną Eveline Cosmetics, w ścisłej współpracy z dermatologiem. Facemed+ to innowacyjna seria kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Wyróżniają je wyjątkowo skuteczne składniki aktywne i optymalna tolerancja nawet dla najbardziej wrażliwej skóry - bez parabenów i alkoholu, fizjologiczne pH. Czytaj dalej

 • 2575

  Profesjonalna pielęgnacja z organicznym olejem arganowym Intensywna odbudowa włosów na wiosnę!

  Laboratorium Naukowo- Technologiczne MARION opracowało profesjonalną linię do kompleksowej pielęgnacji włosów. Bazuje ona na organicznym oleju arganowym z kontrolowanych upraw ekologicznych. Olej arganowy jest źródłem odżywczych kwasów omega 6 i 9 oraz witaminy E. W formułach produktów został on połączony z naturalnymi aktywnymi substancjami dobranymi do indywidualnych problemów, aby dostarczyć 100% satysfakcji z pięknych, zdrowych i lśniących włosów. Czytaj dalej

Czytaj inne

Ciekawostki ze świata

 • 2474

  Jak zmienić klienta „rozglądającego się” w „kupującego”?

  Największym wyzwaniem dla sprzedawców odzieży oraz innych produktów nieżywnościowych, jest dziś konwersja klientów. Jeżeli sprzedawca zrozumie drogę do zakupu, jaką pokonują jego klienci, to może zwiększyć swoje szanse na przekształcenie klientów typu „rozglądam się” w typ „kupuję”. Jak tego dokonać? Czytaj dalej

 • 2276

  Częściej i chętniej sięgamy po łatwiejsze w użyciu kapsułki do prania

  Z danych gromadzonych w ramach Panelu Gospodarstw Domowych GfK wynika, iż rynek kapsułek do prania w płynie odnotowuje obecnie dynamiczny wzrost. Jest to najszybciej rozwijający się segment spośród środków do prania. W ostatnich 12 miesiącach wartość zakupów kapsułek dokonanych przez gospodarstwa domowe wzrosła o 12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Czytaj dalej

 • 1584

  Wodorosty znów na fali

  Najnowsze premiery produktów konsumenckich po raz kolejny chcą udowodnić wszechstronność wodorostów jako składnika, ale tym razem na światowym rynku kosmetyków do pielęgnacji ciała. Czytaj dalej

 • 1579

  Kolory 2016 roku

  Pantone, światowy autorytet w dziedzinie koloru, wybrał dwa kolory, które będą królować w 2016 roku: Rose Quartz (# 13-1520) i Serenity (# 15-3919). Rose Quartz prezentuje się jako subtelny odcień różu, z kolei Serenity jako jasnoniebieski. Czytaj dalej

 • 2551

  Wydatki młodych Polek nakręcają koniunkturę na rynku kosmetyków

  Młode kobiety w wieku 18–29 lat stanowią podstawową grupę konsumentek dla niemal wszystkich kanałów dystrybucji kosmetyków. Bezkonkurencyjnie najpopularniejszym miejscem zakupu kosmetyków zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, są drogerie. Ponad 90 proc. nabywców kupuje w tym kanale regularnie. Czytaj dalej

 • 2430

  Urządzenia mobilne stają się najważniejszym narzędziem zakupowym

  Bycie nieustannie podłączonym do internetu daje konsumentom poczucie wygody. Korzystając z urządzeń mobilnych, na bieżąco sprawdzają informacje i dokonują zakupów. Czytaj dalej

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/
 • http://www.kosmetyka.edu.pl/
 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/